Een krediet via een kredietmakelaar

Een krediet via een kredietmakelaar of kredietagent, wat is het verschil?

Of u nu leent voor een woning, een nieuwe of tweedehands auto, mobilhome, caravan, bestelwagen, een herfinanciering, uw eigen zaak of kiest voor een leasing als zelfstandige, samen met u gaan wij als kredietmakelaar op zoek naar uw financiering op maat. Voor hypothecaire leningen werken wij bv. momenteel samen met een 19-tal partners.

Definitie kredietmakelaar volgens FOD Economie:
De kredietmakelaar is een kredietbemiddelaar die tussenkomt bij het afsluiten van de kredietovereenkomst zonder gebonden te zijn aan een bepaalde kredietgever (in tegenstelling tot een gevolmachtigde agent). De kredietmakelaars bieden de financiële producten van meerdere kredietgevers aan.

Opgelet geld lenen, kost ook geld!

Dé specialist voor uw lening

Voor uw financiering kunt u ons als kredietmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal kredietmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw lening berekenen.

FAQ

Hoe verloopt de aankoop van een woning?

Wanneer u de woning heeft bezocht en beslist dat u deze wilt aankopen, dan kunt u een bod uitbrengen. Er zal dan een document worden opgemaakt waarmee u dit schriftelijk kan bevestigen. Dit document kan u zelf opmaken, of u gebruikt een document dat de vastgoedmakelaar of notaris u bezorgt.

Wanneer u met de verkoper tot een akkoord bent gekomen, wordt de voorlopige aankoop-verkoopbelofte opgemaakt door de verkopende partij. De verkoper dient hiervoor over alle nodige documenten te beschikken met betrekking tot het pand en uw identiteit.

De notaris zal de compromis opmaken op basis van de gegevens die in de aankoop-verkoopbelofte staan vermeld en in samenspraak met zowel de verkopende als de kopende partij. In de compromis worden ook de overeengekomen prijs, uiterlijke datum van ondertekening van de akte, eventuele sleutelovereenkomst of woonvergoeding vermeld. Het is ook aan de notaris om een opschortende voorwaarde op te nemen in de compromis als u dit wenst. De compromis is een bindend document, men kan niet afwijken van de voorwaarden die hier in worden opgenomen.

De meeste notarissen en vastgoedkantoren bieden een gratis overlijdensdekking (door een ongeval) aan voor de periode tussen de compromis en de notariële akte. Aangezien uw schuldsaldoverzekering op dat ogenblik meestal nog niet in orde is, kan u hier best naar informeren.

Het ondertekenen van de akte bij de notaris, hoe verloopt dat precies?

De datum voor de ondertekening wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, aangezien alle partijen aanwezig moeten kunnen zijn. In de meeste gevallen gaat deze akte door bij de notaris van de koper.

De datum van de authentieke akte zal normaal gezien binnen de 4 maanden na de ondertekening van de compromis of verkoopovereenkomst vallen. Het is bij ondertekening van de notariële akte dat het onroerend goed definitief van eigenaar wijzigt. Op dat ogenblik wenst ook de belastingdienst haar deel van de koek d.m.v. registratierechten.

Wat is een voorkooprecht?

De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben in bepaalde gebieden een “recht van voorkoop” of voorkooprecht. Dit wil zeggen dat zij voorrang krijgen op de potentiële koper om het onroerende goed te verwerven, maar aan dezelfde prijs en voorwaarden die verkoper en koper onderling hebben bepaald.

Het is aan de notaris om na te gaan of er een voorkooprecht op een onroerend goed rust, en de partijen te contacteren met de vraag of ze hun recht willen uitoefenen.

Ook de pachter heeft een recht van voorkoop indien een onroerend goed wordt verkocht. Dit recht kan hij niet uitoefenen bij schenking, verdeling onder mede-eigenaars, inbreng in een vennootschap of ruiling.

Weigering en toch dossierkosten?

U vraagt een krediet aan bij een maatschappij en deze weigert u dit krediet. Dan is hij niet gemachtigd om u hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

Hoe kan ik mijn dossier inkijken bij CKP?

Het is uw goed recht om gratis uw gegevens in te kijken in de bestanden van het Centraal register voor Kredieten aan Particulieren, kortweg het CKP.

Het register dat wordt beheerd door de Nationale Bank van België (NBB) is een belangrijk instrument tegen een overmatige schuldenlast. Alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten worden hier geregistreerd. Ontstaat er een achterstand of wanbetaling, dan zal dit eveneens worden geregistreerd.

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplichting de CKP-database te raadplegen alvorens een krediet toe te kennen.

Er zijn een aantal mogelijkheden om deze informatie op te vragen:

1. De centrale aanschrijven en een kopie van uw ID kaart toevoegen

2. U gaat naar een loket van de Nationale Bank van België. U krijgt onmiddellijk de gevraagde informatie.

3. Via de website van de NBB met behulp van een elektronische eID of Itsme-app.

Kan ik schulden erven?

Ja. Een lening of krediet gaat over op de erfgenamen en kunnen dus op hun beurt aangesproken worden om uw schulden te betalen.

De wetgever heeft evenwel voorzien dat niemand verplicht is om een erfenis te aanvaarden en kan deze aldus verwerpen. Het is ook mogelijk om eerst een boedelbeschrijving te laten uitvoeren alvorens een beslissing te nemen om al dan niet de erfenis te verwerpen.

Het is dus raadzaam om ieder krediet af te dekken met een schuldsaldoverzekering teneinde uw erfgenamen niet op te zadelen met uw schulden.

Waarom is het belangrijk juiste en volledige informatie over te maken?

Het ontbreken of niet vermelden van informatie kan tot gevolg hebben dat wij als kredietmakelaar en nadien de kredietanalist uw dossier niet volledig kunnen beoordelen. Tevens is dan de vraag of u bewust gegevens heeft proberen achter te houden.

Wees daarom steeds zo volledig mogelijk en bezorg zo snel als mogelijk alle documenten die opgevraagd worden.

Wat is de rol van de notaris?

Indien u op het punt staat om een huis te kopen dan zal u in contact komen met een notaris. Allereest geven wij u mee dat u vrij bent bij de keuze van uw notaris en niet verplicht bent om dezelfde notaris te nemen als de tegenpartij.

De notaris zal volgende taken op zich nemen:

1. Opzoekingen verrichten

2. Leningsaktes opstellen

3. Aktes verlijden

4. Inschrijvingen vestigen

Wat zijn aanhorigheden?

kredieten, kredietmakelaar, hypothecair krediet, lening, beroepskrediet, leasing, renting, online, Diest, lening op afbetaling, autolening, renovatielening, energielening, hypothecair, krediet

Een kredietmaatschappij neemt veelal altijd een grotere hypothecaire inschrijving dan het kredietbedrag. Deze extra inschrijving, zijn de aanhorigheden. Dit zijn de kosten die een maatschappij zal moeten maken om de openstaande schuld te kunnen recupereren. Men gaat enkel tot recuperatie over na enige tijd van niet betaling. De invordering brengt extra kosten met zich mee en deze zijn ten laste van de kredietnemer die in gebreke is. Daarom dat het bedrag van de inschrijving dus hoger is dan het ontleende kapitaal en dit veelal voor vijf à tien procent extra.

Stel u gaat een krediet aan van €100.000, dan zal de inschrijving €110.000 zijn als er 10% aanhorigheden gerekend worden. Dit maakt dat de kredietkosten ook op een hoger bedrag gerekend moeten worden.

Wat is een aangehecht contract?

Een aangehecht contract is een verzekeringsovereenkomst dat de kredietnemer moet onderschrijven en aanhouden gedurende de periode van het krediet. Worden de voorwaarden niet meer voldaan dan kan er een aanpassing van de gehanteerde rentevoet volgen. In het uiterste geval kan het krediet zelfs volledig opeisbaarheid worden.

Koppelverkoop is het niet, een lagere rentevoet komt tot stand door onderhandeling. U bent steeds vrij om uw aangehechte producten bij een andere maatschappij af te sluiten. Weet wel dat u dan veelal kortingen zal mislopen, maar het louter afnemen van producten omwille van een korting is veelal niet de allerbeste keuze!

Er zijn evenwel maar enkele producten die geclassificeerd worden als aangehecht contract:

  • De brandverzekering of woningpolis die het beleende risico zal verzekeren
  • Een levensverzekering / schuldsaldoverzekering teneinde de terugbetaling bij overlijden te garanderen
  • Een borgtochtpremieverzekering of kredietverzekering: deze producten worden niet actief meer aangeboden en zijn nog moeilijk te vinden op de markt.

 

Toegevoegd contract

In tegenstelling tot een aangehecht contract voorziet een toegevoegd contract om het geleende kapitaal te weder samen te stellen. De maatschappij kan u verplichten om deze producten af te nemen bij dezelfde maatschappij gegeven het belang van het toegevoegde contract.

Wat is een prospectus?

kredieten, kredietmakelaar, hypothecair krediet, lening, beroepskrediet, leasing, renting, online, Diest, lening op afbetaling, autolening, renovatielening, energielening, hypothecair, krediet

De kredietverstrekker van een hypothecair krediet moet de kredietnemers informeren over de verbintenis die ze aangaan. Dit moeten ze doen onder de vorm van een prospectus.

Op basis van dit document moet de kredietnemer op voorhand de modaliteiten kunnen inzien zodat hij deze kan vergelijken met andere aanbieders. Dit document moet dus verplicht een aantal vermeldingen opnemen. Het tarief wordt veelal als addendum toegevoegd en is ook toegestaan.

Op eenvoudig verzoek moet u kunnen beschikken over de prospectus en de gehanteerde tarieven.