Uw gegevens

  • Maes Group BVBA informeert u inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving. Er worden heel wat persoonsgegevens verwerkt waaronder: identificatie-, contact-, familiale, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken, opleidings- en beroepsgegevens, gerechtelijke gegevens (bv. uittreksel strafregister), ... Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U hebt het recht om: - inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, - onjuiste gegevens te doen verbeteren, - in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, - de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken, - de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, - bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens, U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot dataprotection @ maesgroup.be.
 

Verification