Een extra polis of wie betaalt de rekening?

Kinderen spelen, vallen, botsen, duwen andere kinderen ... Een ongeval met bv. een afgebroken tand, verstuikte enkel of gebroken arm zijn niet ondenkbeeldig. De schoolverzekering kan soelaas brengen maar ...

Wat is een schoolverzekering?

Een schoolverzekering valt onder de niet-verplichte verzekeringen en dekt de schade die zich tijdens een schoolactiviteit (of zich tijdens nevenactiviteit van de school) voordoet.

We kunnen de schoolverzekering opsplitsen in twee waarborgen:

 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • de verzekering lichamelijke ongevallen

Ondanks deze verzekering niet wettelijk verplicht is, hebben de meeste scholen toch dergelijke verzekering afgesloten. Als ouder kan het interessant zijn dit vooraf na te vragen bij de school of zij over een schoolverzekering beschikken.

Luik I: de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Wanneer je een ongeval veroorzaakt tijdens een school- of nevenactiviteit kan deze verzekering tussenbeide komen. Ook wanneer je bv. slachtoffert bent geworden van een schadegeval veroorzaakt door een medeleerling, op voorwaarde dat er sprake is van een 'fout'.

Wat verstaat de schoolverzekering onder school- en nevenactiviteiten? Alle activiteiten onder het toezicht van de school vallen hieronder, zoals bv. stages, uitstappen, sneeuwklassen, bosklassen, ... zowel tijdens als buiten de schooluren. Dit betekent dat activiteiten op eigen initiatief hier niet onder vallen!

Luik II: de verzekering lichamelijke ongevallen

Ook dit luik komt enkel tussenbeide tijdens het schoolgebeuren of nevenactiviteit. Meestal wordt er wel een waarborg voorzien voor ongevallen van en naar school wanneer kinderen niet onder het toezicht staan van de school.

Dit luik dekt ongevallen waarvoor niemand aansprakelijk is. Naast medische kosten wordt er ook vergoedt in geval van invaliditeit of overlijden. De vergoedingen zijn afhankelijk van de maximumbedragen die in de polis 'schoolverzekering' werden onderschreven. Wanneer de werkelijke kosten hoger liggen dan deze bedragen, dan zal de schoolverzekering niet volstaan.

Sluit zelf extra verzekeringen af

Als ouder doet u er goed aan om zelf een aantal extra verzekeringen te voorzien zodat u te allen tijde goed verzekerd bent.

 • Familiale: als uw kind schade veroorzaakt aan iemand anders en u wordt een ‘gebrek in de opvoeding verweten’. In dit geval kan de aansprakelijkheidsdekking van de schoolverzekering weigeren (volledig) tussenbeide te komen.
 • Rechtsbijstand: wanneer uw kind slachtoffer is en een derde aansprakelijk blijkt, dan helpt uw rechtsbijstandsverzekeraar u om de kosten bij de aansprakelijke derde te verhalen, in der minne of via een gerechtelijke procedure.
 • Ongevallen: wanneer de verzekerde bedragen in de schoolverzekering niet zouden volstaan of wanneer uw kind een ongeval heeft buiten de school.
 • Hospitalisatieverzekering: een goede hospitalisatieverzekering is essentieel wanneer de schoolverzekering niet tussenkomt. Via uw hospitalisatieverzekering kunt u de medische kosten meestal geheel of gedeeltelijk recupereren. Bovendien betaalt een hospitalisatieverzekering ook kamer- en ereloonsupplementen terug, wat bij de schoolverzekering zelden het geval is. Ook voorziet een goede hospitalisatieverzekering in een derdebetalerssysteem waardoor de ziekenhuisfactuur rechtstreeks door uw verzekeraar aan het ziekenhuis wordt betaald en u zelf niets hoeft voor te schieten.

Een schoolongeval?

 • Geef het ongeval onmiddellijk aan bij de schoolverzekering;
 • Vraag een kopie van de aangifte;
 • Geef het ongeval ook aan bij uw rechtsbijstandverzekering wanneer iemand (mogelijk) aansprakelijk is;
 • In geval van lichamelijk letsel, vraag bij de arts een attest van de eerste medische vaststellingen en bezorg dit aan de verzekeraar;
 • Bezorg finaal alle nodige bewijsstukken van kosten van het ziekenfonds aan de verzekeraar.

Dé specialist voor uw verzekeringen

Voor uw verzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Omdat wij naast lokaal verzekeringsmakelaar ook online actief zijn, kunt tevens online uw verzekering berekenen, afsluiten en beheren.

Uw verzekeringsmakelaar

Telefonisch, online en offline