Het verval van recht

Verlies van recht

Het verval van recht houdt een verlies van recht in en vindt plaats binnen de verzekeringsdekking. Het is een sanctie voor de tekortkoming van de verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde aan één van hun verplichtingen. Dit ontneemt het recht op dekking.

Het onderscheid tussen een uitsluitingsgrond en een verval van recht is essentieel. Het heeft bv. invloed op het vlak van de juridische grondslag van het bewijslastregime.

verval van recht, Maes Group

Een niet-uitvoering van een contractuele verbintenis die aan het gedrag van de verzekerde kan worden gekoppeld, moet als een verval van recht worden gekwalificeerd.

Het is weliswaar aan de verzekerde om vast te stellen dat het schadegeval zich voordoet binnen de definitie van ‘verzekerd risico’. De schade valt a priori onder het toepassingsgebied van de verzekeringsovereenkomst.

Volgens artikels 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 65 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dient de verzekeringsonderneming het verval van recht in te roepen om het bestaan van een vermeende inbreuk aan te tonen. Die verzekeringsonderneming moet ook het bestaan van een oorzakelijk verband aantonen tussen het gedrag van de verzekerde en de verwezenlijking van het schadegeval. Artikel 65 van de wet van 4 april2014 betreffende de verzekeringen is van dwingend recht. Het is m.a.w. niet mogelijk om in het nadeel van de verzekerde contractueel van dit regime af te wijken.

Bron: Fsma

Samenvattend

Het verval van recht vindt plaats binnen de verzekeringsdekking en houdt een verlies van recht in. Omwille van een tekortkoming van de verzekeringsnemer, verzekerde of begunstigde aan een van hun verplichtingen is het een sanctie. Hierdoor wordt m.a.w. het recht op dekking ontnomen.