Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Onafhankelijk in onafhankelijke rechtsbijstand

Een schade leidt vaak tot onenigheid, bv. over wie aansprakelijk is of de hoogte van het uit te betalen bedrag. Dit kan met de tegenpartij zijn maar evengoed met uw eigen verzekeraar.

Wat wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of u het niet eens bent met uw verzekeraar?

Een onafhankelijke rechtsbijstand is samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar de enige garantie voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen als klant.

Ruimere dekkingen

Een rechtsbijstand binnen een ander verzekeringscontract biedt enkel dekking bij een schade met die met specifieke verzekering samengaan. Ruimere waarborgen zijn voorzien in een afzonderlijke, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Bijkomend kunt u deze nog uitbreiden i.f.v. uw situatie. Hier is de uitbreiding 'contractuele geschillen' een optie die zeer vaak wordt toegevoegd aan de polis.

En lees zeker die 'kleine lettertjes' in uw klassieke rechtsbijstand, want meestal sluit deze een tussenkomst uit wanneer u ingaat tegen uw eigen verzekeraar. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstand?

Hogere verzekerde bedragen

Gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen waardoor de facturen van advocaat, expert, dokter, gerechtsdeurwaarder, ... niet achterblijven. De kostprijs wordt op die manier snel de hoogte ingejaagd.  Een losstaande rechtsbijstand is dan zeker geen overbodige luxe, want de grensbedragen tot waar een standaard rechtsbijstand tussen komt zijn dan snel uitgeput.

Bijstand door experts

Een verzekeraar die uitsluitend rechtsbijstand aanbiedt, komt dagdagelijks heel wat tegen. Dergelijke verzekeraars en hun medewerkers zijn dan ook op en top gespecialiseerd in juridische kwesties. Samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan zij klaar om uw belangen op een professionele, klantgerichte manier te verdedigen.

Fiscaal voordeel

Goedkopere premie

Een algemene, onafhankelijk rechtsbijstand kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen dan de klassieke rechtsbijstand gekoppeld aan uw bestaand verzekeringscontract. Want wanneer u kiest voor een afzonderlijke rechtsbijstand, wordt deze uiteraard uit uw bestaande polissen geschrapt (auto, moto, brand, familiale, ...).

Fiscale rechtsbijstand in 2021?

Waarom de fiscale rechtsbijstand?

De hervorming  en de fiscale rechtsbijstand als voordeel komt er door toedoen van Koen Geens. Er zouden zo'n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandverzekering beschikken, grotendeels via een polis voor verkeersongevallen. Hierdoor zijn maar weinig mensen verzekerd voor andere geschillen via hun rechtsbijstandverzekering.

Door een fiscaal voordeel toe te kennen, hoopt de politiek een brede laag van de bevolking aan te spreken en te kunnen wijzen op het belang van een degelijke, onafhankelijke rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Een fiscaal voordeel tot 124 euro?

Sinds 01/09/2019 kan u genieten van belastingvermindering van 40% op de rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de door de wet opgelegde criteria. Op een jaarlijkse premie van 310 euro haalt u m.a.w. het maximaal fiscaal voordeel van 124 euro binnen. Dit voordeel geldt per belastingplichtige, dus maximaal 248 euro voor een koppel (aan 40%).

Op uw belastingaangifte zijn de codes 1344-14 en 2344-81 voorbehouden voor de premies van deze rechtsbijstand.

Verplichte waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan een fiscale rechtsbijstand moet voldoen. Een ervan zijn de verplichte waarborgen die moeten zijn vervat in de verzekering.

  • Administratief recht
  • Arbeidsrecht
  • Bouwrecht
  • Burgerlijke verdediging
  • Burgerlijk verhaalsrecht
  • Echtscheiding en familiale bemiddeling
  • Erf-, schenkings- en testamentrecht
  • Fiscaal recht
  • Strafrecht
  • Verbintenissenrecht
Fiscale Rechtsbijstand
Minimale waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

De tussenkomst voor een geschil kan worden geplafonneerd, echter moet er steeds aan een minimumwaarborg worden voldaan. Voor strafzaken werd de lat op 13.500 euro gelegd, terwijl voor burgerlijke zaken de minimumgrens ligt op 13.000 euro. Voor echtscheidingszaken of wettelijke samenwoning werd de drempel gelegd op 3.375 euro per verzekerde, voor bouwgeschillen dient de waarborg minstens 6.750 euro te zijn.

Wat houdt u best nog in 't oog bij de fiscale rechtsbijstand?

U bekijkt best welke vrijstelling van toepassing is, deze mag niet meer bedragen dan 250 euro. Ook de wachttijd i.f.v. de waarborg kan verschillen maar weet dat wanneer u verandert van verzekeraar, er rekening wordt gehouden met de al verstreken wachttijd.

U behoudt steeds de vrije keuze van advocaat maar informeert best vooraf of hij werkt volgende de in het KB* vastgelegde nomenclatuur voor de erelonen van advocaten.

* Bedragen moeten nog in KB worden gegoten.

Onafhankelijkheid?

Het verschil tussen een erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, e.a.?

De beste verzekering blijft de onafhankelijke verzekering. Het enige (wettelijk erkende) onafhankelijke aanspreekpunt voor particulier, zelfstandige en of bedrijf blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Welke verzekeringen als ik start met een webshop?

Een webshop starten?

U overweegt een webshop op te starten of uw bestaande handelszaak (virtueel) uit te breiden met een webwinkel. Maar naast de technische opstart staat u best ook even stil bij de mogelijke (financiële) risico's.

Via een bestaande handelszaak?

Normaliter zou u verzekeringsportefeuille al op punt moeten staan om u optimaal in te dekken tegen tal van risico's. Standaard evalueren wij eerst uw verzekeringsportefeuille om te bekijken of er geen dubbele dekkingen zijn en of er geen ongedekte risico's aanwezig zijn waar u nog niet bij stil stond.

Wanneer u zich online begeeft, wordt de bescherming van de gegevens van uw klanten en uzelf essentieel. Ook al bent u extra alert en nam u de nodige voorzorgen, een verlies of diefstal van gegevens is altijd mogelijk.

Wat als de (bank)gegevens van uw klanten die ze doorgeven wanneer ze online winkelen in uw webshop met hun kredietkaart in verkeerde handen terecht komen? De getroffen klant gaat op zoek naar een aansprakelijke. Dit kan de websitebouwer zijn maar hij kan evengoed bij u uitkomen! Daarbij komt dat u niet enkel 'het lek' wil dichten en uw webshop zo snel mogelijk opnieuw online wil maar u heeft ook de verplichting tijdig melding te maken volgens de Europese GDPR-wetgeving! Een cyberincident kost een KMO gemiddeld 78.700 euro.

Bent u nog niet overtuigd? Lees dan zeker ons artikel 'waarom een cyberverzekering?'.

U start een nieuwe zaak?

Als houder van een webshop hebt u geen wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten, tenzij u bv. personeel in dienst neemt. Toch gaan we steeds de risico's in kaart brengen zodat u even stilstaat bij uw aansprakelijkheid als ondernemer en de financiële risico's die hiermee gepaard gaan.

 

Aansprakelijk?

Wanneer u een bedrijf opstart steekt u er naast veel tijd en energie waarschijnlijk ook heel wat spaarcentjes in die u graag wil beschermen. Als u door een nalatigheid of fout iemand schade berokkent, moet u zich bewust zijn dat hij die schade vergoed wil zien. Afhankelijk van uw plannen en activiteiten bekijken we dan best of een BA Uitbating of beroepsaansprakelijkheid aangewezen zijn.

Misschien start u zonder echte handelsruimte en levert u enkel goederen aan uw klanten. Wanneer uw klant schade ondervindt omdat er iets mis blijkt te zijn, dan kan hij zich opnieuw tot u richten. Een verzekering Na-levering is meestal geen overbodige luxe.

 

Uw goederen beschermd?

Hoe verzendt u de goederen naar de klant? Want onderweg kan er veel gebeuren waardoor de zending niet of beschadigd bij uw klant toekomt. Normaliter is de transportfirma hiervoor verzekerd al, meestal moet u wel een beperkte meerprijs betalen om van deze extra bescherming te kunnen genieten.

Ook een degelijke brandverzekering (woning / bedrijfsgebouw) is essentieel. Misschien start u van thuis uit, stockeert u de goederen initieel in uw garage, voorziet u thuis extra toestellen om uw webshop draaiende te houden (bv. informatica, inpak, fabricage, ...)? Naast brand zijn overstroming, diefstal, enz. belangrijke risico's zijn die u naast veel kopzorgen kunnen opzadelen met een financiële put en mogelijk het einde van uw avontuur als (beginnende) ondernemer.

Daarom vinden wij dit het ideale moment om na te gaan hoe up-to-date uw verzekeringsportefeuille nog is via onze gratis verzekeringsaudit zodat u nadien niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Uw rechten?

Een rechtsbijstand is niet verplicht maar lijkt ons essentieel. Een schadeclaim van een klant (terecht of niet) kan de gerechts- en expertisekosten hoog laten oplopen.

Een rechtsbijstandverzekeraar zal steeds eerst proberen een zaak in der minne op te lossen, zodat discussies niet nodeloos aanslepen. Wanneer er geen oplossing uit de bus komt, kan een rechtszaak deze forceren.

 

Uw gegevens beschermd?

Net zoals bij een bestaande handelszaak (lees hierboven) die online start of actief is, heeft ook u er baat bij 'cyber-proof' te zijn en uw risico's te verzekeren via een cyberverzekering.

 

Personeel in dienst?

Waarschijnlijk denkt u er als beginnend webwinkel niet meteen aan personeel in dienst te nemen. Van zodra u personeel in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

 

Vergeet uzelf niet!

Continuïteit is essentieel in dienstverlening. Wat als u door een ongeval of ziekte tijdelijk buiten strijd bent? Denk daarom zeker aan een gewaarborgd inkomen.

Doe gratis de KMO Insurance Scan om uw risico's online te bekijken en kies een tijdstip om uw dossier verder te bespreken met een expert.