Legal, Maes Group

Legal

Uw Architect in Financiën

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is erkend als

Verzekeringsmakelaar

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de verzekeringstussenpersonen.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Zelfstandig bankagent

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Kredietmakelaar Consumentenkredieten

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in consumentenkredieten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Kredietmakelaar Hypothecaire kredieten

Ingeschreven onder het nummer 106772 A-cB en ondernemingsnummer BE0822678378 in het register van de tussenpersonen in hypothecaire kredieten.

U kunt de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Vragen en klachten

STAP 1 – Uw aanspreekpunt
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij uw ServicePoint. Maes Group zet hoog in op klantentevredenheid, daarom neemt uw kantoor uw bemerkingen ter harte en streeft naar een oplossing!

STAP 2 – Ombudsman Maes Group
Wanneer u van oordeel bent dat het antwoord van uw kantoor onvoldoende is, kunt u terecht bij de directie van Maes Group. Zij behandelen uw klacht en onderzoeken of deze gegrond is. Vervolgens kan de directie u indien nodig een oplossing aanreiken. (ombudsman @ maesgroup.be)

STAP 3 – Ombudsman maatschappij

STAP 4 – Ombudsdienst Verzekeringen / Ombudsfin
Indien u echt geen oplossing aangereikt krijgt voor uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de ombudsman van de verzekeraar rechtstreeks en nadien via de Ombudsdienst Verzekeringen (te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71, fax. 02/547.59.75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be) of de Ombudsfin (te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70, fax. 02/545.77.79, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be).

Gedragscodes, voorwaarden en disclaimers

Sectorcode inzake de distributie van financiële producten
Gedragsregels van de bank- en verzekeringssector inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis
AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;  23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

Polisvoorwaarden
De meest actuele polisvoorwaarden kunt u steeds hier terugvinden of op de website van de respectievelijke verzekeraar. Op eenvoudige vraag bezorgen wij u deze graag. Bij vragen kunt u ons steeds contacteren.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, …).

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 Wat is de procedure?

Legal, Maes Group

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Disclaimer

MAES GROUP VERZEKERINGEN en MAES GROUP KREDIETEN zijn handelsbenamingen welke toebehoren aan Maes Group BV. Deze handelsbenamingen mogen bijgevolg nooit zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Maes Group BV worden gebruikt, op geen enkele wijze. De site www.maesgroup.be wordt beheerd door Maes Group BV met zetel te Citadellaan 2, 3293 Kaggevinne/Diest (België), RPR Leuven BE0822.678.378. Maes Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van de diensten op de site www.maesgroup.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Maes Group BV of rechthoudende derden.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie en de tarieven die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Maes Group BV u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een (verzekerings)overeenkomst bij de (verzekerings)maatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Maes Group BV worden beheerd. Derhalve aanvaardt Maes Group BV geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot uw gegevens – beveiliging

Uw wachtwoord, dat u toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het opvolgen van uw dossier) is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om uw gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Maes Group BVBA geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers (‘spamming’), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en zijn enkel de Belgische rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Informatie facturatie

Algemene informatie

 • Facturatie geschiedt maandelijks achteraf op basis van de werkelijk bestede uren/dagen
 • Per factuur (per post) wordt een forfaitaire administratiekost t.b.v. 2,50 €/brief aangerekend. U heeft echter de mogelijkheid om ons schriftelijk (per e-mail) te informeren over uw keuze het factuur elektronisch te ontvangen, dan wordt deze kost niet aangerekend. Echter dient u dit te hebben gedaan voor opstellen en verzending van factuur.
 • De betalingstermijn van iedere factuur is 15 dagen te rekenen vanaf dag van verzending factuur
 • Vanaf een tweede herinnering geldt de aanrekening van forfaitaire administratiekosten t.b.v. 10 €/herinnering
 • Het uurloon en kostenforfait per uur bedragen 95,00 €/uur
 • Verplaatsingen met de wagen zijn à 0,50 €/km
 • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten zoals onderzoekskosten, -rechten, onvoorziene reis- of locatiekosten, enz.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld

In geval van betwisting

 • In geval van een betwisting is de klant ertoe gehouden de rubriek en het betwiste bedrag te vermelden. Het niet-betwiste bedrag dient tegen vervaldag te zijn betaald
 • Indien blijkt dat de klant de twee vorige facturen heeft betwist of drie van de laatste zes facturen ten onrechte heeft betwist, behoudt Maes Group zich het recht voor de volledige betaling te eisen van de nieuwe betwiste factuur. Bovendien kunnen onderzoeks- en administratiekosten worden gefactureerd indien blijkt dat de nieuwe klacht ongegrond is.

In geval van niet-betaling

 • In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vervaldatum stuurt Maes Group via alle geschikte middelen (brief, e-mail, sms, enz.) een aanmaningsbericht naar de ingebreke blijvende klant of de door hem aangeduide betalende derde
 • Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag zijn berekende verwijlintresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur
 • Wanneer Maes Group de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal daarvoor een bedrag in rekening worden gebracht
Maildisclaimer

MAES GROUP VERZEKERINGEN en MAES GROUP KREDIETEN zijn commerciële benamingen die toebehoren aan MAES GROUP BV. Deze benamingen mogen bijgevolg nooit zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Maes Group bv worden gebruikt, op geen enkele wijze.

Maes Group bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van onze e-mails.

Vertrouwelijkheid van onze e-mails

E-mails, met inbegrip van elk bijgevoegd document, zijn vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, is het openbaar maken, kopiëren of gebruik maken ervan verboden. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te verwittigen.

Betrouwbaarheid van de informatie in onze e-mails

De veiligheid en juistheid van e-mailberichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De afzender wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. Indien een controle zich opdringt, gelieve een papieren kopie te vragen.

De informatie en de tarieven die zijn gepubliceerd in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Maes Group bv u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst bij de maatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Indien er in e-mails wordt verwezen naar externe sites die niet door Maes Group bv worden beheerd. Derhalve aanvaardt Maes Group bv geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat betrekking heeft op onze e-mails is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
Onze e-mails worden steeds verstuurd zonder enige nadelige erkenning en onder voorbehoud van alle rechten.

Niet nakomen van afspraken of laattijdig afmelden

Uw tijd is kostbaar, net als die van ons

Als financieel expert in bemiddeling (bank, verzekeringen, pensioenplanning, kredieten, …) factureert Maes Group normaliter niet rechtstreeks aan de klant. Een juridisch expert (bv. advocaat) rekent voor een advies en of bemiddeling al snel 150 euro per uur aan.

Echter zoals o.a. vele dokters en tandartsen worden ook wij geconfronteerd met mensen die hun gemaakte afspraak niet nakomen. Dit terwijl onze mensen hun agenda vrijmaken (en houden) om u geëngageerd van de nodige informatie te voorzien. Hierdoor zijn wij verplicht u een kostenforfait aan te rekenen indien u uw afspraak niet nakomt of wanneer u laattijdig toekomt. Wanneer u uw gemaakte afspraak niet 24u* op voorhand annuleert, wordt er een kostenforfait aangerekend per voorzien / gepland uur. De tarieven vindt u terug onder ‘informatie facturatie’.

* Deze 24u worden gerekend in werkdagen.

Privacy policy

Privacybeleid

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 De GDPR of AVG is een Algemene Verordening met betrekking tot Gegevensbescherming. De overheid heeft hier de bedoeling om de persoonlijke data van de Europese Burger te beschermen. In onze moderne maatschappij worden talloze gegevens verzameld over personen en daar niet altijd zorgvuldig genoeg mee omgesprongen of zelfs verkocht aan derden. Omdat deze informatie soms op illegale wijze of zonder medeweten van de betrokkene gesprokkeld wordt, was het hoog tijd deze praktijken aan banden te leggen. Sedert 25 Mei 2018 is deze maatregel ook voor ons van kracht.

Doeleinden

Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.

Maes Group is actief op verschillende domeinen waaronder o.a. bankbeleggingenkredietenpensioenplanning en verzekeringen. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, openen en beheren bank- en termijnrekeningen, uw polissen en contracten, schadedossiers, …

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

 • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.
 • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.
 • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
 • de privacywetgeving verplicht Maes Group om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
 • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Maes Group beantwoord worden.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Maes Group moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw schadedossier, lopende contracten, uw kredietaanvraag, …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.

Maes Group kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Maes Group (bv. bank, verzekeraars, kredietinstellingen, subagenten en partners, compliance, audit, financiële rapportering, hosting,  ons beheersplatform Sigura, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, DropboxMicrosoft -o.a. Outlook-Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, krediet- of verzekeringsaanvraag, openen van bankrekening, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.

Gebruik

Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Maes Group persoonsgegevens gebruikt.

1. Identificatie, contact en correct advies

Om u te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, rijksregisternummer, …

Om u te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, sociale media. Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (bv. oogherkenning) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze om u te contacteren en te herkennen.

Om u te adviseren en te servicen: uw klantenprofiel op basis van uw uiting van behoefte(s), uw gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (bv. wijziging tarificaties), uw financiële gegevens (bank, beleggingsverzekeringen), medische gegevens (voor uw gezondheidsverzekeringen), strafrechtelijke informatie (bv. verkeersovertredingen, ongevallen met verzwarende omstandigheden), uw feedback via opmerkingen, suggesties en klachten uit het verleden zodat we u beter kunnen helpen in de toekomst.

2. Publieke gegevens en gegevens via derde partijen

Bv. gegevens bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (bv. Belgisch Staatsblad); gegevens door u gepost op uw publiek toegankelijke sociale media, op uw website, uw blog, …; artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in uw streek.

Maes Group kan ook gegevens ontvangen van o.a. klantenaanbrengers. Zij zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen en mag worden doorgegeven aan derden.

Verbetering en verzet

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en foutieve informatie te verbeteren. Dit kunt u rechtstreeks via ‘Mijn dossier‘. U kunt ons hiervoor ook een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Uiteraard kunt u ook steeds via een van onze kantoren uw vraag stellen. Via kantoor.maesgroup.be vindt u uw service point bij u in de buurt.

Bent u het niet eens met de wijze waarop Maes Group uw gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u zich hier steeds tegen verzetten.

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt of een brief te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Gegevens verwijderen

U kunt steeds aan Maes Group en of haar partners vragen om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bv. fiscale of andere wettelijke regels).

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Verwerkers buiten EU

Wanneer de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat het EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de VS en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf (denk aan Facebook, Google, Amazon…) gebruikt worden, zijn de Europese regels op uw gegevens van toepassing.

Beveiliging gegevens

Enkel bevoegde medewerkers en verantwoordelijken bij Maes Group hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen zij snel en accuraat reageren op uw  vraag.

Maes Group ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Maes Group niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Maes Group neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

Bewaring van uw gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor een bepaald doel (zie hierboven). Wanneer dit doel verdwijnt, zijn de wettelijke termijnen van toepassing alvorens wij de gegevens definitief verwijderen.

Uw rechten

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen.

Heeft u vragen?

 • Hiervoor kunt u steeds terecht in een van onze service points.
 • Ook kunt u via dataprotection @ maesgroup.be uw vraag stellen.

Heeft u klachten?

 • Maak uw klacht eerst kenbaar via dataprotection @ maesgroup.be. Maes Group zal nagaan of uw klacht gegrond is. We trachten u hier steeds zo snel mogelijk te antwoorden.
 • Geven we volgens u geen of onvoldoende antwoord of reactie op uw klacht dan kunt u deze schriftelijk bevestigen via ombudsman @ maesgroup.be.
 • Bent u niet akkoord met het standpunt dat Maes Group inneemt in verband met uw privacy, dan kunt u terecht op de website privacycommission.be waar u ook een klacht kan indienen.
Tarieven en reglementen

Bank

Beleggingen

Kredieten

Verzekeringen

 • U kunt de algemene voorwaarden gratis hieronder raadplegen of op de website van de betrokken verzekeraar.
 • Algemene Voorwaarden

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.