Gemeen recht

Algemeen geldend recht

Gemeen recht wordt gebruikt om het algemeen geldend recht of het burgerlijk recht te benoemen. In België bestaan er heel wat wetten, wetboeken koninklijke besluiten, decreten en ordonnanties. Het Belgisch recht is nog steeds zeer vergelijkbaar met het Franse recht (napoleontisch recht). Binnen dit recht worden de regels zo volledig mogelijk en systematisch vastgelegd zodat rechters binnen deze strikte spelregels moeten oordelen.

gemeen recht, Maes Group

Conventies

Er komen via het algemeen recht geen conventies of vaste bedragen aan te pas. De schadevergoeding is volledig afhankelijk van de mate waarin er schade is geleden. Enkele voorbeelden van schade kunnen zijn: lichamelijke schade, inkomstenverlies, morele schade , huishoudschade, kledijschade, esthetische schade, …

Het tegenovergesteld zou een forfaitaire vergoeding of schadeloosstelling op basis van vaste bedragen kunnen zijn. Binnen bepaalde krijtlijnen wordt een vaste som als schadevergoeding toegekend.

Omdat de procedures binnen gemeen recht meestal zeer traag gaan, heeft de verzekeringssector intern heel wat afspraken gemaakt. Deze afspraken noemen we ‘conventies’. Zo bestaat er bv. de RDR-conventie die van toepassing kan zijn bij een verkeersongeval. Hierdoor kunnen slachtoffers sneller worden vergoed en wordt de administratieve mallemolen enigszins beperkt. Dit belet een slachtoffer niet om eventueel niet-vergoede schade alsnog te verhalen via dit recht of bijvoorbeeld de aansprakelijkheid te betwisten.