Welke soorten inflatie zijn er?

Inflatie in verschillende vormen

Weet u welke soorten van inflatie er zijn? Als ondernemer bent u zich ervan bewust zijn dat inflatie, de koopkracht van uw bedrijf en vermogen rechtstreeks aantast. Weet u hoe u deze kennis en informatie moet toepassen op uw prijszetting, uw markt- en klantbenadering?

We geven een korte introductie tot de verschillende soorten van inflatie:

  • Monetaire inflatie
  • Kosteninflatie
  • Bestedingsinflatie

Monetaire inflatie

De Europsee Centrale Bank heeft als een van haar voornaamste taken/opdrachten, het beheren en beheersen van de algemene stijging van het prijspeil. Inflatie is noodzakelijk, dit is het algemeen monetaire standpunt. Een inflatie van 2% is waar men naar streeft. Stijging van de beschikbare geldhoeveelheid brengt in deze visie een stijging van de inflatie met zich mee.

Kosteninflatie

Bij kosteninflatie hebben we te maken met bedrijven of zelfstandigen die hun gestegen kosten doorberekenen in de verkoopprijzen. Om de marges te kunnen bewaren moeten de verhoogde kosten, zonder stijging van de output of de efficiëntie, doorgerekend worden in de prijzen aan de klant. Enkel zo kan de winst op gelijk niveau blijven.

Het is echter niet zo dat alle bedrijven zomaar gestegen kosten (volledig) kunnen doorrekenen aan de consument. Als je een monopolist bent in je markt, dan kunt u waarschijnlijk kosten eenvoudiger doorrekenen dan een onderneming die actief is in een perfect open markt waar veel aanbieders op actief zijn. Begeeft u zich als producent in een markt met beperkte concurrentie zoals in een oligopolie (beperkt aantal aanbieders) dan zal een prijsverhoging als gevolg van doorberekening van gestegen kosten steeds worden ingezet door een prijsleider, waarop andere bedrijven volgen.

Loonkosteninflatie

Een andere specifieke vorm van kosteninflatie is loonkosteninflatie. De verhoogde loonkosten worden doorgerekend in de verkoopsprijs wat haar gevolgen heeft. Niet elke loonsverhoging leidt tot loonkosteninflatie. Die ontstaat slechts als de loonkosten per werknemer per tijdseenheid sneller stijgen dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit van die werknemer voor dezelfde tijdseenheid. Het is duidelijk dat gestegen kosten voor de onderneming zullen overgaan in een verslechtering van de concurrentiepositie van de onderneming.

 

Loon-prijsspiraal

Een loon-prijsspiraal kan ontstaan als gestegen loonkosten per product worden doorberekend in de prijzen, en de aldus ontstane hogere prijzen op hun beurt weer tot hogere looneisen leiden. Dit kan gevoed worden doordat vakbonden of andere organisaties eisen dat iedere stijging van inflatie of daling van koopkracht volledig gecompenseerd wordt zonder dat er een verhoging van de productiviteit tegenover staat. Het is een cirkel waar geen einde aan komt als er geen structurele veranderingen optreden of bewerkstelligd worden door de overheid. Iedereen wil zijn of haar koopkracht behouden en ziet deze liefst nog toenemen.

 

Loonmatiging

Blijft de loonstijging achter bij de stijging van de arbeidsproductiviteit, dan spreekt men van loonmatiging. Er is dan geen gevaar voor loonkosteninflatie, omdat ondanks de loonstijging de loonkosten per product niet stijgen en er niets hoeft te worden doorberekend. Loonmatiging heeft als belangrijke voordelen dat het de werkgelegenheid bevordert doordat het arbeid goedkoper maakt en dat het een loon-prijsspiraal kan helpen voorkomen. De nadelen zijn dat het de koopkracht zal verminderen en dat het werknemers ertoe kan verleiden naar het buitenland te vertrekken omdat ze daar meer kunnen verdienen.

De overheid kan door haar beleid inflatie in de hand werken. Dit treedt als de BTW of andere heffingen verhoogd worden. Werkgevers betalen meer loon, maar werknemers krijgen dit bedrag niet geheel in hun portefeuille. Met de overige belastingen moet ook rekening gehouden worden. Zo jagen de verhoogde lonen en prijzen elkaar voortdurend de hoogte in omdat de werknemers hun koopkracht willen behouden en de werkgevers hun winst.

 

Geïmporteerde inflatie

Een andere vorm van kosteninflatie is geïmporteerde inflatie. Dit treedt op als de prijzen van geïmporteerde grondstoffen of halffabricaten, producten om andere producten mee te creëren, stijgen.

Bestedingsinflatie

Dit type inflatie ontstaat in een situatie van overbesteding. In een dergelijk scenario kunnen consumenten meer goederen en diensten kopen dan er geproduceerd (kunnen) worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een producent niet kan volgen, leveringen uitgesteld moeten worden omdat de vraag zo groot is. Deze situatie kan ook ontstaan door (overmatige) geldschepping in de vorm van financieringen.

Deze drie soorten van inflatie kunnen een belangrijke impact hebben op uw business. Wilt u zich wapenen tegen inflatie en de ontwaarding van uw kapitaal en (toekomstige) inkomstenstromen? Wij helpen u en uw onderneming graag verder.

Bron: Het Financieel Huis

Inflatie, wat wil het zeggen en welke invloed heeft het?

Als korf?

Inflatie is simpelweg gezegd: “de stijging van het algemeen prijspeil”. Dit algemeen prijspeil is samengesteld in een korf van goederen die een weerspiegeling moet geven van de economie. Laten we het een “mandje” noemen, een korf met goederen die gangbaar door consumenten worden gekocht.

In België is deze index gebaseerd op de CPI, de consumentenprijsindex. Niet alleen België hanteert deze index, maar veel landen ter wereld gebruiken dit als basis, waardoor er uniformiteit is. De berekening van de inflatie is net zoals iedere andere index. Het vergelijken is steeds op basis van de vorige periode.

Negatieve variant

Een “speciale” vorm van inflatie, is wanneer inflatie negatief is, dit wil zeggen dat we in een scenario van “deflatie” komen. Als consument kunt u hier gelukkig van worden, maar op langere termijn is deflatie zeer nadelig voor de economie. Concreet wil deflatie dus zeggen dat prijzen dalen, een scenario van “negatieve inflatie”.

De geldontwaarding is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) en is de belangrijkste inflatie-indicator voor de meeste landen om inflatie te meten, op te volgen en te kunnen vergelijken met andere landen.

ECB aan het stuur

De mogelijke oorzaken van inflatie zijn zeer uiteenlopend. We beperken ons hier tot monetaire inflatie dat ontstaat als de geldkraan wordt opengezet. Als bij ons de geldhoeveelheid stijgt, dit valt onder de controle van de Europese Centrale Bank (ECB), dan zal de inflatie ook toenemen. Dit heeft dan gevolgen voor de koers van de munt en zorgt ervoor dat de positie op de wereldmarkt verandert. Met een sterke munt kunt u goedkoop inkopen, een zwakke munt kan uw handelsbalans verstoren en bijkomende inflatie aanwakkeren door stijgende importprijzen als onder meer de productie niet volgt op het opendraaien van de geldkraan. Het gestegen prijspeil zal de interne consumptie doen afzwakken wat kan resulteren in een negatieve prijsspiraal. Wie zegt dat economie niet boeiend kan zijn?

De centrale banken kunnen enkele instrumenten inzetten om de geldmarkt te beïnvloeden. Om de geldkraan toe te draaien, kunnen ze bijvoorbeeld eenvoudig de rente die ze aanrekenen verhogen. Dit werkt ontradend en zal tot gevolg hebben dat meer (nationale) banken fondsen zullen plaatsen bij de Europese Centrale bank. De ECB streeft steeds naar een algemene prijsstijging op jaarbasis van 2%. Dit is een gezonde manier om de economie in de eurozone te laten groeien en hier is ook het monetair beleid op afgestemd.

Wij bekijken uw welzijn en welvaart vanuit een totaalperspectief. Heeft u interesse in onze aanpak? Neem dan contact op met ons via dit contactformulier.

Bron: Het Financieel Huis