Schuldsaldoverzekering, Maes Group

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wat is een schuldsaldoverzekering?

De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die uw partner en of erfgenamen kan beschermen tegen de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Want als u overlijdt, erven uw partner en kinderen niet enkel uw bezittingen maar ook uw schulden. De overlijdensverzekering zal m.a.w. de erfgenamen tegen financiële problemen beschermen door het krediet geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Zo blijven uw nabestaanden of u als verzekerde in geval van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid niet met een grote financiële last opgezadeld in moeilijke tijden.

Is een de overlijdensverzekering verplicht?

Een kredietgever kan u nooit verplichten om een overlijdensverzekering via hem af te sluiten! U bent altijd vrij om zelf te kiezen al kan de kredietverstrekker u wel betere kredietvoorwaarden voorstellen als u de schuldsaldoverzekering toch via hem of zijn partnermaatschappij afsluit. Deze betere voorwaarden worden dan meestal toegestaan als ‘voorwaardelijke’ korting. Bekijk steeds goed de voor- en nadelen.

Een schuldsaldo is geen wettelijk verplichte verzekering.

Laat u niet enkel adviseren door een onafhankelijk expert in kredieten maar ook een onafhankelijk expert in verzekeringen die u ook fiscaal de nodige tips kan geven.

Enkel een schuldsaldoverzekering bij een hypothecair krediet?

De meeste mensen kennen een schuldsaldoverzekering als een overlijdensdekking wanneer ze grote bedragen ontlenen, zoals bij een hypothecair krediet. Maar ook bij een lening op afbetaling (bv. autolening, renovatielening, …) kan een schuldsaldoverzekering aangewezen zijn om uw familie financieel te beschermen. Zelfs in constructies met schenkingen kan een (tijdelijke) overlijdensdekking interessant zijn.

De premie

Een andere belangrijke overweging bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is de premie. De premie voor dergelijke verzekering kan variëren afhankelijk van de verzekerde leeftijd, de gezondheidstoestand, het beroep en andere factoren. Het is belangrijk om de verschillende premies te vergelijken en te overwegen of de kosten van de verzekering opwegen tegen de bescherming die het biedt.

De premie van uw overlijdensverzekering kunt u in één keer betalen of in kleine stukjes, zoals bv. jaarlijks of zelfs maandelijks. En ook de duurtijd van de premiebetalingen kunt u kiezen. Betaalt u bijvoorbeeld zoals eerder aangehaald de premie in een keer, gaat u voor 16 jaar bij een hypothecair krediet op 25 jaar of verkiest u de premies te spreiden over de volledige looptijd van uw krediet? Zelfs de samenstelling van de premie kunt u zelf bepalen.

Enkele veelgestelde vragen (FAQ’s)

Waarom kiezen voor een verzekering schuldsaldo?

Waarom kiezen voor een verzekering schuldsaldo?

Heel wat mensen onderschrijven samen met hun partner een hypothecaire lening. Daarbij is een verzekering schuldsaldo voor beide partners met dekking van het schuldsaldo zeker aan te raden. En dat kan met 1 of 2 verzekeringscontracten.

Stel dat u komt te overlijden vóór uw woningkrediet is afbetaald. De kans is dan groot dat uw geliefden het risico lopen om in zwaar financieel weer terecht te komen. Een schuldsaldo kan hen die bijkomende tegenslag besparen, want ze beschermt de achterblijvende partner tegen de financiële gevolgen van een overlijden.

Dergelijke verzekering wordt meestal afgesloten om (een gedeelte van) het saldo van een hypothecair krediet verder af te lossen. Het is geen verplichte verzekering, maar zeker bij grote leningen (zoals een woonkrediet) zal de kredietgever – als bijkomende garantie – vragen om zo’n verzekering aan te gaan.

U verzekert best beide partners

Het overlijden van een partner kan een veel grotere financiële impact hebben dan misschien op het eerste gezicht gedacht. De inkomsten vallen dan immers (sterk) terug, terwijl de lening blijft … Of de overblijvende partner moet plots overschakelen naar een andere, minder betaalde, job om de zorg voor de kinderen te kunnen blijven dragen.

Alleen de partner met het hoogste inkomen verzekeren, is niet het beste idee. En als de overleden partner niet is verzekerd, dan krijgt de langstlevende partner helemaal niets en dreigt een financiële ramp. Probeer rekening te houden met alle gevolgen – rechtstreeks en onrechtstreeks – als een van beide partners overlijdt.

Laat het duidelijk zijn: het is goed dat beide partners de bescherming van een schuldsaldoverzekering genieten. Want in de regel kunt u als koppel met een dekking voor jullie openstaande schulden anticiperen op heel wat (grote) problemen.

Voor hoeveel verzekeren?

Wanneer u een schuldsaldoverzekering onderschrijft, moet u beslissen welk percentage van het bedrag u voor jullie beiden wilt verzekeren. Zo kunt u 100% van het ontleende kapitaal verzekeren voor jullie beiden: dat biedt de beste bescherming, want dan vervalt de lening gewoon als een van jullie overlijdt.

Maar u kunt ook een lager percentage van het ontleende kapitaal verzekeren. In dat geval moet de langstlevende partner nog een gedeelte van de lening verder afbetalen. Het is dus vooral belangrijk dat u, voor u de verzekering afsluit, goed nagaat of die verzekering optimaal aan jullie eisen en behoeften voldoet.

Welke premie voor de schuldsaldo?

De premie van uw schuldsaldoverzekering wordt berekend op basis van het overlijdensrisico. Daarom moet u een medische vragenlijst invullen en misschien ook een medisch onderzoek ondergaan. Wie ouder is, of een bepaalde aandoening of ziekte heeft*, betaalt doorgaans een hogere premie of kan in ernstige gevallen zelfs niet worden verzekerd. Ook de looptijd van de verzekering en het bedrag waarvoor ze bij overlijden tussenkomt, spelen natuurlijk een belangrijke rol in de bepaling van de premie.

Samengevat: bent u van plan om te lenen voor de aankoop en/of de (ver)bouw(ing) van een woning? Zorg er dan voor dat u op beide oren kunt slapen (in uw nieuwe slaapkamer!), door u zeker voldoende financieel te beschermen met een schuldsaldoverzekering.

* In bepaalde gevallen verwerven ex-kankerpatiënten en chronisch zieken het ‘recht om vergeten te worden’ bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering. Ook daarover kunnen we u meer info geven.

Bron: Broker Newsletterabcverzekering.beeconomie.fgov.be

Welke elementen bepalen de premie van mijn schuldsaldo?

Welke elementen bepalen de premie van mijn schuldsaldo?

Sinds 21 december 2012 mag het geslacht van de verzekerde geen rol meer spelen bij het bepalen van de premie van een schuldsaldo. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat het overlijdensrisico tussen mannen en vrouwen gelijkgesteld moet zijn.

Looptijd

Hoe langer de looptijd van uw krediet, hoe ouder u zal zijn wanneer het volledig is terugbetaald. Hoe groter het risico voor de kredietverstrekker dat u overlijdt voordat het krediet volledig zal zijn terugbetaald.

Kredietbedrag

Hoe hoger het kapitaal dat u wenst te verzekeren, hoe hoger de premie zal zijn.

Modaliteiten

Rentevoet, wijze van terugbetalingen.

Leeftijd

Hoe jonger u bent op het ogenblik van de aanvang van de polis, hoe lager de premie zal zijn. Dit komt doordat het risico dat u tijdens de duurtijd van het krediet komt te overlijden lager ligt dan wanneer u ouder bent. Een schuldsaldoverzekering kunt u meestal aangaan tot de leeftijd van ongeveer 65 jaar. Daarna wordt dit opmerkelijk moeilijker of is het zelfs niet meer mogelijk omdat het overlijdensrisico te groot wordt.

Gezondheidstoestand

Alvorens een verzekeraar beslist of ze het risico van uw overlijden wilt aanvaarden, zal er een beknopte of meer uitgebreide medische vragenlijst moeten worden ingevuld. Dergelijke vragenlijst geeft de maatschappij enig inzicht in uw huidige gezondheidstoestand en uw historiek. Indien blijkt dat u een aandoening hebt (of had) waardoor het risico op gezondheidsklachten of voortijdig aardig oploopt, dan kan de verzekeraar beslissen om uw aanvraag te weigeren of een bijpremie aan te rekenen. Uiteraard dienen maatschappijen zich hier te houden aan de geldende termijnen en voorschriften (bijvoorbeeld gdpr, recht om vergeten te worden, …). Voor sommige aandoeningen en ziektes (zoals bijvoorbeeld diabetes) bestaan er oplossingen.

Welke opties kan ik kiezen bij mijn schuldsaldoverzekering?

Welke opties kan ik kiezen bij mijn schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering biedt niet enkel de mogelijkheid om overlijden te verzekeren. Zo bieden de meeste verzekeraars ook de mogelijkheid om bv. arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid te verzekeren.

Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit een impact op uw gezinsbudget. Los van het eventueel lagere inkomen kan het zijn dat uw arbeidsongeschiktheid extra kosten met zich meebrengt. Om er zeker van te zijn dat de terugbetaling van uw krediet niet in het gedrang komt, kunt u via deze aanvullende verzekering een extra vergoeding ontvangen om de financiële tegenslag, die de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, op te vangen.

Overlijden door een ongeval

Uw schuldsaldoverzekering zorgt voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van het ontleende kapitaal indien u komt te overlijden. Indien u de bijkomende bescherming ‘overlijden door een ongeval’ opneemt in uw polis, wordt er een extra bedrag voorzien waarmee uw nabestaanden de onvoorziene kosten kunnen opvangen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan begrafeniskosten, successierechten, …

Werkloosheid

Het zal u maar overkomen. U hebt een goedbetaalde job, net uw droomhuis gekocht en plots krijgt u uw ontslag. Bijvoorbeeld door onvrijwillige werkloosheid of mogelijk omdat u door een ongeval of ziekte niet langer in staat bent uw huidige betrekking uit te voeren. Via de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen voorzag de Vlaamse overheid enige tijd terug alvast een eerste vangnet voor wie zijn werk verliest of ziek wordt. Helaas komt niet iedereen hiervoor in aanmerking door enkele belangere voorwaarden. Via deze optie kunt u uw gezin en uzelf indekken tegen inkomensverlies om zo jullie toekomst te beschermen.

Wat is een toegevoegd of aangehecht contract?

Wat is een aangehecht contract?

Een aangehecht contract is een verzekeringsovereenkomst dat de kredietnemer moet onderschrijven en aanhouden gedurende de periode van het krediet. Worden de voorwaarden niet meer voldaan dan kan er een aanpassing van de gehanteerde rentevoet volgen. In het uiterste geval kan het krediet zelfs volledig opeisbaarheid worden.

Koppelverkoop is het niet, een lagere rentevoet komt tot stand door onderhandeling. U bent steeds vrij om uw aangehechte producten bij een andere maatschappij af te sluiten. Weet wel dat u dan veelal kortingen zal mislopen, maar het louter afnemen van producten omwille van een korting is veelal niet de allerbeste keuze!

Er zijn evenwel maar enkele producten die geclassificeerd worden als aangehecht contract:

  • De brandverzekering of woningpolis die het beleende risico zal verzekeren
  • Een levensverzekering / schuldsaldoverzekering teneinde de terugbetaling bij overlijden te garanderen
  • Een borgtochtpremieverzekering of kredietverzekering: deze producten worden niet actief meer aangeboden en zijn nog moeilijk te vinden op de markt.

Wat is een toegevoegd contract?

In tegenstelling tot een aangehecht contract voorziet een toegevoegd contract om het geleende kapitaal te weder samen te stellen. De maatschappij kan u verplichten om deze producten af te nemen bij dezelfde maatschappij gegeven het belang van het toegevoegde contract.

Wat is een omzettingsrente?

Wat is een omzettingsrente?

De omzettingsrente die zal worden toegepast betekent dat er fiscale nadelen zijn verbonden voor de begunstigden van uw schuldsaldoverzekering. Alvast wanneer u komt te overlijden en u uw overlijdensdekking fiscaal heeft ingebracht.

De begunstigden moeten een ‘fictieve rente‘ betalen op het kapitaal dat naar aanleiding van dit overlijden wordt uitgekeerd. Voor een bepaald aantal jaren moeten zij dus een aangifte doen van het uitgekeerde kapitaal als onderdeel van het belastbaar inkomen. En dus zullen zij hierdoor gedurende een aantal jaren ook extra belastingen moeten betalen. De leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering is bepalend voor het aantal jaren dat die extra belastingen betaald moeten worden.

Begunstigde bij uitkeringFictieve renteDuur van de heffing
40 jaar en jonger1%13 jaar
41 tem. 45 jaar1,5%13 jaar
46 tem. 50 jaar2%13 jaar
51 tem. 55 jaar2,5%13 jaar
56 tem. 60 jaar3,5%13 jaar
61 tem. 62 jaar4%13 jaar
63 tem. 64 jaar4,5%13 jaar
65 jaar en ouder5%10 jaar
Vrije keuze van verzekering én korting woonlening?

Vrije keuze van verzekering én korting woonlening?

Het aangehecht contract zorgt al sinds jaar en dag voor ergernis. Niet zozeer bij de bank maar wel bij de consument als kredietnemer en bijvoorbeeld de verzekeringsmakelaar. De koppeling van een brandverzekering en schuldsaldoverzekering aan een woonlening zorgt voor een voorwaardelijke korting op de rentevoet van uw krediet. En zeer vaak is de korting net het argument om een verzekering bij de kredietverstrekker te onderschrijven. De voorwaarden van de verzekeringen komen eerder zelden ter sprake.

Dat u als consument wordt vastgeketend gedurende zeer lange tijd druist in tegen de vrije concurrentie die moet kunnen spelen. En laat dit nu net onze kracht als verzekeringsmakelaar zijn. Verzekeringen vergelijken om zo de verzekering te vinden die het best aansluit op wat u als cliënt nodig hebt. Ook wordt uw mogelijkheid om als particulier jaarlijks het verzekeringscontract op te zeggen aangetast. Het opzeggen van zo een verzekeringspolis zorgt er immers voor dat uw voorwaardelijke korting komt te vervallen. Zo wordt het wijzigen van verzekering meteen minder interessant.

Veranderen zonder verlies van korting

Maar mogelijk komt hier binnenkort verandering in. Want het voorontwerp van de nieuwe wet is intussen door de ministerraad goedgekeurd. Het wetsontwerp stelt dat de consument na een derde van de looptijd van het krediet kan veranderen van verzekeraar zonder verlies van de toegekende korting.

Voor een schuldsaldoverzekering zal veranderen zelden interessant zijn omdat u dan zoveel jaren extra op de teller hebt staan. Maar voor uw brandverzekering opent dit zeker perspectieven. Want wat als u niet tevreden bent van uw brandverzekeraar (bv. mindere waarborgen en voorwaarden, povere schaderegeling, hogere verzekeringspremie, minder opties, bijtelling van uw pas geïnstalleerde zonnepanelen, …)?

Wat is een fictieve rente?

Wat is een fictieve rente?

Een fictieve rente wordt toegepast om de belastingdruk in hoofde van de begunstigde te spreiden over een periode van 10 of 13 jaar. Het kapitaal dat werd uitgekeerd, wordt dus niet onmiddellijk in één keer belast maar gespreid over meerdere jaren. Meestal ontvangt de begunstigde gedurende deze periode via de verzekeraar een fiscale fiche om toe te voegen aan zijn of haar belastingaangifte.

Bij een uitkering van het kapitaal overlijden vanuit de (fiscaal ingebrachte) schuldsaldoverzekering zal u als begunstigde worden belast op basis van dergelijke fictieve rente. Maar bijvoorbeeld ook in geval van de uitbetaling van uw VAPZ– en of RIZIV-contract. Nam u een voorschot op uit uw IPT-contract ook dan wordt op het eerste deel dergelijke omzettingsrente aangerekend door de fiscus.

Begunstigde bij uitkeringFictieve renteDuur van de heffing
40 jaar en jonger1%13 jaar
41 tem. 45 jaar1,5%13 jaar
46 tem. 50 jaar2%13 jaar
51 tem. 55 jaar2,5%13 jaar
56 tem. 60 jaar3,5%13 jaar
61 tem. 62 jaar4%13 jaar
63 tem. 64 jaar4,5%13 jaar
65 jaar en ouder5%10 jaar
Wat is een aanvaardende begunstigde?

Wat is een aanvaardende begunstigde?

Binnen een levensverzekering duidt u naast de verzekeringsnemer(s) en verzekerde(n), ook steeds een of meerdere begunstigden aan. En terwijl de verzekeringsnemer de kapitein is van het contract, wacht de begunstigde op het moment dat deze overeenkomst gaat uitbetalen. Want de begunstigde die werd aangeduid heeft recht op de prestatie die met de verzekeringsmaatschappij werd overeengekomen.

Bij de aanvaarding van de begunstiging krijgt de begunstigde bepaalde specifieke rechten die onherroepelijk zijn in hoofde van de verzekerde zonder toestemming van de begunstigde. De aanvaarding van de begunstiging gebeurt door een bijvoegsel in het contract dat door de verzekeraar, de verzekeringsnemer en de aanvaardende begunstigde moet worden ondertekend. Achteraf is het niet meer mogelijk om de begunstiging eenzijdig te wijzigen, d.w.z. zonder het akkoord van de aanvaardende begunstigde.

En wat bij een schuldsaldoverzekering?

Zo zal bijvoorbeeld bij een schuldsaldoverzekering de kredietverstrekker meestal eisen om als aanvaardende begunstigde te worden opgenomen in de verzekeringspolis. Bij overlijden zal de bank de gelden ontvangen om hiermee de openstaande schuld a rato van het verzekerde bedrag af te bouwen. Wanneer u een schuldsaldoverzekering onderschreef van 100%, zal hiermee de openstaande schuld van uw woonlening vereffend zijn. Uw nalatenschap bevat dan een woning zonder openstaande hypothecaire schulden.

Uw schuldsaldoverzekering (voor)financieren?

Uw schuldsaldoverzekering (voor)financieren?

Misschien woont u nog thuis of huurt u vandaag nog? Maar overweegt u daarentegen toch om later een woning te kopen? Omdat u waarschijnlijk bij uw aankoop en het bijhorend hypothecair krediet een schuldsaldoverzekering zal afsluiten, is het wellicht interessant om deze te voorfinancieren via langetermijnsparen. Zo geniet u vandaag al van een fiscaal voordeel, in afwachting van een eventuele aankoop!

U geniet van een fiscaal voordeel op de gestorte premies en kunt nadien het gespaarde kapitaal gebruiken om uw schuldsaldopremie te betalen.

Ten eerste via langetermijnsparen

​Zo levert sparen via een levensverzekering onderschreven in het kader van langetermijnsparen onmiddellijk een fiscaal voordeel op. Vervolgens kunt bij het aangaan van uw hypothecair krediet moeiteloos deze verzekering omzetten naar een schuldsaldoverzekering. Zo gebruikt u de reserve van die levensverzekering op het moment dat u een woning koopt, om uw schuldsaldoverzekering geheel of gedeeltelijk te financieren.

Bijvoorbeeld:

  • Enerzijds kan uw contract worden omgezet in een schuldsaldoverzekering voor het bedrag dat nodig is om uw lening te verzekeren. Het eventueel resterende bedrag blijft in het contract langetermijnsparen en blijft renderen tot de einddatum.
  • Anderzijds kan een deel van uw contract dienen om de overlijdensverzekering te financieren die gelinkt is aan uw woonlening.

Ten tweede via pensioensparen

Ook wordt bij sommige pensioenspaarverzekeringen een dalende overlijdensdekking toegevoegd, deze neemt dan af naargelang het resterende terug te betalen kapitaal. Het is deze dekking die dan dient als schuldsaldoverzekering.

Wist u bv. dat wij uw schuldsaldoverzekering fiscaal kunnen optimaliseren? Zelfs wanneer uw fiscale korf werd opgevuld door uw hypothecair krediet, kan mits een juiste optimalisatie uw korf alsnog worden vergroot.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar brengen we uw behoeften in kaart, vergelijken wij verschillende verzekeringsmaatschappijen voor u op de Belgische markt, stellen wij i.f.v. uw keuzes de meest voordelige polis voor en optimaliseren het voorstel.

Dé specialist voor uw schuldsaldoverzekering

Voor uw schuldsaldoverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw verzekeringen berekenen.

Vraag of bereken uw offerte nu online

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.