Spaarrekening CKV bankagent Maes Group Diest

Een hogere rente op uw spaarrekening?

De CKV-spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening" of een "gereglementeerd spaardeposito". Lees aandachtig de Essentiële Spaardersinformatie vóór u een spaarrekening opent en geld stort op die rekening.

Voorwaarden:

- De CKV-spaarrekening kan op verzoek worden geopend door zelfstandig bankagent Maes Group BV;
- U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels;
- Uw rekening mag geen negatief saldo hebben (u mag dus niet in het rood staan).

Rentevoet

Basisrente

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten.

De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

 

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar.

De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende
tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.

Opgelet : Als u uw geld vóór het einde van voornoemde periode van 12 maanden van uw rekening haalt, ontvangt u geen getrouwheidspremie. Het is dus belangrijk te weten vanaf welke datum de getrouwheidspremie
verworven is, op zijn minst toch voor aanzienlijke bedragen. Een geldopname heeft daarentegen geen invloed op de verwerving van de basisrente.

 

Rentetarief

Lees zeker het document Essentiële Spaardersinformatie of Essentiële Spaardersinformatie met derdenbeding. Uw vindt alle documenten onder hieronder onder 'Documenten'.

Huidige rentetarieven raadplegen

Kosten

Beheerskosten:

- opening : gratis
- sluiting : gratis
- jaarlijkse afrekening : gratis

Eventuele verzekering : niet voorzien

Eventuele postverzendingskosten en andere kosten : gratis

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2021) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2021).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, deze wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Andere informatie

Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgestelde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen bij wet beperkt. Een spaarrekening kan dus niet zoals een betaalrekening worden gebruikt.

De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Centrale Kredietverlening is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de volgende website: www.garantiefonds.belgium.be/nl.

Het volledige reglement van de bank inzake spaarrekeningen kan gratis worden verkregen/geraadpleegd op het tabblad 'Documenten'.

De fiche Essentiële Spaardersinformatie kan worden gewijzigd. Voor een geactualiseerde versie wordt verwezen naar Essentiële Spaardersinformatie.

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Welke rekening en welke vergoeding sluiten aan bij uw behoeften ? Raadpleeg de website over financiële vorming van de FSMAwww.wikifin.be.

Dé specialist voor uw spaargeld

Voor uw spaarrekening en termijnrekening kunt u ons als bankagent in Diest makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline. Voor de ganse regio van Diest over Tienen, Aarschot, Leuven, Heist-op-den-Berg, Mechelen, Lier, Nijlen, Herentals, Geel, Beringen, enz. ... u merkt het we bestrijken als specialist CKV bankagent een grote regio voor persoonlijk advies.

CKV Bankagent

Telefonisch, online en offline