Brandverzekering

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering, ook wel bekend als een woningverzekering, vormt een onmisbare pijler in de bescherming van uw huis en bezittingen tegen de verstrekkende gevolgen van brand en aanverwante risico’s. Hoewel het in België meestal niet verplicht is om een brandverzekering af te sluiten, is het ten zeerste aanbevolen om uw investeringen te behoeden voor onvoorziene omstandigheden.

Bescherming in de breedste zin

Stel het u voor als een allesomvattende verzekering voor uw woning. Een brandverzekering overstijgt het louter dekken van brandschade en biedt bescherming tegen een breed scala aan mogelijke bedreigingen, waaronder waterschade, stormschade, inbraak en vandalisme. Uw huis is doorgaans een aanzienlijk deel van uw vermogen, en het verzekeren van de nieuwbouwwaarde (voor eigenaren) of de werkelijke waarde (voor huurders) ervan is van het grootste belang.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om uw inboedel te beschermen tegen gebeurtenissen zoals brand, storm en waterschade. En het houdt niet op bij uw eigendommen. Een brandverzekering dekt ook uw aansprakelijkheid als derden schade lijden op uw eigendom, bijvoorbeeld bij een brand in uw huis, schade veroorzaakt door een omgevallen boom bij uw buren of waterschade als gevolg van een gesprongen waterleiding.

Kortom, met een brandverzekering bent u verzekerd tegen tal van onverwachte gebeurtenissen die uw woning en bezittingen kunnen treffen.

Verschillende waarborgen om uit te kiezen

Binnen de brandverzekering onderscheiden we twee categorieën: de basisdekkingen en de aanvullende of optionele dekkingen. Hieronder sommen we enkele van de risico’s op waar u zich tegen kunt verzekeren:

 • Brand– en Rookschade: Dekking voor schade veroorzaakt door brand, inclusief rook- en roetschade.
 • Waterschade: Bescherming tegen schade door lekkages, overstromingen of gebroken leidingen.
 • Blikseminslag: Dekking voor de gevolgschade bij blikseminslag.
 • Storm– en Hagelschade: Vergoeding voor schade door stormen, harde wind en hagel.
 • Diefstal en Inbraak: Dekking tegen verlies door diefstal, inbraak of vandalisme.
 • Gebouw- en Inboedel: Zowel uw woning als uw bezittingen kunnen worden gedekt, afhankelijk van uw behoeften.
 • Aansprakelijkheid: Bescherming tegen juridische aansprakelijkheid als iemand gewond raakt op uw eigendom.

Dit is echter geen limitatieve lijst. Er zijn tal van andere dekkingen beschikbaar om uw brandverzekering aan te passen aan uw specifieke behoeften.

Wat valt er buiten de dekking?

Hoewel een brandverzekering een brede bescherming biedt, zijn er enkele uitzonderingen die u moet kennen. Bijvoorbeeld, opzettelijke schade door de verzekerde wordt doorgaans uitgesloten. Het is van cruciaal belang om de polisvoorwaarden samen met de IPID-fiche grondig door te nemen en eventuele vragen te stellen aan een verzekeringsspecialist om volledig te begrijpen wat wel en niet gedekt is.

Hieronder vindt u nog enkele veelgestelde vragen (FAQ’s):

Hoeveel betaalt u per jaar voor een brandverzekering?

De premie voor uw brandverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de waarde van uw woning en bezittingen, de locatie van uw huis, en het type dekking dat u kiest. Bij Maes Group Verzekeringen werken we als verzekeringsmakelaar nauw samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen in België om u de best mogelijke tarieven te bieden. Neem contact met ons op voor een persoonlijke offerte die is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Maakt een warmtepomp uw brandverzekering duurder?

Een warmtepomp als alternatief?

Meer en meer Belgen kiezen vaak gebukt onder de zeer hoge energieprijzen voor alternatieve verwarming. Ook de strenge bouwnormen en verplichte energievereisten bij nieuwbouw en grote verbouwingen doen mensen ondanks de forse investering naar een warmtepomp grijpen.

Een duurdere verzekering?

Het is alvast een goede reflex om ons als verzekeringsmakelaar bij structurele wijzigingen aan uw woning te contacteren. Zo kunnen we de situatie steeds het best inschatten en aftoetsen met de geldende voorwaarden van uw huidige verzekeringspolis.

Wie thuis een warmtepomp heeft geïnstalleerd, kunnen we vandaag gerust stellen. De meeste verzekeraars bekijken een vaste installatie zoals verwarming als onderdeel van het gebouw. Hierdoor is een uitbreiding of wijziging vandaag niet nodig. In het Burgerlijk Wetboek kijken we hiervoor naar artikel 3.47.

Elke verzekeraar heeft het recht om risico’s in te schatten en kan bijvoorbeeld via een vragenlijst naast het aantal kamers ook informeren of u zonnepanelen of een warmtepomp heeft geïnstalleerd. Het correct beantwoorden van deze vragen is uiteraard cruciaal voor een correcte tussenkomst bij schade.

Wat doen zonnepanelen met uw brandverzekering?

Toen Vlaanderen vorig jaar de terugdraaiende teller afschafte, vroegen velen zich af of het financieel wel nog zo interessant was om zonnepanelen te plaatsen. Ondertussen is de interesse opnieuw groter, wellicht zitten de huidige energieprijzen daar voor iets tussen.

Ons energieverbruik stijgt ook elk jaar. Bovendien waren we de voorbije twee jaar vaker thuis, wat ons verbruik en dus ook onze energiefactuur deed stijgen. Toch is dat lang niet de enige reden waarom je zonnepanelen zou (laten) plaatsen. Zo’n installatie kan ook een milieubewuste keuze zijn, in sommige gevallen komt ze er na aankoop van een elektrische wagen of een warmtepomp

Wat de reden ook is, zonnepanelen blijven vaak een grote investering. U hebt er dus alle baat bij dat ze goed verzekerd zijn.

Liet u zonnepanelen plaatsen?

Dan brengt u best uw verzekeraar op de hoogte om te vermijden dat u onderverzekerd bent. Omdat zonnepanelen de waarde van uw woning verhogen, heeft dat een impact op de te verzekeren waarde en het risico. Ga daarom met uw verzekeraar na of u niet onderverzekerd bent, en pas indien nodig uw brandverzekering aan.

Gaat uw premie dan omhoog?

Moet uw brandpolis niet aangepast worden? Dan hebben zonnepanelen over het algemeen geen invloed op uw premie. In specifieke gevallen is het wel mogelijk dat uw verzekeraar een bijpremie aanrekent.

Voert u ook andere werken uit?

Ook daarvan is uw verzekeraar best op de hoogte om onderverzekering te vermijden. Eigenlijk geldt dat voor alle aanpassingen die (mogelijk) de waarde van uw woning veranderen. Denk maar aan een aanbouw, een extra badkamer, een zwembad, enzovoort.
Voert u aanpassingen uit in of rond uw woningTwijfel dan niet en geef mij een seintje zodat ik, samen met uw verzekeraar, kan nagaan of uw verzekering ook aangepast moet worden.

Bron: Brokersnewsletter, mijnenergie.be, livios.be, engie.be, abcverzekering.be

Wat is de evenredigheidsregel bij een brandverzekering?

De evenredigheidsregel: de verhouding van en tot

Een uitgebreide brandverzekering met tal van waarborgen is een zaak. Maar als het puntje bij paaltje komt, is de waardebepaling vooraf van het risico elementair. Want het is net deze waardebepaling waarvan de vergoeding bij schade afhankelijk van is. Schenkt u hier onvoldoende aandacht aan? Dan bestaat het risico dat u zich onderverzekerd en past de verzekeraar bij schade de evenredigheidsregel toe! Het bedrag van schadeloosstelling wordt dan berekend volgens de verhouding tussen het werkelijk verzekerde bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.

Stel dat u een woning met een te verzekeren waarde van 200.000 euro verzekert voor 150.000 euro. Bij een schade van bijvoorbeeld 50.000 euro zal u een vergoeding ontvangen van 37.500 euro (150.000 euro / 200.000 euro, ofwel 75% van 50.000 euro).

Gelukkig is elke verzekeraar wettelijk verplicht om u tegen onderverzekering te beschermen. Dit doen ze door via tal van methodes de waarde te bepalen. Het evaluatierooster waarbij elke verzekeraar zijn eigen criteria hanteert, is een populaire methode. De maatschappij zal dan aan de hand van verschillende vragen op een rooster een verzekerde waarde bepalen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aantal kamers, de bestemming, de oppervlakte, het volume, … Wanneer u kiest voor dergelijke methode en het schadebedrag ligt hoger dan het verzekerde bedrag, dan zal de verzekeraar alle schade ten laste nemen.

U kunt natuurlijk ook zelf het te verzekeren bedrag bepalen. In dat geval adviseren wij dit ‘in eerste risico’ te doen. Als er zich een schade voordoet, wordt u vergoed tot maximum het verzekerde bedrag. Een correcte schatting lijkt dan ook onontbeerlijk om voor deze optie te kiezen, want u bent finaal zelf verantwoordelijk. Waardevol vastgoed wordt vaak gedeeltelijk in eerste risico verzekerd om zo de premies binnen de perken te houden. Voor grote gebouwen wordt meestal een expert gelast om de te verzekeren waarde te bepalen.

Is uw studentenkot verzekerd?

Studentenkot verzekerd via gezinswoning?

U huurt als student een studentenkot om optimaal te studeren, de verplaatsingen te beperken, vrienden te maken, te feesten, … De ene reden zal beter door uw ouders worden onthaald dan de andere. Maar als huurder bent u mee verantwoordelijk voor uw stek. Hierdoor kunt u bij schade aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bijvoorbeeld dat kot. Ook de schade aan derden is een belangrijk element, want wat als een uitslaande brand in uw kot zorgt voor schade bij de buren?

Uw brandverzekering beschermt u als huurder van uw studentenkot tegen de financiële risico’s van schade zoals bv. waterschade, brand, enzovoort. De huurdersaansprakelijkheid waarvan sprake kan al dan niet gratis mee voorzien zijn in de brandverzekering van de gezinswoning. Ook de dekking van de inboedel is in veel gevallen mee verzekerd.

Studentenkot in het buitenland

Gaat u op kot in het buitenland dan is dit een extra element in het verhaal. Het is dan zeker aan te raden om af te stemmen of uw huidige verzekeraar binnen de verzekeringspolis de dekking gratis aanbiedt dan wel u een uitbreiding of extra polis moet onderschrijven voor dit risico. Als Erasmusstudent loont deze oefening zeker de moeite wanneer het land van bestemming zich buiten Europa bevindt. Ook checkt u dan best even of u een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Waarborg diefstal

Wenst u dat diefstal op uw studentenkot wordt verzekerd? En wat met bv. een diefstal van uw laptop of smartphone op de trein wanneer u naar huis pendelt? Het is mogelijk dat uw spullen als student niet of slechts beperkt gedekt zijn in uw studentenverblijf ook al is de waarborg diefstal voor de gezinswoning onderschreven.

Wat is het verschil tussen heropbouwwaarde en nieuwbouwwaarde?

In een brandverzekering komen de termen heropbouwwaarde en nieuwbouwwaarde geregeld aan bod. Het begrijpen van beide begrippen is dan ook essentieel om de opdeling binnen de hoofdwaarborg en bijkomende dekking correct te interpreteren.

De hoofdwaarborgen binnen een brandverzekering

Voor gezinswoningen voorzien de meeste verzekeraars binnen hun woningverzekering een opsomming van gevaren die zij verzekeren. Deze opgesomde gevaren vindt u terug in de algemene voorwaarden bij de betrokken verzekeraar. Enkele voorbeelden van dergelijke gevaren zijn storm, brand, glasbraak, waterschade, diefstal, … De meeste brandpolissen werken met opgesomde gevaren.

Bij een allrisk verzekering daarentegen worden de verzekerde gevaren niet opgesomd, want elke vorm van accidentele schade is immers verzekerd. Bij een allrisk polis moet u specifiek kijken naar de opgesomde uitsluitingen.

Bijkomende waarborgen en kosten?

De waarborgen binnen een brandverzekering hebben als doel u te beschermen tegen bepaalde risico’s. En wanneer een risico zich zou voordoen, u als verzekerde te vergoeden voor de gevolgen hiervan. Een correcte dekking voorziet u dus van een bedrag dat voldoende is om het gebouw te herstellen met gelijkaardige nieuwe materialen.

Stel: u heeft een lek in de waterleiding onder de keukenvloer. De gevolgschade wordt gedekt onder de hoofdwaarborg waterschade. Echter kunnen er heel wat extra kosten opduiken zoals bv. een lekdetectie, de aanstelling van een expert, het wegbrengen van beschadigde goederen, eventuele maatregelen die noodzakelijk zijn om de ontstane schade te beperken, … Naast de gevolgschade ontstaan er dus ook bijkomende kosten. Door beide vergoedingen te combineren kunt u het gebouw terug in orde brengen.

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld wordt meteen duidelijk dat de vergoeding vanuit de hoofdwaarborg om te herstellen onvoldoende is. Dit bedrag voorziet immers niet de bijkomende kosten maar louter in het herstellen of heropbouwen met gelijkaardige nieuwe materialen. Omdat deze kosten vooraf onmogelijk kunnen worden bepaald, kan de verzekeraar u als cliënt geen minimum kapitaal opleggen te verzekeren. Daarom is er op de bijkomende waarborgen geen evenredigheidsregel van toepassing en wordt dit gedekt in eerste risico. Echter kunnen deze bijkomende kosten soms hoger oplopen dan de vergoeding vanuit de hoofdwaarborg. Het is niet onverstandig na te gaan of uw verzekeraar een beperking vermeldt voor de bijkomende waarborgen.

Premie heropbouwwaarde

Nu u bovenstaande weet, wordt het u wellicht duidelijk dat uw woning voor meer verzekerd is dan louter de herbouwwaarde. Toch wordt de premie van uw verzekering berekend op basis van het verzekerd kapitaal onder de hoofdwaarborg. En bijvoorbeeld niet op de som van de hoofdwaarborg en bijkomende waarborgen.

Sommige verzekeraars gaan intussen een stapje verder en vermelden geen specifiek kapitaal meer. Deze verzekeraars stellen dat de heropbouwwaarde verzekerd is wanneer het evaluatierooster of de vragenlijst correct en volledig werd ingevuld.

Conclusie nieuwbouwwaarde of heropbouwwaarde?

Om de heropbouwwaarde te verzekeren moet dus worden gekeken naar de som van enerzijds de hoofdwaarborg en anderzijds de bijkomende waarborg. De nieuwbouwwaarde daarentegen houdt enkel rekening het kapitaal dat nodig is om het gebouw op te trekken met nieuwe gelijkaardige materialen. Het spreekt voor zich dat wanneer u zich louter voor nieuwbouwwaarde verzekert, u zich duidelijk lager verzekert dan wanneer u zich voor heropbouwwaarde indekt.

Wat is een allrisk verzekering?

Een allrisk dekking wordt ook wel eens omschreven als een ‘alle risico’s behalve’ verzekering. Echter zijn niet alle all risk polissen effectief alle risico verzekeringen. Want bij een allrisk worden alle risico’s verzekerd behalve de gevaren die uitdrukkelijk zijn uitgesloten in de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

Daartegenover staat de multirisk verzekering. Binnen deze polis zal de verzekeraar de risico’s waarvoor dekking wordt verleend specifiek opsommen. Daarom wordt de benaming ‘opgesomde risico’s verzekering’ ook wel eens gebruikt voor dergelijke polissen. In beginsel zijn alle oorzaken van schade gedekt aan het verzekerd voorwerp of persoon. Wordt een risico niet vermeld, dan zal er bij schade geen tussenkomst zijn. Uiteraard vindt u ook hier de specifiek uitgesloten oorzaken terug in de algemene voorwaarden van de betrokken verzekeraar.

De waarborgen opgenomen in de verzekeringspolis blijven uiteraard elementair. Stel dat u in een brandverzekering enkel het gebouw verzekert, dan zal de schade aan de inhoud noch bij een ‘alle risico’s behalve’ noch bij een multirisk worden vergoed.

Soorten allrisk

Er zijn vier soorten te onderscheiden. Allereerst is er de dekking op basis van de verzekerde activiteit. Hierbij kunt u denken aan de familiale verzekering als voorbeeld. De aansprakelijkheid van alle gezinsleden wordt verzekerd behalve de expliciet uitgesloten gevaren. Zo zal een opzettelijke daad van een meerderjarige wellicht bij de uitsluitingen terug te vinden zijn, evenals dronkenschap.

Als tweede soort kunt u dergelijke dekking voorzien op basis van het risicoadres. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brandverzekering voor een woonst. Wanneer een bepaalde schade niet specifiek wordt uitgesloten, is deze gedekt.

Ook kan er een allrisk worden afgesloten voor een voorwerp of persoon. Wanneer u bijvoorbeeld een unieke postzegelverzameling aanhoudt of een prachtig schilderij in bezit heeft, kan het belangrijk zijn de voorwerpen op deze basis te verzekeren.

Als laatste kunt u zich op basis van het verzekerd gevaar indekken. Verzekeringsmaatschappij zien dit ook als een ‘alle risico’s behalve’ al dienen we dit enigszins te nuanceren. Stel dat u zich via deze soort allrisk verzekert voor het gevaar waterschade. Wanneer er zich een waterschade voordoet, worden alle oorzaken omtrent waterschade gedekt. De verzekeraar kan bij waterschade geen discussie starten omtrent de schadeoorzaak, maar de dekking beperkt zich slechts tot het verzekerde gevaar.

Wat is de ABEX index?

ABEX, een Belgische index

De ABEXindex of ‘index van de Associatie van Belgische Experten’ biedt een samenvatting van de evolutie van de kostprijs voor de bouw van privéwoningen en gebouwen binnen België. Sinds voorjaar 1914 wordt deze index tweemaal per jaar (mei en november) gepubliceerd. In dit gemiddelde zit bijvoorbeeld de kostprijs voor de bouwmaterialen (grondstoffen) vervat maar eveneens de uurlonen, e.d.

Wilt u de huidige ABEXindex kennen? Klik hier.

Wat betekent deze index voor mij?

Binnen een brandverzekering moet de verzekeraar de risico’s goed kunnen inschatten. Hiervoor hanteert elke maatschappij verschillende methoden om het verzekerd te bepalen. Kapitalen worden berekend voor o.a. de waarborgen gebouw, inhoud, diefstal, enz. Op basis van deze kapitalen en andere risicofactoren wordt per waarborg een premie becijferd.

Een stijgende evolutie van bijvoorbeeld bouwmaterialen en uurlonen betekent dat het duurder wordt om een woning te bouwen of te herstellen na schade. Doordat de verzekerde kapitalen worden aangepast bij dergelijke stijging, heeft dit vanzelfsprekend ook een impact op de te betalen premie van uw brandverzekering.

Voor u als consument gebeurt het afstemmen met de ABEX eenmaal per jaar. Dit gebeurt op de jaarlijkse hoofdvervaldag van uw verzekeringspolis. Zo zal een indexaanpassing in november bijvoorbeeld pas invloed hebben op de jaarlijkse vervaldagen vanaf januari. Een aanpassing in mei wordt pas verrekend op vernieuwbare betalingsuitnodigingen vanaf juli.

Moet ik mij verzekeren voor de verkoopwaarde?

Is de verkoopwaarde de juiste maatstaf?

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ hebben we de voorbije vrijdagen de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering belicht. Vandaag zijn we toegekomen aan de laatste in de reeks.

Is de waarde van mijn woning hetzelfde als de verkoopwaarde?

Binnen de brandverzekering is de verkoopwaarde alvast niet de juiste waarde om te gebruiken. De verkoopwaarde of ‘economische waarde’ van een woonst houdt met heel wat facetten rekening waaronder de ligging, de grootte van de grond, de staat van de woning, enzovoort. Als eigenaar van het onroerend goed verzekert u zich voor de nieuwbouwwaarde. Binnen de heropbouwwaarde mag de verzekeraar de eerste dertig procent slijtage niet aftrekken. Maar wanneer u zich verzekert voor nieuwbouwwaarde, speelt de waarde van de grond dus geen rol.

Verkoopt u uw woning? Dan zullen de ligging en de grootte van de grond belangrijke elementen zijn om de verkoopwaarde te bepalen.

Moet ik mij verzekeren zonder bouwvergunning?

Geen bouwvergunning, wat bij schade?

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

Geen bouwvergunning, dus geen brandverzekering?

De meerwaarde van een brandverzekering  voor het indekken van uw financiële risico’s (financieel verlies, aansprakelijkheden, …) moeten we wellicht niet  benadrukken. Maar wat als uw bouwvergunning ontbreekt?

Ook al zijn er tal van interpretaties, de rechtbank treedt de verzekerde telkens bij. De verzekeraar wordt met andere woorden teruggefloten wanneer deze zou weigeren uit te betalen bij gebrek aan een bouwvergunning.

De brandverzekering is wel degelijk geldig omdat dergelijke polis niet kan worden beschouwd als het middel om de bouwovertreding in stand te houden.

Het spreekt voor zich dat het bouwen zonder een geldige bouwvergunning om tal van andere redenen af te raden blijft.

Moet ik heropbouwen na brand?

Heropbouwen of herbeleggen?

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

Moet ik na brand het pand heropbouwen?

Neen, u bent niet verplicht met de schadevergoeding om het pand te heropbouwen. Zo kunt u het bedrag dat de verzekeraar uitkeert ook gebruiken om bijvoorbeeld een ander pand aan te kopen.

Echter wanneer er een hypothecaire kredietverstrekker in het spel is, is het andere koek. U bent verplicht om de waarde van het pand te handhaven gezien dit als onderpand dient voor uw hypothecair krediet. Uiteraard kunt u in dergelijke situaties in dialoog gaan met uw bankier.

Ook wanneer u niet herstelt of herbelegt in aan andere onroerende aankoop is de Wet Verzekeringen duidelijk. De verzekeraar die in nieuwwaarde verzekert, moet steeds een minimum vergoeding van 80% voorzien. Deze vergoeding dient binnen de dertig dagen na overeenkomst over de schade te worden uitgekeerd. Sommige verzekeraars vergoeden onmiddellijk 100%.

Afhankelijk wat uw plannen zijn zal de maatschappij de vergoeding verhogen met de verschuldigde btw (herstelling of nieuwbouw) dan wel verhogen met de registratierechten bij aankoop van een andere woning.

Waarom zou ik tweedehands meubels verzekeren?

Mijn tweedehands meubels verzeker ik best niet!

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan, zo ook rond het verzekeren van uw inboedel en meubels. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

Waarom zou ik mijn tweedehands meubels verzekeren?

Of u uw inhoud al dan niet verzekert, is uiteraard uw vrije keuze. Toch is dit het overwegen waard, want u kunt deze quasi volledig in nieuwwaarde verzekeren. Dit betekent dat de schadevergoeding zal bestaan uit de nieuwprijs  van het goed in de winkel. Goederen die sneller verslijten (bv. linnen, kledij, …) of niet nieuw te koop zijn (bv. antiek, kunst, …) vallen onder de uitzonderingen. Bovendien mag sleet niet in mindering worden gebracht wanneer deze kleiner is dan 30%. Dit is wettelijk zo bepaald.

Zo zal bijvoorbeeld een eettafel van 2.500 euro met 30% sleet nog steeds aan 2.500 euro worden vergoed. Is uw fauteuil 50% versleten, dan zullen de meeste verzekeraars nog 80% terugbetalen. Toch zijn er ook maatschappijen die de slijtage dan volledig in mindering brengen. Iets wat u wellicht niet merkt wanneer u louter naar de verzekeringspremie kijkt.

Als huurder enkel de inhoud verzekeren?

Als huurder verzeker ik minimaal!

Een brandverzekering is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er heel wat misverstanden rond bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

Waarom zou ik als huurder meer dan mijn inhoud verzekeren?

In Vlaanderen bent u als huurder alvast verplicht de verzekering voor uw huurdersaansprakelijkheid in orde te hebben. Want op het einde van uw huurcontract dient u het onroerend goed aan de eigenaar terug te geven in de staat zoals u het kreeg.

Uw aansprakelijkheid als huurder wordt weliswaar beperkt tot de werkelijke waarde van het pand dat u huurt. Dat is de heropbouwwaarde van het pand min de sleet.

Of het interessant kan zijn om te werken met de clausule ‘afstand van verhaal’? U vindt de voor- en  nadelen terug in het specifiek artikel ‘wat is afstand van verhaal?‘.

Waarom zou ik mijn woning volledig verzekeren tegen brand?

Brand! Maar volledig afbranden? Nooit!

Een brand is ondanks wat velen denken een meer ingewikkelde materie. Het zal u dan ook niet verwonderen dat er rond een brandverzekering heel wat misverstanden bestaan. Zo sluiten velen snel een standaard woningpolis af zonder zich bijkomende vragen te stellen. Heel wat (bank)kantoren en agenten gaan mee in deze denkwijze en willen de cliënt niet onnodig belasten.

In onze reeks ‘de grootste fouten binnen een brandverzekering’ belichten we de komende zes weken op vrijdag de grootste misvattingen die leven rond een brandverzekering.

Waarom volledig verzekeren tegen brand?

Mijn huis zal nooit volledig afbranden dus waarom zou ik het dan volledig verzekeren tegen brand?

Vaak gebeurt het dat een brand fataal is wanneer de bewoners afwezig zijn. Wanneer uw omgeving de vlammen buiten opmerken, is de temperatuur in de woning extreem hoog opgelopen. Wanneer de brandweer komt toegesneld en begint met de bluswerken, is de kans reëel dat alles door de hoge temperaturen wordt verwoest. Na het bestrijden van de vlammenzee wordt duidelijk dat het grote volume bluswater heel bijkomende schade heeft veroorzaakt. Dat uw huis wellicht nooit volledig zal afbranden is dan ook niet relevant. Er zal heel wat meer schade zijn dan louter de brand.

Tevens is de kans groot dat wanneer u uw woning niet correct verzekert, de verzekeraar de evenredigheidsregel zal toepassen. Wanneer u slechts een deel van de waarde verzekert, dan zal de maatschappij in de meeste gevallen ook slechts in verhouding gezien een deel van de schade vergoeden. Stel dat uw woning in heropbouwwaarde een waarde heeft van 200.000 euro. U verzekert zich voor 100.000 euro, ofwel 50%. Bij een schade van bijvoorbeeld 10.000 euro zal de verzekeraar dan ook slechts 50%, ofwel 5.000 euro van de schade vergoeden.

Daarom is de algemene regel dat u zich als eigenaar best verzekert voor de volledige heropbouwwaarde. De wetgever voorziet dat de maatschappijen minstens een evaluatierooster moeten aanbieden om de kapitalen correct te berekenen. Vult u dit rooster correct en volledig in, dan blijft u alvast van dit misverstand gespaard.

Het betreft meestal slechts een kort zinnetje binnen uw woningverzekering. Maar wel een héél belangrijk!

Waarom een vrijstelling in een verzekeringspolis?

Is een vrijstelling standaard?

Een vrijstelling vindt u klassiek terug in verzekeringscontracten zoals bijvoorbeeld een brandverzekering, familiale verzekering of autoverzekering. Maar wat betekent zo een ‘eigen risico’ binnen een polis en hoe wordt dergelijke franchise berekend?

Waarom past een verzekeraar dit toe?

Een ‘eigen risico’ heeft twee belangrijke doelstellingen:

Enerzijds beperkt dit de administratieve rompslomp dat met een schadedossier gepaard gaat bij (te) kleine schadegevallen. Stel dat u een kleine schade hebt t.b.v. € 100. De administratieve mallemolen (aangifte, uurlonen, eventuele verplaatsingen, expertisekosten, opvolging, …) kost al snel een veelvoud van het schadebedrag. Door het toepassen van een franchise worden te beperkte schadegevallen alvast gefilterd.

Anderzijds moedigt een franchise de verzekerde aan om de nodige voorzichtigheid in te bouwen. Zo deelt de cliënt samen met de verzekeringsmaatschappij de risico’s.

Welke soorten vrijstelling bestaan er?

Afhankelijk van het type verzekering (auto, brand, familiale, hospitalisatie, …) bestaan er verschillende soorten van vrijstelling. Hieronder bespreken we alvast de vier meest voorkomende types.

De klassieke, forfaitaire of vaste franchise

Bij het afsluiten van uw verzekering kiest u een vast bedrag als vrijstelling, bijvoorbeeld binnen de waarborg omnium van uw autoverzekering. Bij een schade waarvoor u aansprakelijk wordt geacht, zal deze vrijstelling dan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij een schadebedrag van 1.500 euro waarbij u koos voor een vrijstelling van 400 euro, zal een schadeloosstelling volgen van 1.100 euro.

Wanneer we kijken richting de familiale of brandverzekering, hier wordt meestal gerekend met een klassieke, forfaitaire vrijstelling. Dit bedrag is gekoppeld aan de index waardoor het bedrag maandelijks kan stijgen of dalen.

De Engelse vrijstelling

Ligt het schadebedrag onder de gekozen grenswaarde dan komt de verzekeraar niet tussen. Wanneer het bedrag boven de contractuele Engelse vrijstelling komt, dan vergoedt de maatschappij u vanaf de eerste euro.

Sommige verzekeraars bieden onder bepaalde voorwaarden een beperking of zelfs wegvallen van de franchise aan. Dit gebeurt meestal op basis van de principes van de Engelse vrijstelling.

Een vast percentage

Deze vorm komt minder vaak voor dan de eerste twee. U bepaalt vooraf een vast percentage binnen uw verzekering als eigen risico. Het restant is voor rekening van de verzekeraar.

Nul euro als eigen risico

Deze formule vindt u het meest terug bij autoverzekeringen onder de waarborg (grote en of kleine) omnium. Bij een schadegeval zal de verzekeraar het volledig schadebedrag voor zijn rekening nemen omdat de franchise 0 euro bedraagt. Meestal zullen de verzekeraars bepaalde voorwaarden opleggen, zoals bijvoorbeeld uw keuze voor een door hun erkend hersteller.

Conclusie

Er zijn tal van soorten te vinden binnen de Belgische verzekeringsmarkt. Als algemene regel geldt: “hoe hoger de vrijstelling, hoe lager de premie”. Ofwel hoe lager de gekozen franchise, hoe duurder de verzekering.

Bent u op zoek naar de beste offerte met de juiste vrijstelling?

Wat is afstand van verhaal?

De clausule afstand van verhaal heeft meestal betrekking op de huur en verhuur van onroerend goed. Dit kan gaan over woningen maar ook een villa, woningblokken, appartementen, industriële of kantoorgebouwen, enzovoort.

Maar wat houdt afstand van verhaal dan in? Een partij ziet af van de mogelijkheid van verhaal op iemand anders uit te oefenen. Binnen de relatie huurder-verhuurder zal zich dit meestal manifesteren bij eventuele schade veroorzaakt door huurder of eigenaar. Beide partijen zien t.o.v elkaar af om verhaal uit te oefenen. Het lijkt vanzelfsprekend dat dit schriftelijk in het huurcontract wordt vermeld. Ook moet het bestaan van de clausule binnen het huurcontract vervolgens worden gemeld aan de brandverzekeraar.

Met deze clausule binnen een brandverzekering wordt in de verhuursector (te) soepel mee omgesprongen. Het wordt vaak opgeworpen als een simpele oplossing voor een dubbele brandpolis. Zowel huurder als verhuurder dienen in beginsel namelijk hun aansprakelijkheid te verzekeren via een brandverzekering. Dergelijke clausule lijkt alvast een alternatief te bieden.

Een voorbeeld

Het jonge koppel (Emma en Tim) gaat samenwonen. In hun zoektocht vinden ze een praktisch appartement in Diest met uitzicht op de Demer. Beiden zijn meteen verkocht en beslissen het huurcontract te tekenen. De verhuurder stelt het jonge koppel voor om te werken via de clausule afstand van verhaal. Hierdoor dienen zij het appartement als huurder niet apart te verzekeren. Dit lijkt voor de starters alvast een meevaller, want zo besparen ze op hun verzekeringscontract. Omdat ze heel wat leuke spullen hebben, beslissen ze wel om hun inboedel te verzekeren.

Emma en Tim weten niet dat er bij de vorige huurder werd ingebroken. Hier werden onder andere de sleutels van de voordeuren gestolen. Een klacht werd noodzakelijkerwijs neergelegd door de vorige huurder bij de politie en een PV werd opgesteld. Enkele weken nadat ze in hun nieuw appartement zijn getrokken, wordt er ingebroken. Er zijn geen inbraaksporen, want de dief verkreeg toegang met de gestolen sleutels. Er zijn verschillende dure spullen weg, waaronder een Macbook.

Omdat ze geen diefstalverzekering onderschreven contacteren ze de eigenaar. Blijkt dat de verhuurder de sloten na de diefstal van de sleutels niet liet vervangen. Echter kunnen Emma en Tim de schade niet verhalen op de eigenaar vanwege de afstand van verhaal. Hierdoor draait het jonge koppel zelf op voor de gevolgen van de inbraak.

Voordelen

Naast een eventueel premievoordeel lijkt het voordeel dat bij schade één verzekeraar kan regelen het belangrijkste. Hierdoor kan de schaderegeling sneller en vlotter verlopen. Toch blijft ook in geval van meerdere verzekeraars de termijn voor expertise (max. 90 dagen, art 121 §2, 2°, tweede lid Verz.W) van toepassing.

Nadelen

U leest als huurder best uw huurcontract goed na alvorens te tekenen. Check zeker dat bij toekenning van afstand van verhaal dit een wederzijdse clausule betreft.

Vaak vergeet de huurder om een inboedelverzekering te onderschrijven. De verhuurder heeft immer aangegeven dat een brandverzekering vanwege de clausule niet meer nodig is. Stel dat een brand de goederen van de huurder vernielt, dan kan deze zich niet richten tot een eigen verzekeringspolis voor een schadevergoeding. Is de eigenaar aansprakelijk? Dan blokkeert het concept afstand van verhaal de mogelijkheid dat de huurder zich richt tot de eigenaar of de verzekeraar van de eigenaar.

Het ontbreken van een eigen brandverzekering als huurder kan u duur te staan komen wanneer u ten aanzien van derden aansprakelijk bent voor hun schade.

Conclusie

Twee aparte brandpolissen zijn ook niet steeds heiligmakend, echter blijkt een afstand van verhaal zeer vaak een vals gevoel van veiligheid te creëren. Een vals gevoel want bijvoorbeeld derden kunnen hun schade wel degelijk verhalen op u als huurder.

Wat is een verzekering tegen natuurrampen?

Natuurrampen verplicht gedekt

De dekking tegen natuurrampen is al sinds maart 2007 verplicht opgenomen in uw brandverzekering. Goed nieuws dus! En ook al is een brandverzekering geen wettelijk verplichte verzekering, toch een belangrijke reden om een degelijke verzekering te voorzien voor uw pand.

Elke verzekeraar kan bepalen wat er wordt gedekt en tegen welke premie. Toch werd door de wetgever een minimumdekking voorzien. Dit betekent concreet dat elke dekking natuurrampen binnen de brandverzekering, een minimum aantal tussenkomsten moet voorzien waaronder de rechtstreekse schade aan de verzekerde goederen, de kosten voor onderdak en de kosten voor de opruiming van het puin. Voertuigen, tuinhuisjes en bijvoorbeeld aanplanting van uw tuin zijn niet altijd verzekerd in uw brandverzekering.

De premie van deze dekking is uiteraard afhankelijk van de liggen van uw woning. Hoe hoger het risico op bijvoorbeeld overstromingen, hoe hoger uw premie voor deze dekking zal zijn. Bepaalde regio’s hebben een hoog tot zeer hoog risico op overstromingen. Hierdoor kunnen verzekeraars voor woningen binnen deze gebieden geen marktconforme premies hanteren. Het Tariferingsbureau zal in deze gevallen toch zorgen dat de cliënt tegen een aanvaardbare premie het risico kan verzekeren.

Wanneer u uw woning bouwt in een gebied nadat een koninklijk besluit had bepaald dat het een risicogebied is, dan mag een verzekeraar wel degelijk weigeren om u te verzekeren tegen de gevolgen van een overstroming en het overlopen van riolen. De verzekeraar zal u dan wel dekken voor de andere natuurrampen. Om kopers van vastgoed correct te informeren wordt daarom bij zowel de advertentie als bij de notaris geduid of en hoe overstromingsgevoelig de zone is. Via de watertoets vindt u extra informatie.

Wat is een natuurramp?

 • Aardbeving
 • Overstroming
 • Aardverschuiving
 • Grondverzakking
 • Overlopende dakgoten
 • Overlopen of opstuwen van openbare riolen

Rampenfonds

Vooreerst moet de overheid de gebeurtenis als ramp erkennen. De procedure blijft voor slachtoffers erg tijdrovend en de dekking blijft echter beperkt.

Zowel particulieren, kleine ondernemingen als landbouwbedrijven worden sinds de verplichte dekking vergoed vanuit de brandverzekering door de eigen verzekeraar. Deze verplichte dekking geldt enkel voor gebouwen en de inhoud, voor zover deze waarborg werd onderschreven. Daarom kunnen landbouwers voor hun vee en gewassen nog steeds bij het Rampenfonds terecht. Ook personen die om financiële redenen geen verzekering onderschreven (leefloon via het OCMW), kunnen terecht bij het Rampenfonds.

Een verzekering voor de huurder en de huurdersaansprakelijkheid

Voor de (ver)huurder is de regionale huurwetgeving sinds januari 2019 aangepast. Hierdoor wordt de huurder verplicht om zijn huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Het bewijs daarvan moet hij steeds kunnen voorleggen aan de verhuurder. Dergelijke verplichting werd meestal contractueel opgenomen, maar wordt nu wettelijk verplicht. Op die manier is de eigenaar er zeker van dat eventuele schade aan het gehuurde pand is gedekt.

“De huurprijs als referentie nemen, is vaak onvoldoende met onderverzekering tot gevolg!”

Na de huurtermijn moet de woonst worden teruggegeven in dezelfde staat als gekregen. Slijtage is logisch. U dient zich dan ook te verzekeren voor de werkelijke waarde van het huurpand, inclusief de gemeenschappelijke delen. De eigenaar verzekert de nieuwwaarde van het gebouw. De huurprijs als referentie nemen, is vaak onvoldoende met onderverzekering tot gevolg!

U bent als huurder verplicht uw huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Maar een transparante en complete woningverzekering zorgt bijvoorbeeld ook voor uw inboedel enzovoort. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan bij een schadegeval. Ook bieden sommige verzekeraars extra uitbreidingen aan, specifiek voor huurders:

 • Zo ontvangt u als huurder ook informatie over uw rechten en plichten,
 • hulp bij plaatsbeschrijving,
 • advies in geval van een conflict met de eigenaar,
 • kleine problemen in huis
 • of bv. hulp bij financiële tegenslag.

Kortom nog meer bescherming als huurder door enkele uitbreidingen binnen uw brandverzekering.

Verhuurder

Ook de verhuurder is op zijn beurt verplicht een brandverzekering af te sluiten. Kiest u ervoor om via de clausule ‘afstand van verhaal’ te werken? U kunt als eigenaar de schade niet terugvorderen bij de huurder. En ook de brandverzekeraar ontbreekt dan deze mogelijkheid. Ook is het voor de huurder belangrijk te weten dat enkel bij een eigen brandverzekering bijvoorbeeld inhoud maar vooral ook schade aan derden (o.a. buren) is opgenomen, wat niet het geval is bij de clausule ‘afstand van verhaal’ in de brandverzekering van de verhuurder. Dergelijke clausule beperkt dus uw vrijheid als eigenaar om zich indien nodig verder tegen de huurder te keren.

Hoe bescherm ik mijn woning tegen een overstroming?

Tips om uw woning te beschermen tegen een overstroming

Als het weerbericht melding maakt van hevige regenval, houden we ons hart vast. De laatste jaren kregen verschillende regio’s een keer of meermaals te maken met een overstroming. En ook al houdt u finaal water niet tegen, toch zijn er enkele tips waarmee u zich kunt voorbereiden. Want de impact van watersnood is meestal enorm en de materiële schade stapelt zich razendsnel torenhoog op.

Met onderstaande tips, kunt u hopelijk de mogelijke schade enigszins beperken.

Materialen te voorzien

Hieronder sommen we verschillende materialen op die u best voorziet om voorbereid te zijn.

 • enkele grondzeilen om uw zandzakjes stevig op te stapelen,
 • plastic / pvc zakken om te vullen en zand,
 • waterbestendige planken en siliconen om uw deuren, keldergaten en rioolputjes mee te dichten,
 • bakstenen om uw meubels op te zetten,
 • een waterpomp,
 • zaklampen,
 • een radio op batterijen,
 • batterijen,
 • een gereedschapskoffer met nodige tools,
 • een noodvoorraad (voldoende dekens, water, voedsel, medicatie, …)

Preventie

 • Parkeer uw wagen uw wagen op een veilige plek.
 • Vergeet uw huisdieren niet tijdig in veiligheid te brengen.
 • Verwijder tapijten en plaats uw meubels hoger op bv. bakstenen.
 • Tracht zoveel mogelijk materiaal uit de kelder te verplaatsen en plaats uw goederen in de kelder minstens 10 cm omhoog.
 • Breng papieren en waardevolle voorwerpen naar het eerste verdiep of zolder.
 • Indien nodig sluit u best tijdig de hoofdkraan voor gas en water af. Ook de elektriciteit schakelt u voor uw veiligheid best uit.
 • Beschikt u over een stookolie- of gastank? Zorg ervoor dat deze stevig verankerd is en dicht alle openingen af.
 • Losliggende voorwerpen rondom uw woning maakt u best vast of haalt u weg. Probeer zoveel mogelijk binnen de woning te stockeren.
 • Dicht uw buitendeuren, keldergaten en rioolputjes af met de waterdichte planken en siliconen.

Wat in geval van evacuatie?

 • De hulpdiensten zullen de nodige instructies geven. Deze volgt u best op.
 • Heeft u de gasaanvoer nog niet preventief afgesloten of de elektriciteit uitgeschakeld? Doen!
 • Sluit alle ramen en deuren.
 • Zorg voor reservekledij samen met laarzen of aangepaste schoenen.
 • Vergeet uw huisdieren niet.
 • Gevaarlijke of vervuilende producten plaats u best hoog en droog.
 • Voorzie naast uw identiteitskaart eveneens medicatie, uw gsm en contant geld.

Wat na de overstroming?

Het waterpeil daalt centimeter na centimeter. Dan komt het moment dat de schade kan worden opgemeten. Met uw verzekeringsmakelaar aan uw zijde en dankzij uw brandverzekering is alles binnen afzienbare tijd nog slechts een nare herinnering. Omdat de waarborg natuurrampen een wettelijk verplichte waarborg is binnen de brandverzekering eenvoudig risico in België.

Deze waarborg dekt schade bij overstromingen zoals bv. een dijkbreuk, een vloedgolf, het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag. Maar ook het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag, een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.

Slechts in uitzonderlijke gevallen geldt deze waarborg niet. Maar artikel 123 Wet Verzekeringen 4 april 2014 is duidelijk over de minimumvoorwaarden. De meeste verzekeraars gaan zelf een of meerdere stappen verder voor hun klanten met ruimere dekkingen.

Wanneer u een verhoogd risico vormt op natuurrampen, bent u meestal via uw verzekeraar verzekerd via de voorwaarden van het tariferingsbureau.

Heeft het water in uw woonkamer gestaan?

 • Neem een voldoende aantal foto’s waarop alle schade in detail zichtbaar is.
 • Uiteraard primeert om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk water uit de woning te krijgen.
 • Kraantjeswater gebruikt u best niet, het is waarschijnlijk een tijdje niet drinkbaar.
 • Ontsmet uw huis met bleekwater.
 • Uw woning verluchten is essentieel. Verwarm gelijktijdig de kamers zodat alles zo goed en snel mogelijk kan drogen.
 • Tracht al zoveel mogelijk facturen e.d. van de beschadigde voorwerpen te verzamelen.
 • Contacteer uw verzekeringsspecialist, hij staat u bij!
Betaalt de verzekering als ik geen rookmelder installeerde?

Rookmelder overal verplicht

Sinds januari 2020 is een rookmelder in Vlaanderen verplicht in elke woning. Woningen in Vlaanderen die worden verhuurd, hiervoor geldt deze verplichting al langer. De verhuurder is verantwoordelijk om een voldoende aantal rookmelders te plaatsen. Voor particuliere, private woningen werd de regeling gefaseerd ingevoerd en waren onderstaande data van tel:

 • huurcontracten (voor private woningen) gesloten vanaf 1 januari 2013;
 • de regel voor rookmelders geldt voor private woningen gebouwd voor 1945 sinds 1 januari 2016;
 • voor private woningen gebouwd na 1945 geldt de verplichting voor de rookmelder vanaf 1 januari 2019;
 • sociale woningen moeten na 31 december 2016 over voldoende branddetectie beschikken;
 • nieuwbouwwoningen, na renovatie (en waarvoor een omgevingsvergunning nodig is), studentenkoten.

Maar nu moeten dus alle woningen in Vlaanderen over rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. Zo zou er minstens een branddetector per verdieping aanwezig moeten zijn. Weet dat het ontbreken van dergelijke melders kan leiden tot een ongeschiktverklaring (voor verhuur) van het huis.

Geen rookmelder, toch schadeloos gesteld?

Maar wat als u de verplichte rookmelder(s) niet hebt geïnstalleerd in uw woning? Na een gedekt schadegeval zal de verzekeraar van de brandverzekering alsnog tussenkomst verlenen en u schadeloos stellen conform de geldende voorwaarden.

Ook wanneer er omwille van een niet conforme elektrische installatie brand zou uitbreken, zal de verzekeraar u bijstaan en vergoeden. Echter kan de verzekeraar de verzekering opzeggen wanneer de elektrische installatie niet conform is of de verplichte rookdetectie werd ‘vergeten’. Uiteraard moet de maatschappij dan rekening houden met de geldende regelgeving. Ook u als verzekeringsnemer kunt na de afhandeling van een schadegeval hetzelfde recht uitoefenen en uw verzekeringscontract beëindigen, bijvoorbeeld wanneer u niet tevreden bent.

Wat is een toegevoegd of aangehecht contract?

Wat is een aangehecht contract?

Een aangehecht contract is een verzekeringsovereenkomst dat de kredietnemer moet onderschrijven en aanhouden gedurende de periode van het krediet. Worden de voorwaarden niet meer voldaan dan kan er een aanpassing van de gehanteerde rentevoet volgen. In het uiterste geval kan het krediet zelfs volledig opeisbaarheid worden.

Koppelverkoop is het niet, een lagere rentevoet komt tot stand door onderhandeling. U bent steeds vrij om uw aangehechte producten bij een andere maatschappij af te sluiten. Weet wel dat u dan veelal kortingen zal mislopen, maar het louter afnemen van producten omwille van een korting is veelal niet de allerbeste keuze!

Er zijn evenwel maar enkele producten die geclassificeerd worden als aangehecht contract:

 • De brandverzekering of woningpolis die het beleende risico zal verzekeren
 • Een levensverzekering / schuldsaldoverzekering teneinde de terugbetaling bij overlijden te garanderen
 • Een borgtochtpremieverzekering of kredietverzekering: deze producten worden niet actief meer aangeboden en zijn nog moeilijk te vinden op de markt.

Wat is een toegevoegd contract?

In tegenstelling tot een aangehecht contract voorziet een toegevoegd contract om het geleende kapitaal te weder samen te stellen. De maatschappij kan u verplichten om deze producten af te nemen bij dezelfde maatschappij gegeven het belang van het toegevoegde contract.

Kies de juiste brandverzekering met deskundig advies

Het kiezen van de juiste brandverzekering is geen lichte beslissing. Het is essentieel dat u wordt bijgestaan door een onafhankelijke verzekeringsspecialist om het beste advies te krijgen en de juiste dekking te selecteren. Zij helpen niet alleen bij het bepalen van de juiste verzekerde waarde, maar bieden ook expertise in geval van schade. En vergeet niet om wijzigingen aan uw woning tijdig te melden!

Als eigenaar of huurder van een woning loopt u een scala aan risico’s, van glasbreuk tot brand, overstromingen tot inbraken. Het is van groot belang om verder te kijken dan alleen de premie en de basisdekkingen. Aanvullende dekkingen zoals diefstal, tuin, multimedia, zwembad, en meer kunnen uw ‘woningomnium’ versterken. Ook is het raadzaam om rekening te houden met uitsluitingen en vergoedingsplafonds.

Bij Maes Group Verzekeringen begrijpen we dat elke klant unieke eisen heeft als het gaat om zijn of haar brandverzekering. Als ervaren verzekeringsspecialist staan we paraat om u te begeleiden bij het kiezen van de juiste dekking en het vinden van een beleid dat aansluit op uw budget en behoeften.

Bescherm uw thuis vandaag nog met de meest geschikte brandverzekering. Neem contact op met Maes Group Verzekeringen voor een vrijblijvende offerte en deskundig advies. Uw gemoedsrust staat bij ons voorop.

Vraag of bereken uw offerte nu online

Of contacteer ons met uw vraag.

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u nog een vraag of vind u niet wat u zoekt?

Meerdere maatschappijen

Als onafhankelijke krediet- en verzekeringsmakelaar werken wij voor u, niet voor de maatschappijen. Zonder extra kosten!

Beste deal

Wanneer u keuze hebt tussen verschillende maatschappijen, dan is het makkelijker om de juiste oplossing te vinden tegen de juiste prijs.

Lokale Service

Wij staan klaar voor onze cliënten: telefonisch, online en offline. Als expert kennen wij de markt en zorgen voor de oplossing die het best aansluit bij uw behoeften.

Maak uw afspraak

Wij zijn er voor u: telefonisch, online en offline. We werken steeds na afspraak.