Legal, Maes Group

Legal

Uw Architect in Financiën

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is erkend als

Verzekeringsmakelaar

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de verzekeringstussenpersonen.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Zelfstandig bankagent

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Kredietmakelaar Consumentenkredieten

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in consumentenkredieten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Kredietmakelaar Hypothecaire kredieten

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in hypothecaire kredieten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Vragen en klachten

STAP 1 – Uw aanspreekpunt
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij uw ServicePoint. Maes Group zet hoog in op klantentevredenheid, daarom neemt uw kantoor uw bemerkingen ter harte en streeft naar een oplossing!

STAP 2 – Ombudsman Maes Group
Wanneer u van oordeel bent dat het antwoord van uw kantoor onvoldoende is, kunt u terecht bij de directie van Maes Group. Zij behandelen uw klacht en onderzoeken of deze gegrond is. Vervolgens kan de directie u indien nodig een oplossing aanreiken. (ombudsman @ maesgroup.be)

STAP 3 – Ombudsman maatschappij

STAP 4 – Ombudsdienst Verzekeringen / Ombudsfin
Indien u echt geen oplossing aangereikt krijgt voor uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeraar rechtstreeks en nadien via de Ombudsdienst Verzekeringen (te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71, fax. 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be) of de Ombudsfin (te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70, fax. 02/545.77.79, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be).

Gedragscodes, voorwaarden en disclaimers

Sectorcode inzake de distributie van financiële producten
Gedragsregels van de bank- en verzekeringssector inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis
AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;  23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

Polisvoorwaarden
De meest actuele polisvoorwaarden kunt u steeds hier terugvinden of op de website van de respectievelijke verzekeraar. Op eenvoudige vraag bezorgen wij u deze graag. Bij vragen kunt u ons steeds contacteren.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, …).

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 Wat is de procedure?

Legal, Maes Group

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Disclaimer e-mail

U kunt de e-mail disclaimer hier terugvinden.

Disclaimer website

U kunt onze disclaimer hier nalezen.

Informatie facturatie

Algemene informatie

 • Facturatie geschiedt maandelijks achteraf op basis van de werkelijk bestede uren/dagen
 • Per factuur (per post) wordt een forfaitaire administratiekost t.b.v. 2,50 €/brief aangerekend. U heeft echter de mogelijkheid om ons schriftelijk (per e-mail) te informeren over uw keuze het factuur elektronisch te ontvangen, dan wordt deze kost niet aangerekend. Echter dient u dit te hebben gedaan voor opstellen en verzending van factuur.
 • De betalingstermijn van iedere factuur is 15 dagen te rekenen vanaf dag van verzending factuur
 • Vanaf een tweede herinnering geldt de aanrekening van forfaitaire administratiekosten t.b.v. 10 €/herinnering
 • Het uurloon en kostenforfait per uur bedragen 95,00 €/uur
 • Verplaatsingen met de wagen zijn à 0,50 €/km
 • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten zoals onderzoekskosten, -rechten, onvoorziene reis- of locatiekosten, enz.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

In geval van betwisting

 • In geval van een betwisting is de klant ertoe gehouden de rubriek en het betwiste bedrag te vermelden. Het niet-betwiste bedrag dient tegen vervaldag te zijn betaald
 • Indien blijkt dat de klant de twee vorige facturen heeft betwist of drie van de laatste zes facturen ten onrechte heeft betwist, behoudt Maes Group zich het recht voor de volledige betaling te eisen van de nieuwe betwiste factuur. Bovendien kunnen onderzoeks- en administratiekosten worden gefactureerd indien blijkt dat de nieuwe klacht ongegrond is.

In geval van niet-betaling

 • In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vervaldatum stuurt Maes Group via alle geschikte middelen (brief, e-mail, sms, enz.) een aanmaningsbericht naar de ingebreke blijvende klant of de door hem aangeduide betalende derde
 • Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag zijn berekende verwijlintresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur
 • Wanneer Maes Group de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal daarvoor een bedrag in rekening worden gebracht
Niet nakomen van afspraken of laattijdig afmelden

Uw tijd is kostbaar, net als die van ons

Als financieel expert in bemiddeling (bank, verzekeringen, pensioenplanning, kredieten, …) factureert Maes Group normaliter niet rechtstreeks aan de klant. Een juridisch expert (bv. advocaat) rekent voor een advies en of bemiddeling al snel 150 euro per uur aan.

Echter zoals o.a. vele dokters en tandartsen worden ook wij geconfronteerd met mensen die hun gemaakte afspraak niet nakomen. Dit terwijl onze mensen hun agenda vrijmaken (en houden) om u geëngageerd van de nodige informatie te voorzien. Hierdoor zijn wij verplicht u een kostenforfait aan te rekenen indien u uw afspraak niet nakomt of wanneer u laattijdig toekomt. Wanneer u uw gemaakte afspraak niet 24u* op voorhand annuleert, wordt er een kostenforfait aangerekend per voorzien / gepland uur. De tarieven vindt u terug onder ‘informatie facturatie’.

* Deze 24u worden gerekend in werkdagen.

Privacybeleid

U kunt ons privacybeleid hier nalezen.

Tarieven en reglementen

Bank

Beleggingen

Kredieten

Verzekeringen

 • U kunt de algemene voorwaarden gratis hieronder raadplegen of op de website van de betrokken verzekeraar.
 • Algemene Voorwaarden

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.