Een verzekering opzeggen

Opzeggen verzekering
Waarom uw verzekering opzeggen?

Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Misschien bent u niet tevreden van de dienstverlening van de verzekeraar of mogelijk vindt u de verzekeringspremie te duur waardoor u de verzekering wil opzeggen? Hoe, waar en wanneer moet u dit doen?

Wanneer uw verzekering opzeggen?

De meeste verzekeringen (auto, brand, familiale, ...) hebben een standaardduur van een jaar waarna het contract stilzwijgend, automatisch wordt verlengd voor een nieuw verzekeringsjaar. Wanneer u de polis niet wenst te verlengen, houdt u best rekening met de onderstaande regels van de wetgever.

 1. Minstens drie maanden voor uw jaarlijkse vervaldag
  Standaard kunt u jaarlijks uw verzekeringscontract tegen de vervaldag opzeggen. Dit moet u minimum drie maanden voor deze datum aangetekend doen (postdatum geldt als bewijs). Stel uw verzekeringscontract heeft 1 juli als jaarlijkse vervaldag, dan moet u uw opzegbrief te laatste aangetekend per post versturen op 31 maart.
 2. Bij een tariefverhoging of wijziging van de voorwaarden
  Wanneer de verzekeraar het tarief verhoogt of een wijziging aanbrengt in de algemene voorwaarden, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht u hierover te informeren. U kunt vervolgens zonder problemen uw polis opzeggen en dit binnen de drie maanden na kennisgeving. U vermeldt in uw opzegbrief best de reden waarom u opzegt (bv. tariefverhoging), ook al is dit niet verplicht.

  Een goedkopere premie voor uw autoverzekering?

 3. Bij een schade
  Na een schadegeval kunt u uw verzekering altijd opzeggen. Dit moet u doen ten laatste binnen de maand na het bericht van de verzekeraar over het al dan niet krijgen van een vergoeding.
 4. Bij verdwijning van het risico
  U verkoopt bijvoorbeeld uw wagen en bent niet van plan een nieuwe aan te schaffen? Dan laat u uw nummerplaat schrappen en bezorgt u dit bewijs aan uw kantoor of verzekeraar. Omdat u geen auto meer hebt om te verzekeren, zal de verzekering worden stopgezet.
Hoe uw verzekering opzeggen?

U doet dit best schriftelijk en verstuurt uw opzegbrief aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard kunt u uw opzegbrief ook bij de verzekeringsmaatschappij afgeven tegen ontvangstbewijs.

Maes Group Verzekeringen biedt deze service gratis aan haar klanten aan zodat u enkel de opzegbrief dient te ondertekenen, de rest doen wij.

Naast het polisnummer, type verzekering en de vervaldag, noteert u dat u uw verzekeringscontract wil opzeggen vanaf de eerstvolgende vervaldag. Indien van toepassing kunt u vermelden dat u de verzekering opzegt omwille van een tariefverhoging. Vervolgens sluit u af met de naam, het adres van de verzekeringsnemer en plaatst de verzekeringsnemer zijn/haar handtekening.

Normaliter gaat de opzeg van uw verzekering in een maand na de dag dat u uw opzegbrief aangetekend verstuurde. Wanneer u uw verzekering heeft opgezegd n.a.v. een schadegeval dan moet u rekening houden met drie maanden. Wanneer u gebruik maakt van de jaarlijkse opzegbaarheid (zie hierboven) dan gaat de opzeg in op de jaarlijkse vervaldag. Bij het geheel verdwijnen van het risico zal de datum op het attest van tel zijn. Let op, want vanaf dat moment bent u niet meer verzekerd bij uw huidige verzekeraar. U moet er dus voor zorgen dat u opnieuw geldig verzekerd bent, indien nodig. Zo is de dekking BA binnen uw autoverzekering verplicht en mag u zonder niet met de auto de baan op!

Kan de verzekeringsmaatschappij uw verzekering opzeggen?

Ja, ook de verzekeraar heeft dezelfde rechten als u en kan in bepaalde gevallen de verzekering opzeggen. Uiteraard moet ook de verzekeraar u hierover schriftelijk op de hoogte brengen én moet hij zeggen waarom hij uw verzekeringspolis opzegt.

 • drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, want ook de verzekeringsmaatschappij moet de opzegtermijn van minstens drie maanden respecteren;
 • een schade 'in fout', de verzekeraar moet dit doen ten laatste een maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
 • u uw verzekeringspremie niet betaalt;
 • wanneer u opzettelijk gegevens verzwijgt en of bewust foutieve informatie meedeelt;
 • wanneer uw voertuig niet goedgekeurd wordt bij de technische controle of autokeuring.

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Rechtsbijstand
 1. Onafhankelijk

  Een schade leidt vaak tot onenigheid, bv. over wie aansprakelijk is of de hoogte van het uit te betalen bedrag. Dit kan met de tegenpartij zijn maar evengoed met uw eigen verzekeraar.

  Wat wanneer de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar is verzekerd of u het niet eens bent met uw verzekeraar?

  Een onafhankelijke rechtsbijstand is samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar de enige garantie voor een objectieve, optimale verdediging van uw belangen als klant.

 2. Ruimere dekkingen

  Een rechtsbijstand binnen een ander verzekeringscontract (bv. rechtsbijstand in de autoverzekering) bieden enkel dekking bij een schade met die met specifieke verzekering samengaan. Ruimere waarborgen zijn voorzien in een afzonderlijke, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering. Bijkomend kunt u deze nog uitbreiden i.f.v. uw situatie. Hier is de uitbreiding 'contractuele geschillen' een optie die zeer vaak wordt toegevoegd aan de polis.
  En lees zeker die 'kleine lettertjes' in uw klassieke rechtsbijstand, want meestal sluit deze een tussenkomst uit wanneer u ingaat tegen uw eigen verzekeraar. Een extra reden om te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstand?

 3. Hogere verzekerde bedragen

  Gerechtelijke procedures kunnen lang aanslepen waardoor de facturen van advocaat, expert, dokter, gerechtsdeurwaarder, ... niet achterblijven en de kostprijs snel de hoogte wordt ingejaagd.  Een aparte, onafhankelijke rechtsbijstand is dan zeker geen overbodige luxe, want de grensbedragen tot waar een standaard rechtsbijstand tussen komt zijn dan snel uitgeput.

 4. Bijstand door experts

  Een verzekeraar die uitsluitend rechtsbijstand aanbiedt, komt dagdagelijks heel wat tegen. Dergelijke verzekeraars en hun medewerkers zijn dan ook op en top gespecialiseerd in juridische kwesties. Samen met ons als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan zij klaar om uw belangen op een professionele, klantgerichte manier te verdedigen.

 5. Fiscaal voordeel

  Lees zeker het artikel over de fiscale rechtsbijstand.

 6. Goedkopere premie

  Een algemene, onafhankelijk rechtsbijstand kan in sommige gevallen goedkoper uitvallen dan de klassieke rechtsbijstand gekoppeld aan uw bestaand verzekeringscontract. Want wanneer u kiest voor een afzonderlijke rechtsbijstand, wordt deze uiteraard uit uw bestaande polissen geschrapt (auto, moto, brand, familiale, ...).

Fiscale rechtsbijstand in 2019?

Waarom de fiscale rechtsbijstand?

De hervorming  en het fiscaal voordeel 'rechtsbijstand' komt er door toedoen van Koen Geens. Er zouden zo'n 463.500 Belgen over een rechtsbijstandverzekering beschikken, grotendeels via een polis voor verkeersongevallen. Hierdoor zijn maar weinig mensen verzekerd voor andere geschillen via hun rechtsbijstandverzekering.

Door een fiscaal voordeel toe te kennen, hoopt de politiek een brede laag van de bevolking aan te spreken en te kunnen wijzen op het belang van een degelijke, onafhankelijke rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Een fiscaal voordeel tot 124 euro?

U kan vanaf 1 september 2019 genieten van belastingvermindering van 40% op de rechtsbijstandverzekeringen die voldoen aan de door de wet opgelegde criteria. Op een jaarlijkse premie van 310 euro haalt u m.a.w. het maximaal fiscaal voordeel van 124 euro binnen. Dit voordeel geldt per belastingplichtige, dus maximaal 248 euro voor een koppel (aan 40%).

Verplichte waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan een fiscale rechtsbijstand moet voldoen. Een ervan zijn de verplichte waarborgen die moeten zijn vervat in de verzekering.

 • Administratief recht
 • Arbeidsrecht
 • Bouwrecht
 • Burgerlijke verdediging
 • Burgerlijk verhaalsrecht
 • Echtscheiding en familiale bemiddeling
 • Erf-, schenkings- en testamentrecht
 • Fiscaal recht
 • Strafrecht
 • Verbintenissenrecht
Minimale waarborgen in de fiscale rechtsbijstand?

De tussenkomst voor een geschil kan worden geplafonneerd, echter moet er steeds aan een minimumwaarborg worden voldaan. Voor strafzaken werd de lat op 13.500 euro gelegd, terwijl voor burgerlijke zaken de minimumgrens ligt op 13.000 euro. Voor echtscheidingszaken of wettelijke samenwoning werd de drempel gelegd op 3.375 euro per verzekerde, voor bouwgeschillen dient de waarborg minstens 6.750 euro te zijn.

Wat houdt u best nog in 't oog bij de fiscale rechtsbijstand?

U bekijkt best welke vrijstelling van toepassing is, deze mag niet meer bedragen dan 250 euro. Ook de wachttijd i.f.v. de waarborg kan verschillen maar weet dat wanneer u verandert van verzekeraar, er rekening wordt gehouden met de al verstreken wachttijd.

U behoudt steeds de vrije keuze van advocaat maar informeert best vooraf of hij werkt volgende de in het KB* vastgelegde nomenclatuur voor de erelonen van advocaten.

* Bedragen moeten nog in KB worden gegoten.

Onafhankelijkheid?

Het verschil tussen een erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, e.a.?

De beste verzekering blijft de onafhankelijke verzekering. Het enige (wettelijk erkende) onafhankelijke aanspreekpunt voor particulier, zelfstandige en of bedrijf blijft de onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

Tegensprekelijke expertise

Expertise
Wat is een tegensprekelijke expertise?

Welke partij is aansprakelijk? Wanneer een discussie zich opdringt over wie aansprakelijk is voor een bepaalde schade, dan vindt er best een tegensprekelijke expertise plaats.

Meestal wordt elke partij bijgestaan vanuit zijn eigen verzekeraar door een expert.

De problemen worden gezamenlijk vastgesteld waarna de verschillende partijen a.d.h.v. bewijslast en argumentatie hun conclusies en adviezen noteren. Vervolgens wordt een minnelijke schikking nagestreefd.

Dergelijke expertises zijn dan ook veel sneller dan ellenlange (juridische) procedures.

Autoverzekering voor senioren, een illusie?

Autoverzekering senioren
De autoverzekering en senioren, geen goede combinatie?

België vergrijst en toch blijft het voor senioren lastig om een autoverzekering af te sluiten door een groter risico op schade. Een 'goedkope autoverzekering' lijkt er voor senioren dan ook niet meer in te zitten.

Liever geen 'senior-autoverzekering'?

De meeste verzekeraars zien liever geen 65-plussers aankloppen voor een autoverzekering. Hoe ouder u bent, hoe kleiner de kans dat een verzekeraar u een autoverzekering aanbiedt. Uit statistieken blijken 'ouderen' tussen 61 en 64 jaar het minste schade op te lopen, terwijl 80-plussers 7,5 keer zoveel schade hebben. De redenering van de verzekeraars lijkt op zich dus niet onlogisch, maar ...

Hoe ouder, hoe hoger de autopremie?

De elementen die meespelen bij de berekening van een autoverzekering leest u in ons artikel 'de premie van uw autoverzekering'.

Vindt u het correct de manier waarop senioren voor hun leeftijd worden afgestraft?

 • bent u als verzekeringsnemer ouder dan 65 jaar en zijn alle gebruikelijke bestuurders ouder dan 30 jaar?
 • heeft u als verzekeringsnemer (en gebruikelijke bestuurders) de laatste 4,5 jaar geen ongeval veroorzaakt?

U kunt uw offerte online berekenen, maar nog beter vraag uw offerte met zeer gunstig tarief aan door de vragenlijst in te vullen. Vervolgens zoeken wij als erkend, onafhankelijk verzekeringsmakelaar naar de beste premie en verzekering op de Belgische markt.

Tijdelijke actie: Gratis vlucht(en) in Europa bij aankoop van een jaarlijkse reisbijstandsverzekering

U denkt al aan de zomervakantie? Of misschien bent u uw citytrip voor het voorjaar aan het plannen of gaat u nog skiën of naar de zon met Pasen ?

Goed nieuws dan, want er loopt momenteel een tijdelijke actie waarmee u van een gratis vlucht (heen/terug) naar een Europese bestemming kunnen genieten. Parijs of Barcelona? Of liever naar Rome of Santorini? U kiest zelf waar u naartoe gaat!

Alle jaarlijkse reisbijstandsverzekeringen zijn in deze actie inbegrepen:

 • Light
 • Smart
 • Vip
 • Sport

Bij elke onderschrijving van een jaarlijks bijstandscontract zal u een gratis retourticket in Europa krijgen. De actie loopt van 21 tot 31 maart 2019.

Voor een individueel contract, krijgt u 1 ‘Gratis Vlucht’. Sluit u een contract af voor 2 of meerdere personen? Dan krijgt u maar liefst 2 gratis vluchten (heen/terug) naar een Europese bestemming !

Hoe werkt de actie precies?

Belangrijk: zorg ervoor dat u uw e-mailadres juist invult zodat we de tickets via e-mail kunnen bezorgen.

Actie Gratis Vlucht(en): *Geldig voor elke nieuwe onderschrijving van een jaarlijks reisbijstandscontract van Europ Assistance (België), 1 gratis vlucht heen/terug in Europa voor een individueel jaarlijks reisbijstandscontract, 2 gratis vluchten heen/terug voor alle andere jaarlijkse reisbijstandscontracten. Actie geldig van 21 maart tot 31 maart 2019.

Gaat u samenwonen in 2019? Denk ook aan uw verzekeringen!

Samenwonen
Gaat u binnenkort samenwonen?

Overweegt u om te gaan samenwonen in 2019 met uw partner? Ongetwijfeld zal uw vragenlijstje snel vol raken maar vergeet ook uw verzekeringen niet af te toetsen, want sommige polissen moeten misschien worden aangepast.

Adreswijziging

Het lijkt een evidentie maar als jullie adres wijzigt, geef ons dit dan zo snel mogelijk door zodat wij als verzekeringsmakelaar alle nodige aanpassingen kunnen uitvoeren en de verzekeraars kunnen informeren. Zo wordt alle briefwisseling steeds correct bezorgd.

Autoverzekering

Naast de klassieke adreswijziging, kan de regio invloed hebben op de premie van uw autoverzekering. Zo kunt u in ons artikel 'de premie van uw autoverzekering' lezen dat in een drukke stad het aantal ongevallen hoger ligt dan in bv. een dorp met weinig verkeer.

Rijdt uw partner regelmatig met uw wagen? Dan kan het aangewezen zijn hem/haar te registreren in de autopolis als bestuurder.

Familiale verzekering

Wonen jullie elk nog thuis bij jullie ouders? Een familiale verzekering is absoluut aan te raden, wij zorgen voor een gezamenlijke polis die jullie verzekert.

Wonen jullie tot nu toe elk alleen en hebben jullie elk afzonderlijk een familiale verzekering? Dan schrappen we best een van beide polissen en vormen de bestaande polis om naar een gezamenlijke polis. Ook al betaalt een alleenstaande een lagere premie, toch zal de premie voor een gezamenlijke polis opmerkelijk lager uitvallen dan de kostprijs van twee verzekeringen voor alleenstaanden.

Brandverzekering

Gaan jullie iets kopen, bouwen of eerder huren?

Als jullie iets gaan huren, lees dan zeker ook onze artikels over huurdersaansprakelijkheid en huurwaarborg.

Naast het gebouw dat u meestal verzekert in de brandverzekering, is ook uw inboedel beschermen aangewezen. Wanneer u met uw partner gaat samenwonen, wordt de inboedel een stuk uitgebreider. Daarom is het belangrijk af te toetsen of de verzekerde waarde in uw brandpolis nog actueel is.

Hebben jullie elk een eigen 'thuis' en gaan jullie nu samenwonen? Dan zetten we uiteraard de brandverzekering stop voor het pand dat jullie niet langer huren van zodra het huurcontract afloopt of van zodra de woning(en) is/zijn verkocht. Gaan jullie als eigenaar een van beide panden verhuren, vergeet ons ook dan hierover zeker niet te informeren!

Hospitalisatieverzekering

Heeft u via uw werkgever een hospitalisatieverzekering? Dan is het soms mogelijk uw samenwonende partner hierin op te nemen.

Levensverzekeringen

Spaar- of beleggingsverzekeringen zoals pensioensparen, langetermijnsparen, een groepsverzekering via uw werkgever, ... hebben een begunstigde bij overlijden. Misschien wenst u (afhankelijk van het type verzekering) de begunstiging te wijzigen naar uw samenwonende partner?

De premie van uw autoverzekering

Waarom verschilt de premie van een autoverzekering per persoon?

Er wordt rekening gehouden met heel wat gegevens om een premie van een autoverzekering te berekenen. Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke criteria op:

Gegevens bestuurder(s)

 • Leeftijd en rijervaring: de premie zal voor een meer ervaren bestuurder lager liggen dan voor een jonge, onervaren bestuurder.

Artikel: een goedkope autoverzekering voor senioren, een illusie?

 • Woonplaats: in een drukke stad ligt het aantal ongevallen hoger dan in bv. een dorp met weinig verkeer.
 • Schadeverleden: had u in het verleden geregeld een 'ongeval in fout' dan wordt de premie hier negatief door beïnvloed.

Gegevens voertuig

 • Vermogen: hoe lager het vermogen (kW), hoe lager de premie van uw autoverzekering en omgekeerd.
 • Waarde: voor de berekening van de eventuele 'omnium'. Naast de cataloguswaarde, kan ook de factuurwaarde worden gerekend.
 • Veiligheidsopties: sommige verzekeraars kennen kortingen toe voor een 'veiligere auto' (bv. achteruitrijsensoren).

Gegevens gebruik

 • Gebruik: enkel privé of ook professioneel?
 • Aantal km: sommige verzekeraars kennen een korting toe wanneer u een beperking accepteert maar is niet altijd het meest voordelig.

Gegevens betalingen

 • Betalingstermijn: een gespreide betalingstermijn kan een de premie beïnvloeden. Sommige verzekeraars bieden gratis pakketten aan.
Welke is de beste autoverzekering?

Wat is het verschil tussen een verzekeringsmakelaar en verzekeringsagent?

De beste autoverzekering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (leeftijd, rijervaring, type auto, schadeverleden, ...) en uw persoonlijke voorkeuren (goedkope autoverzekering, autoverzekering met goede service bij schade, autoverzekering met complete dekkingen, enz.).

Daarom blijven wij als uw verzekeringsmakelaar, uw beste verzekering. Wij bekijken wat voor u belangrijk is, vergelijken de markt voor u en adviseren u bij de keuze van waarborgen.

Checklist verkeersongeval

Verkeersongeval
U heeft een verkeersongeval gehad?
Maar wat moet u ons bezorgen?

Belangrijk / noodzakelijk

Blikschade

Gewonden

Aanrijdingsformulier
Het is aangewezen dat dit formulier door alle partijen is ingevuld en ondertekend.

PV-nummer
Als de politie ter plaatse kwam.

Bestek van de schade aan het voertuig
Vermeld expliciet als het voertuig buiten gebruik is.

Toestemming verwerking medische gegevens
Zonder dit document kunnen we geen schadevergoeding vorderen.

Verwondingsaangifte
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Medisch attest
Eerste vaststelling door de spoed- of huisarts.
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Bijkomend / later

Blikschade

Gewonden

Verhoorblad
Verklaring aan de politie.

Naam en adres van getuige(n)

Foto's van de plaats van het ongeval en / of schade

BTW-attest
Dergelijk formulier vindt u bij 'Documenten'.

Herstelfactuur
Zodat derving en btw kunnen worden gevorderd.

Gegevens van de omnium-verzekeraar
Gegevens van de verzekeraar (polis, dossier), bedrag van de vrijstelling, welke expert werd aangesteld, ...

Gegevens van de andere verzekeraars
Bv. arbeidsongeval, schoolverzekeraar, persoonlijk ongeval, ...

Gegevens van de beschadigde goederen
Bv. schade kledij, bril, gsm, vervoerde goederen, ...
Heeft u de factuur niet meer? Vermeld dan de aankoopprijs en aankoopdatum. Het is steeds aangewezen de beschadigde goederen bij te houden tot ze vergoed zijn.

Medische kosten
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Evolutie-attesten kwetsuren
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Attest(en) loonverlies werknemer
U kan dergelijke lijst bij ons opvragen i.f.v. uw schadedossier.

Bewijzen loonverlies zelfstandige
Aanslagbiljetten personenbelasting van de laatste 3 jaren voorafgaand aan het schadegeval, attest mutualiteit met uitkeringen dagvergoeding als vervangingsinkomen, ...

Eerst pensioensparen of langetermijnsparen in 2019?

Belastingvoordeel in 2019?

U overweegt zelf te sparen in 2019 voor uw pensioen? Een goed voornemen om dit binnen de derde pijler van het pensioenstelsel te doen, want de fiscus beloont u hier fiscaal voor.

Dat u de hypothecaire lening in mindering kan brengen op uw belastingaangifte is geen geheim, maar wat wanneer dit krediet ten einde loopt of u daarnaast nog een bijkomend fiscaal voordeel wenst?

 

Er zijn dan twee opties die u beter niet mist:

- Pensioensparen
- Langetermijnsparen

 

Extra tip:

- Langetermijnsparen als schuldsaldoverzekering?

Pensioensparen of langetermijnsparen in 2019?

Pensioensparen kunt u bijna altijd, op voorwaarde dat u een belastbaar inkomen hebt. Om bij langetermijnsparen een fiscaal voordeel te halen, moet u nog ruimte hebben in uw fiscale korf.

Geen nood, wij als expert in pensioenplanning doen al het telwerk voor u.

Het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als de belastingvermindering voor de kapitaalsaflossingen, intresten en schuldsaldo voor de hypothecaire lening van de eigen woning. Omdat die korf relatief snel vol zit voor wie nog een woning afbetaalt, zal een langetermijnsparen extra interessant worden van zodra het woonkrediet is terugbetaald.

Conclusie

Van zodra u een belastbaar inkomen geniet, raden wij u eerst aan pensioensparen te doen. Vervolgens berekenen wij de ruimte in uw fiscale korf, zodat u weet hoeveel fiscaal voordeel langetermijnsparen u bijkomend kan opleveren.

Hieronder de 6 verschillen tussen pensioensparen en langetermijnsparen:

PensioensparenLangetermijnsparen
Max. premie / in 2019?€ 980 of € 1260€ 2350
Belastingvermindering?30% of 25% + gemeentebelasting30% + gemeentebelasting
Optimaal sparen?U kiest zelf hoeveel u spaart.Max. premie hangt o.a. af van uw belastbaar inkomen.
Fiscaal voordeel?Bijna altijd, mits belastbaar inkomen.Er moet nog ruimte zijn in uw fiscale korf.
Premietaks of verzekeringsbelasting?Neen.2% aan de Federale Overheid. De maatschappij houdt deze automatisch in en stort deze door zodat u hier verder niets voor hoeft te doen.
Anticipatieve heffing op uw 60ste verjaardag (of op de tiende verjaardag, als u het contract hebt afgesloten na 55 jaar):8%10%

Vraag hieronder vrijblijvend uw afspraak. Samen overlopen we uw mogelijkheden, berekenen we de ruimte in uw fiscale korf en optimaliseren uw pensioenplanning. Wij regelen alles van A tot Z.