Wat is een handgift of bankgift?

Bankgift

Bij een bankgift spreken we over een onrechtstreekse schenking via overschrijving. De schenker schrijft via een zuiver bancaire transactie rechtstreeks de gelden over van zijn bankrekening naar de bankrekening van de begiftigde. Dergelijke schenkingen per overschrijving bent u niet verplicht te registreren. Hierop dient u ook geen schenkbelasting te betalen. Het kan aangewezen zijn om met aangetekende brieven te werken om o.a. de intentie duidelijk kenbaar te maken.

Wenst u een bank- of handgift registreren dan kan u langsgaan bij een notaris of het kantoor Rechtszekerheid (vroegere registratiekantoor).

Handgift

Bij een handgift is er geen officiële procedure wanneer de goederen over gaan van de ene hand in de andere. Voor de roerende goederen zoals bijvoorbeeld geld, (familie)juwelen, een goudstaaf of -munt, een auto, antiek, … Voor dergelijke giften geldt geen registratieverplichting. De begiftigde (ontvanger) betaalt ook geen schenkbelasting op de handgift.

bankgift

Waarom zou u een hand- of bankgift overwegen?

Uw nalatenschap of erfenis is het totaal van uw roerende en onroerende bezittingen en schulden die u als overledene achterlaat. Omdat uw erfgenamen hierop successierechten of in Vlaanderen erfbelasting verschuldigd zijn, kan het interessant zijn de grote van uw nalatenschap te beperken. Dit kunt u plannen door o.a. te werken met hand- en bankgiften voor wat betreft roerende goederen.

Wanneer onroerende goederen in België van eigenaar veranderen, dient u steeds langs een notaris te passeren. De notaris is verplicht op het ogenblik van de notariële akte (overdracht) de verschuldigde belastingen zoals bijvoorbeeld registratierechten af te rekenen.

Verdachte periode

Bij zowel een handgift als bankgift moet de schenker nog minstens drie jaar in leven blijven om de begiftigde vrij te stellen van erfbelasting. Het financiële risico van deze transactie binnen de risicotermijn van drie jaar kan worden opgevangen. Meer weten >

Er was langer sprake om de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen te verlengen van 3 naar 4 jaar na de schenking. De doelstelling hierachter was dat belastingplichtigen gemotiveerd zouden worden om hun schenkingen van roerend vermogen te registreren. Voor de overheid zou dit de inkomsten via schenkbelasting ten goede komen. Maar door de sluiting van de ‘kaasroute’ sinds 20 december 2020 op federaal niveau is de verlenging op Vlaams niveau van de baan (art. 2.7.1.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting, een kwestie van gewest

De erfbelasting, de vroegere successierechten, is de belasting op nalatenschappen die u dient te betalen aan het gewest. Om te weten tot welk gewest u zich als erfgenaam moet richten, moet u kijken in welk gewest de erflater de laatste vijf jaar het langst zijn woonplaats had. In België zijn drie gewesten en de regelgeving verschilt namelijk per gewest.

Het zijn de erfgenamen die binnen vooraf bepaalde  termijnen verplicht een aangifte van nalatenschap moeten indienen. Vervolgens wordt de erfbelasting berekend. De waarde van de goederen die de overledene nalaat, vormen de basis voor de berekening van deze belasting. In de meeste gevallen dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen roerende goederen en onroerende goederen. Indien u wenst, kunt u zich hierin laten bijstaan door een notaris of een gespecialiseerde advieskantoren. Maar u kunt als erfgenaam ook zelf de aangifte opstellen en indienen bij de betrokken belastingdienst.

 

Wat zijn roerende goederen?

Om roerende goederen te kunnen definiëren, moeten we kijken naar de criteria die in het burgerlijk recht worden gehanteerd om iets als een roerend goed te beschouwen. Als algemene regel komen hoofdzakelijk ‘verplaatsbare’ goederen hiervoor in aanmerking. Enkele voorbeelden: auto’s, juwelen, geld (biljetten, muntstukken, gelden op bijvoorbeeld een zicht- of spaarrekening, kasbons, termijnrekeningen, …), aandelen, schilderijen, meubels, …

 

Wat zijn onroerende goederen?

In dezelfde lijn als bij de roerende goederen gelden de criteria van het burgerlijk recht waardoor niet verplaatsbare goederen vooral in deze lijst thuishoren. Enkele voorbeelden: een woning, een bouwgrond, …

erfbelasting

Tarieven

Welke tarief u wordt aangerekend, is afhankelijk van

 • gewest erfbelasting
 • uw verwantschap met de overledene
 • de grootorde van de erfenis

Bekijk hier de successietarieven van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Gemeen recht

Algemeen geldend recht

Gemeen recht wordt gebruikt om het algemeen geldend recht of het burgerlijk recht te benoemen. In België bestaan er heel wat wetten, wetboeken koninklijke besluiten, decreten en ordonnanties. Het Belgisch recht is nog steeds zeer vergelijkbaar met het Franse recht (napoleontisch recht). Binnen dit recht worden de regels zo volledig mogelijk en systematisch vastgelegd zodat rechters binnen deze strikte spelregels moeten oordelen.

gemeen recht

Conventies

Er komen via het algemeen recht geen conventies of vaste bedragen aan te pas. De schadevergoeding is volledig afhankelijk van de mate waarin er schade is geleden. Enkele voorbeelden van schade kunnen zijn: lichamelijke schade, inkomstenverlies, morele schade , huishoudschade, kledijschade, esthetische schade, …

Het tegenovergesteld zou een forfaitaire vergoeding of schadeloosstelling op basis van vaste bedragen kunnen zijn. Binnen bepaalde krijtlijnen wordt een vaste som als schadevergoeding toegekend.

Omdat de procedures binnen gemeen recht meestal zeer traag gaan, heeft de verzekeringssector intern heel wat afspraken gemaakt. Deze afspraken noemen we ‘conventies’. Zo bestaat er bv. de RDR-conventie die van toepassing kan zijn bij een verkeersongeval. Hierdoor kunnen slachtoffers sneller worden vergoed en wordt de administratieve mallemolen enigszins beperkt. Dit belet een slachtoffer niet om eventueel niet-vergoede schade alsnog te verhalen via dit recht of bijvoorbeeld de aansprakelijkheid te betwisten.

Het verval van recht

Verlies van recht

Het verval van recht houdt een verlies van recht in en vindt plaats binnen de verzekeringsdekking. Het is een sanctie voor de tekortkoming van de verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde aan één van hun verplichtingen. Dit ontneemt het recht op dekking.

Het onderscheid tussen een uitsluitingsgrond en een verval van recht is essentieel. Het heeft bv. invloed op het vlak van de juridische grondslag van het bewijslastregime.

verval van recht

Een niet-uitvoering van een contractuele verbintenis die aan het gedrag van de verzekerde kan worden gekoppeld, moet als een verval van recht worden gekwalificeerd.

Het is weliswaar aan de verzekerde om vast te stellen dat het schadegeval zich voordoet binnen de definitie van ‘verzekerd risico’. De schade valt a priori onder het toepassingsgebied van de verzekeringsovereenkomst.

Volgens artikels 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 65 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dient de verzekeringsonderneming het verval van recht in te roepen om het bestaan van een vermeende inbreuk aan te tonen. Die verzekeringsonderneming moet ook het bestaan van een oorzakelijk verband aantonen tussen het gedrag van de verzekerde en de verwezenlijking van het schadegeval. Artikel 65 van de wet van 4 april2014 betreffende de verzekeringen is van dwingend recht. Het is m.a.w. niet mogelijk om in het nadeel van de verzekerde contractueel van dit regime af te wijken.

Bron: Fsma

Samenvattend

Het verval van recht vindt plaats binnen de verzekeringsdekking en houdt een verlies van recht in. Omwille van een tekortkoming van de verzekeringsnemer, verzekerde of begunstigde aan een van hun verplichtingen is het een sanctie. Hierdoor wordt m.a.w. het recht op dekking ontnomen.

Uitsluiting als beding

Grond van uitsluiting in een verzekeringscontract

Een uitsluiting heeft betrekking op de omschrijving van de dekking in de verzekeringsovereenkomst. Het gaat om een gebeurtenis die krachtens de wet of de wil van partijen buiten de verzekeringsdekking valt. Een uitsluiting van dekking impliceert dat er nooit een recht op dekking bestond.

Het verschil begrijpen tussen een uitsluitingsgrond en een verval van recht is belangrijk. Het verschil heeft bijvoorbeeld een invloed op het vlak van de juridische grondslag van het bewijslastregime.

Uitsluiting

Buiten de verzekeringsdekking

Een verzekeraar kan een dekking weigeren omdat een voorval buiten de verzekeringsdekking valt. We spreken dan niet over een sanctionering of tekortkoming van de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde. Het betreft een werkelijke uitsluitingsgrond van de dekking en geen verval van recht.

Onder voorbehoud van meer specifieke wetgeving dient in principe de verzekeraar op grond van het gemeen recht de uitsluitingsgrond te bewijzen.

Bron: Fsma

Samenvattend

Een ‘uitsluiting’ heeft in tegenstelling tot ‘verval van recht‘ betrekking op de omschrijving van de dekking(en) in het verzekeringscontract. De gebeurtenis valt krachtens de geldende wetgeving of de wil van de partijen buiten de verzekeringsdekking. Een uitsluiting van dekking betekent m.a.w. dat er nooit een recht op dekking bestond.

Outlook 2021

2020 werd uiteraard gedomineerd door covid-19. Maar wat is de outlook voor 2021?

De cijfers van 2020 raken stilaan ingevuld maar wat is de outlook of verwachting voor 2021? Hieronder geven we u alvast een zicht op onze ideeën, verwachtingen en valkuilen.

We hebben als maatschappij volop ingezet op onze gezondheid. Dat heeft natuurlijk economische repercussies. De federale regering en de gewesten hebben alle zeilen bijgezet. Hierdoor hebben de meeste werknemers nauwelijks tot geen financieel verlies geleden tijdens de lockdowns. Zo was de terugval in de consumptie belangrijk, zeker in vergelijking met de terugval van het inkomen. Logisch omdat de winkels dicht gingen?! Er is meer gespaard, 1 euro op 5 werd gespaard. Deze tendens was tijdelijk zelfs zichtbaar tot bij de ‘big spender’ Amerikaan.

Het consumentenvertrouwen cruciaal

Het consumentenvertrouwen wordt momenteel sterk beïnvloed door de coronavaccin-index. Wat is de outlook voor 2021? Komen de Olympische Spelen Tokyo 2021 in gevaar? Kunnen we deze zomer wel op reis vertrekken? Mogen we concluderen dat ook 2021 wordt gedomineerd door het coronavirus, zeker nu er allerlei varianten van dit virus opduiken?

Grote technologische bedrijven

De verwachting is dat overheden grote technologiebedrijven verder zullen reguleren en zullen dwingen om zich op te splitsen. Deze bedrijven hebben momenteel een zeer groot, wellicht te groot gewicht (16,86%) op de MSCI World Index. En net deze aandelen zijn verder aanzienlijk gestegen in 2020. Het ging de technologische beurs Nasdaq alvast voor de wind.

Verwachting

Uitstel is geen afstel?! Is het spaargedrag hier een voorbode van? We mogen wellicht verwachten dat heel wat consumenten hierop zitten te wachten. De eerste tekenen van herstel zijn alvast zichtbaar. MAAR … een duidelijke opsplitsing van twee groepen valt te verwachten.

 1. Enerzijds zijn er (vooral grote) bedrijven die er goed doorkomen en de komende jaren goed gaan blijven doen;
 2. Anderzijds zijn er (vooral kleine) bedrijven die het vandaag al moeilijk hebben. En laat België hoofdzakelijk een KMO-land zijn … dan weet u dat er geen rooskleurige toekomst aanbreekt voor kleine bedrijven. Er worden dan ook gevreesd voor een (uitgestelde) tsunami aan faillissementen. Maar de uitzonderingen zullen zeker hun voordeel halen uit corona. De overlevers hebben minder concurrentie. Krantenkoppen zullen snel de tendens bepalen. Bouw, horeca, retail, …

Zeepbellen?

Dankzij de centrale banken en hun geldmachines zijn er volgens ons wel enkele zeepbellen gefabriceerd. We denken hier aan bv. Tesla, Bitcoins die zonder onderliggende meerwaarde +10% per dag stijgen? Niet realistisch, wel realiteit!

Ook al hebben centrale banken een andere rol in de economie en wordt het statutair niet toegelaten, toch draaiden de geldpersen overuren om de financiële kraters van de pandemiecrisis te dichten.

Wie zal dat betalen?

Maar onze outlook brengt ook een belangrijke met zich mee. Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?!

 • Een efficiëntere overheid? Hier wachten we al zo lang op. Het ontslagen van ambtenaren is niet populair, dus dat ligt moeilijk voor de politiek.
 • Hogere belastingen? Dit lijkt weinig waarschijnlijk, want er rust al een grote druk op het economische.
 • Een hogere inflatie? Daar lijkt het wel op. Spaargeld wordt op die manier minder waard. Hierdoor zal de consument worden aangemoedigd zijn spaargeld te laten rollen.

Dat de schuldenberg gigantisch is gestegen staat buiten kijf. Op de grafiek hieronder ziet u de schuldgraad in de geïndustrialiseerde landen.

Schuldgraad geïndustrialiseerde landen

Roaring twenties

Er lijkt een makkelijke prijsstijging op komst. Mensen gaan minder snel klagen wanneer ze 5% extra moeten betalen op bv. op reis te kunnen gaan, want hotels zullen volgeboekt zijn. Iedereen zal willen uitbreken na meer dan een jaar in lockdown te hebben gezeten. En wanneer er minder restaurants en cafés zijn -lees minder concurrentie-, zal het makkelijker zijn om een hogere prijs te kunnen vragen.

Inflatie?

Inflatie heeft verschillende voor- en nadelen. Hieronder twee artikels die we hier eerder over posten:

Het belangrijkste voordeel is dat er minder druk op de gemaakte schulden rust. Anderzijds zijn er natuurlijk ook verschillende nadelen aan inflatie. In de huidige context lijkt het belangrijkste nadeel dat de overheden op deze manier (opnieuw) de spaarders het grootste deel van de rekening zullen laten betalen. Er wordt een waardeverlies van 8 tot 12 miljard verwacht op 1 jaar tijd. Spaarders moeten zich dus beschermen!

De goud-lobbyisten communiceren maar wat graag over hun edelmetaal. En een beetje goud is zeker OK. Maar deze grondstop brengt geen intrest of dividend op! Volgens ons is het dan ook slechts een alternatief voor een cash-rekening.

Beleggen via bv. tak 23 lijkt het enige valabele alternatief om de waarde van uw kapitaal op peil te houden. In functie van uw beleggersprofiel lijkt investeren in waardebedrijven en groeibedrijven een absolute must. Benieuwd aan welke thema’s en sectoren wij de voorkeur geven? Contacteer ons voor een gesprek.

Niets als, maar wanneer komt er dan een correctie op de beurs?

Wanneer u kiest voor goede bedrijven, thema’s en sectoren als belegging, is er weinig tot geen reden tot paniek wanneer de markten corrigeren. Daarentegen als u zich laat overtuigen tot investeren in zeepbellen: ‘fasten your seatbelt’. Markten corrigeren nu eenmaal af en toe en de beurs loopt vooruit op het trager economisch herstel.

Hoofdzakelijk KMO’s zullen worden getroffen maar dergelijke bedrijven vindt u niet terug op de beurs. Hierdoor zullen de beurzen minder worden getroffen door de faillissementengolf.

Conclusie

Vanuit bovenstaande outlook 2021, kunnen we dan ook enkel concluderen dat u zich als spaarder best op een doordachte manier wapent tegen inflatie. Is uw beleggingsportefeuille hierop voorbereid?

Hoe de UBO van uw bedrijf printen?

Wat is UBO?

UBO (Ultimate Beneficial Owners) of de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of andere juridische entiteit dienen verplicht in het UBO-register van FOD Financiën te worden geregistreerd.

De Belgische anti-witwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese anti-witwasrichtlijn om en verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden.

De overheid heeft verschillende handleidingen uitgewerkt, evenals FAQ’s.

Maar welke personen moet u dan doorgeven?

De overheid wil niet enkel weten wie officieel de vennootschap bestuurt maar vanuit de anti-witwaswetgeving ook wie er in de coulissen aan de touwtjes trekt. Elke vennootschap moet m.a.w. kenbaar maken wie deze uiteindelijke begunstigden zijn en dit volgens een vast kader.

 1. Als natuurlijke persoon -rechtstreeks of via tussenpersonen- meer dan 25% van de aandelen of van het kapitaal in handen of meer dan 25% van de stemrechten? Proficiat, u wordt als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd;
 2. Ook natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld door een meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen, of omwille van een statutaire of contractuele bepaling de eigenlijk macht krijgen, … moeten mee worden opgenomen in het register;
 3. Niemand gevonden op basis van deze twee criteria? Dan wordt het hoger leidinggevend personeel als ‘uiteindelijke begunstigde’ beschouwd.

STAP 1

STAP 2

Na het inloggen klikt u links op ‘een entiteit opzoeken’. Vervolgens vult u het ondernemingsnummer in en klikt u op ‘opzoeken’. Wanneer u inzage heeft voor deze entiteit, vindt u deze onderaan terug en kunt u deze selecteren door hierop te klikken.

STAP 3

Heel wat gegevens van de entiteit verschijnen, waaronder de UBO. Rechts bovenaan (maar ook onderaan) kunt u klikken op ‘afdrukken’.

Normaliter opent het document in een apart scherm en kunt u kiezen om het document op te slaan. Hierna kunt u ons mailen en het document (in pdf-formaat) eenvoudig toevoegen aan uw bericht.