Woordenboek, Maes Group

Wat betekent ...

All-risk

Verzekering die alles dekt, behalve wat expliciet is uitgesloten.

Arrest

Uitspraak van een Hof (Hof van beroep, Hof van cassatie).

Belangenconflict

Als zowel de verzekerde als de tegenpartij bij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar verzekerd is.

Beroep

Verweer tegen een uitspraak. Beroep moet binnen bepaalde termijnen aangetekend worden.

Bestek

Kostenbegroting van de schade door de hersteller. Op basis hiervan zal een verzekeraar kunnen inschatten of een expert moet aangesteld worden. Bij minimale schade kan de schade geregeld worden op basis van het bestek.

Borgsom

Bedrag dat een overheid eist om een verzekerde of een verzekerd voertuig vrij te geven.

Burgerlijk verhaal

Recuperatie van geleden schade ten opzichte van een tegenpartij.

Burgerlijke partijstelling

Een tegenpartij wordt door het parket gedagvaard omdat hij een wet overtreden heeft. De slachtoffers kunnen zich burgerlijke partij stellen om vergoeding voor de door hen geleden schade te bekomen.

Burgerlijke verdediging

Verdediging op een eis van een tegenpartij.

Cassatie

Verweer tegen een arrest. Het Hof van cassatie velt geen oordeel over de grond van de zaak, maar onderzoekt of de procedure correct is gevoerd.

Conclusies

(= besluiten) de neergeschreven argumenten van de advocaten.

 

Contract

Afspraak tussen 2 of meer partijen, waardoor er rechten en plichten ontstaan. De ene partij moet een prestatie leveren. De andere partij heeft recht op deze prestatie.

Contractueel conflict

Onenigheid over de uitvoering of naleving van een contract.

Dading

contract waarbij partijen de definitieve vergoeding van schade regelen. Een dading is het resultaat van een onderhandeling. Na het ondertekenen van een dading kan geen bijkomende schade meer gevraagd worden.

Derde

iedereen die buiten elke contractuele relatie staat.

Derving

vergoeding voor de dagen dat een voertuig niet kon gebruikt worden.

Drempel

het minimumbedrag van de geleden schade. Als de schade lager ligt dan dit bedrag, is er geen tussenkomst van de verzekeraar.

Expertiseovereenkomst

afspraak tussen verzekeringsmaatschappijen waarbij de expert wordt aangesteld door de eigen BA-verzekeraar.

Expertiseverslag

verslag van een expert met gedetailleerde becijfering van de schade. De expert moet aangesteld worden door de tegenpartij (= zijn verzekeraar), tenzij de expertiseovereenkomst van toepassing is.

Extracontractuele schade

(= buitencontractuele schade) schade die ontstaat als gevolg van een onrechtmatige daad. Dit is een daad die een inbreuk is op een wet of op de algemene zorgvuldigheidsplicht.

Gerechtelijke expertise

expertise georganiseerd door de rechtbank.

Insolventie

onvermogen. Tegenpartij is niet in staat om de schadevergoeding te betalen.

Kwijting

document waarbij het slachtoffer akkoord gaat met een bedrag als gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade.

Minnelijke Medische Expertise (MME:  overeenkomst om de medische gevolgen van een schadegeval tussen partijen te bepalen. Beide partijen stellen een arts aan. Op basis van het rapport kan de definitieve vergoeding van de lichamelijke schade becijferd worden.

Minnelijke schikking

voorstel om een geldsom te betalen. Bij betaling volgt er geen dagvaarding meer.

Objectiviteitsclausule

wettelijke bepaling die inhoudt dat de verzekeringsnemer de mogelijkheid heeft een advocaat te raadplegen als hij met de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschilt over de manier waarop het schadegeval dient afgehandeld te worden.

  • als de advocaat het standpunt van de verzekeringsnemer bevestigt, verleent  de rechtsbijstandverzekeraar zijn volledige waarborg en betaalt alle kosten,  onafhankelijk van het uiteindelijke resultaat.
  • als de advocaat het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar bijtreedt, moet de verzekeringsnemer de helft van de kosten en erelonen zelf dragen.
  • als de verzekeringsnemer tegen het advies van de advocaat in, op eigen kosten, toch een procedure start en uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld, zal de rechtsbijstandverzekeraar alsnog de kosten betalen.
Polis
  • een polisblad : hierop staan de veranderlijke gegevens eigen aan de klant (zoals bijv. de nummerplaat van het verzekerd voertuig, het adres van de verzekerde woning, …)
  • algemene voorwaarden : dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op alle producten en beschrijven de algemene definities en afspraken.
  • bijzondere voorwaarden : dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op een specifiek product (bijv. de voorwaarden Privéleven Standaard).
Parket

(= Openbaar Ministerie) de instantie die in naam van het hele volk overtreders vervolgt.

Premie

het bedrag dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn.

Pro Justitia

officieel document waarbij een betichte door het parket voor de rechtbank wordt geroepen. Dit document wordt in de volksmond dagvaarding genoemd.

Proces-Verbaal (PV)

officieel document opgesteld door de politie waarin de gegevens van de verschillende partijen betrokken in een schadegeval, de versies van deze partijen en getuigen en alle relevante informatie over de omstandigheden worden opgetekend. Het PV wordt pas vrijgegeven als het parket een gevolg bepaalt.

RDR-overeenkomst

afspraak tussen verzekeringsmaatschappijen waarbij onder beschreven omstandigheden de schade door de eigen BA-verzekeraar wordt uitbetaald.

Rol

de agenda van de rechtbank.

Schadegeval

een gebeurtenis of omstandigheid waardoor een verzekerde beroep kan doen op de polis.

Strafrechtelijke verdediging

een verzekeringsnemer wordt door het parket gedagvaard omdat hij een wet overtreden heeft. Hij moet zich verdedigen voor de rechtbank.

Tegenmaatschappij

de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Tegenpartij

diegene die aansprakelijk is voor door u geleden schade of die u aansprakelijk stelt voor schade die hem overkwam. Dit is dus de tegenstander in de discussie.

Verstek

als de beklaagde of zijn advocaat niet aanwezig is op de zitting.

Verzekerde

iedereen die een beroep kan doen op de polis.

Verzekeringsnemer

diegene die het contract sluit en de premie betaalt.

Verzet

verweer tegen een uitspraak bij verstek. Dit verzet moet binnen bepaalde termijnen aangetekend worden.

Vonnis

uitspraak van een rechtbank.

Vrije keuze van advocaat en deskundige

wettelijke bepaling die inhoudt dat de verzekeringsnemer altijd vrij zijn advocaat of deskundige kan kiezen als de aanstelling van een advocaat of deskundige noodzakelijk is.

Vrijstelling

het gedeelte van de schade dat door de verzekerde zelf gedragen moet worden.

Waarborggebied

het territorium waarbinnen de dekking geldt.

Waarborggrens

het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar tussenkomt in de kosten (zoals bijv. de kosten van de expert, van de advocaat, ...).

Wachttijd

de periode waarin schadegevallen nog niet gedekt zijn.  Voor sommige voorwaarden moet een termijn doorlopen worden vooraleer de tussenkomst verzekerd is.

Zonder gevolg

(= seponering) als het parket geen daadwerkelijke vervolging voor de strafrechter instelt. Redenen tot zonder gevolgstelling kunnen zijn : de zaak is te weinig belangrijk, de schuld is niet of onvoldoende bewezen, de dader kan niet worden geïdentificeerd,...