successierechten, successiebelasting, nalatenschap, overlijden

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting, een kwestie van gewest

De erfbelasting, de vroegere successierechten, is de belasting op nalatenschappen die u dient te betalen aan het gewest. Om te weten tot welk gewest u zich als erfgenaam moet richten, moet u kijken in welk gewest de erflater de laatste vijf jaar het langst zijn woonplaats had. In België zijn drie gewesten en de regelgeving verschilt namelijk per gewest.

Het zijn de erfgenamen die binnen vooraf bepaalde  termijnen verplicht een aangifte van nalatenschap moeten indienen. Vervolgens wordt de erfbelasting berekend. De waarde van de goederen die de overledene nalaat, vormen de basis voor de berekening van deze belasting. In de meeste gevallen dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen roerende goederen en onroerende goederen. Indien u wenst, kunt u zich hierin laten bijstaan door een notaris of een gespecialiseerde advieskantoren. Maar u kunt als erfgenaam ook zelf de aangifte opstellen en indienen bij de betrokken belastingdienst.

 

Wat zijn roerende goederen?

Om roerende goederen te kunnen definiëren, moeten we kijken naar de criteria die in het burgerlijk recht worden gehanteerd om iets als een roerend goed te beschouwen. Als algemene regel komen hoofdzakelijk ‘verplaatsbare’ goederen hiervoor in aanmerking. Enkele voorbeelden: auto’s, juwelen, geld (biljetten, muntstukken, gelden op bijvoorbeeld een zicht- of spaarrekening, kasbons, termijnrekeningen, …), aandelen, schilderijen, meubels, …

 

Wat zijn onroerende goederen?

In dezelfde lijn als bij de roerende goederen gelden de criteria van het burgerlijk recht waardoor niet verplaatsbare goederen vooral in deze lijst thuishoren. Enkele voorbeelden: een woning, een bouwgrond, …

successierechten, successiebelasting, nalatenschap, overlijden

Tarieven

Welke tarief u wordt aangerekend, is afhankelijk van

  • gewest erfbelasting
  • uw verwantschap met de overledene
  • de grootorde van de erfenis

Bekijk hier de successietarieven van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.