Wat is de ideale leeftijd om vastgoed te kopen?

Op welke leeftijd wordt u best eigenaar

Op een steeds jongere leeftijd kopen we onze eerste woning. En dat is op zich niet abnormaal, want de Belg heeft een baksteen in de maag. In Europa is gemiddeld 60% eigenaar van de woning waarin ze wonen. Terwijl in België er gemiddeld 70% van de bewoners eigenaar is. In Vlaanderen loopt dit gemiddelde zelfs op tot 72%. De aankoop van vastgoed is voor velen dan ook een van de (hoofd)doelen in het leven.

De lage rentevoeten geven een duwtje in de rug zodat bijna 60% een eerste woning aanschaft wanneer ze 26 jaar of jonger zijn, terwijl dit vroeger gemiddeld op 30 jaar gebeurde. Maar vroeger aankopen betekent meestal minder gespaard kapitaal. En daar wringt het schoentje soms, want de Nationale Bank van België verstrengde de kredietpolitiek fors sinds 1 januari 2020. Zo werden de term ‘First Time Buyer’ geïntroduceerd maar werd het belang van o.a. de quotiteit opnieuw onderstreept. Toch laat de Y-generatie zich niet afschrikken en doet vaker een beroep op de (groot)ouders voor extra inbreng.

 

Kopen, bouwen of renoveren?

Het aantal particuliere bouwaanvragen is sinds 2000 in dalende lijn. Niet onlogisch want ondanks veel mensen graag een eigen woning willen bouwen, schieten de prijs van een bouwgrond de hoogte in. Ook de verstrengde regels zoals bijvoorbeeld rond energie helpen de bouwdroom niet vooruit.

Dat bouwen geld kost, is een understatement. Uit onze cijfers blijkt dat vooral jonge gezinnen met een hoger inkomen hier vooral voor kiezen, ondanks ze niet altijd veel spaargeld aan de kant hebben.

Leeftijd

Meerdere woningen

De notariswebsite verwoord het als volgt “de lage rentevoet voor woonkredieten doet de vastgoedmarkt openbloeien in het hele land”. Hierdoor gaan meer en meer eigenaars op zoek naar extra vastgoed.

Tip: “Hoe investeer ik in vastgoed?

Een appartement aan de Belgische kust om te genieten in het weekend, een chalet in de Ardense bossen om tot rust te komen of toch liever een buitenlands onroerend goed of investering? Er zijn heel wat goede redenen om een tweede verblijf te kopen. Door o.a. de corona-pandemie kan het alvast steeds meer Belgen bekoren.

Doordat we steeds langer leven en we op jongere leeftijd onze eerste woonst aanschaffen, komt dat tweede onroerend goed steeds meer binnen handbereik.

 

Conclusie

Hoe vroeger u start met vastgoed, hoe rendabeler. Toch zijn er verschillende manieren om te investeren in vastgoed. Het is dan ook essentieel te weten of u wilt genieten dan wel rendement zoekt. Maar op de aankoop van uw droomwoning staat alvast geen leeftijd.

 

Wat is de impact van een stijgende rente op mijn obligatie?

Lage rente, goed voor uw obligatie?

Om een obligatie en de impact van de rente te begrijpen, kaderen we graag even de laatste maanden. De laatste 10 jaar schipperde de tienjarige langetermijnrente tussen +5,84% en -0,40%. Op de grafiek van De Tijd hieronder van de OLO op tien jaar merkt u dat we de laatste jaren een lange periode van dalende rentevoeten hebben gekend, gevolgd door lage en zelfs negatieve rentes. Van december 2020 tot maart 2021 is de rentevoet voor de tienjarige overheidsobligaties in de Verenigde Staten verdubbeld. En hoewel de rente bij ons nog negatief was, stelden we eveneens een stijging vast. En de laatste dagen staat de Belgische OLO op tien jaar opnieuw positief. Voor bestaande obligatieportefeuilles betekent dit slecht nieuws. Maar wat betekent een stijgende marktrente nu juist voor de waarde van uw bestaande obligaties?

Obligatie

Risico’s voor uw obligatie

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan een obligatie. We bekijken de drie belangrijkste risico’s van korterbij.

  • Valutarisico: uw obligatie wordt uitgegeven in een bepaalde valuta. Dit kan in Euro zijn, maar eveneens in Amerikaans dollar of een andere lokale munt. Deze munt kan schommelen ten opzichte van de valuta van de belegger. Bv. wanneer u Amerikaans schuldpapier in dollars koopt. Deze schommelingen kunnen een positief of negatief effect hebben op de prijs van de obligatie in de lokale munt.
  • Renterisico: gedurende de looptijd van uw obligatie kan de marktrente wijzigen. Dit risico hangt dus af van de algemene marktevoluties. Vaak wordt de term ‘duration’ gebruikt om de rentegevoeligheid van een obligatie op obligatieportefeuille aan te duiden. Hoe langer de duration van een obligatie, hoe groter de rentegevoeligheid.
  • Kredietrisico: als het kapitaal en eventueel een deel van de rente niet worden terugbetaald door de emittent (instelling die de obligatie uitgeeft). Argentinië kan hier als voorbeeld worden genomen.

Impact van een rentestijging of – daling

Wanneer de markrente stijgt, daalt de waarde van bestaande obligaties. Nieuwe uitgiftes zullen gebeuren aan een hogere vergoeding  dan de bestaande. Hierdoor zal de prijs van de schuldbewijzen in portefeuille dalen. Het omgekeerde is uiteraard ook waar. Wanneer de marktrente zakt, zal de waarde van uw obligatieportefeuille stijgen. De afgelopen jaren waren dan ook een mooi scenario voor obligatiebeleggers. De laatste jaren zorgden deze toch voor redelijke rendementen. U begrijpt nu waaraan dit was te wijten.

De marktrentes die in dalende lijn waren, hebben automatisch geleid tot een stijging van de bestaande obligaties in portefeuille. Wanneer de rente echter de stijgende tendens verder zet, kan de waarde van de bestaande effecten onder druk komen. Hierdoor zal er een waardeverlies volgen voor de bestaande portefeuilles. We mogen dan ook concluderen dat een stijgende marktrente niet per definitie goed nieuws is voor wie nog bestaande obligaties in portefeuille heeft.

Wat is een overbruggingskrediet?

Overbruggingskrediet als brug

Een overbruggingskrediet is letterlijk een hypothecair krediet om de periode tussen aankoop en verkoop van een onroerend goed te overbruggen. We illustreren het graag via een voorbeeld. U vindt uw nieuwe bakstenen droom maar uw huidige eigendom is nog niet verkocht. Hierdoor zitten uw eigen middelen tot de verkoop ‘gevangen’ in de oude bakstenen. Een tijdelijk krediet dat de periode overbrugt tot de oude woning is verkocht, kan de oplossing zijn. Maar zijn er nog andere voordelen?

Voordelen

  • Een overbruggingskrediet is mogelijk voor zowel zelfstandige als particulier.
  • Via dit specifieke krediet betaalt u tijdens de overbruggingsperiode meestal enkel intresten. Het kapitaal van deze lening betaalt u in een keer terug bij de verkoop van uw woning. Er zijn ook kredietverstrekkers die een ‘light formule’ aanbieden. Bij deze formules betaalt u de rente en het ontleend kapitaal samen terug bij de verkoop van de oude woning. Omdat u enkel rente en geen kapitaal moet terugbetalen, zorgt u voor voldoende financiële ademruimte. Want vaak is er nog een bijkomende hypothecaire lening op langere looptijd.
  • U hoeft niet te wachten tot uw huidige woonst is verkocht voordat u uw droomwoning vastlegt.
  • U kiest de duurtijd die u nodig acht. Veel banken beperken de looptijd tot 6 à 12 maanden. Verschillende kredietmaatschappijen die we in portefeuille hebben als onafhankelijk kredietmakelaar geven onze klant tot 24 maanden tijd. Dit zorgt ervoor dat u niet onder tijdsdruk aan een lagere prijs moet verkopen.
Overbruggingskrediet

Nadelen

  • De meeste kredietgevers zullen enkel een overbruggingskrediet toestaan wanneer u via hun ook een hypothecair krediet met een looptijd van minstens 10 jaar aangaat. In theorie kunt u aankloppen bij een andere bank voor de overbrugging maar in de praktijk zal deze kredietmaatschappij niet meedenken. De keuzevrijheid wordt hier dus enigszins beperkt.
  • Het rentetarief ligt meestal iets hoger dan bij een klassieke hypothecaire lening. Maar gezien de korte looptijd is de impact zeer beperkt. Het belang van een voldoende lange looptijd is des te groter, want wat als uw woning nog niet is verkocht na bv. zes maanden? Opnieuw gaan onderhandelen met uw bank voor een verlenging … er is vooraf geen enkele zekerheid op succes wat een bijkomend risico betekent.

Kiezen voor een specialist

Bent u verplicht om via uw bank een hypothecair krediet aan te vragen? Helemaal niet, want op de kredietmarkt zijn onafhankelijke kredietspecialisten actief. Een kredietmakelaar vergelijkt voor u in functie van uw persoonlijke situatie overbruggingskredieten bij de verschillende kredietverstrekkers.

Maes Group Kredieten is als onafhankelijk kredietmakelaar zo een kredietspecialist. Plan meteen een gesprek in: telefonisch, online of offline.

Wat is een familiale voor uw gezin?

Uw gezin beschermen tegen derden

Een verzekering om uw gezin te beschermen tegen enige aansprakelijkheid ook wel BA Gezin of Privéleven genoemd, wordt door quasi alle verzekeraars op de Belgische verzekeringsmarkt aangeboden. Er zijn dus heel wat verschillende verzekeringscontracten mogelijk. Dat betekent ook verschillende dekkingen, verschillende algemene voorwaarden, enz. U laten bijstaan door een onafhankelijk specialist in verzekeringen lijkt dan ook geen overbodige luxe.

Gezin

Schade toegebracht

Heeft u of iemand van uw gezin schade toegebracht aan een derde? Dan bent u, zijn uw gezinsleden maar ook uw huisdieren verzekerd. Uiteraard zolang het niet ‘opzettelijk’ is. Uw kinderen zijn ook gedekt als ze tijdelijk elders verblijven, zoals bv. als ze op kot gaan of op Erasmus / AFS gaan. Ook uw partner en u zijn gedekt wanneer u tijdelijk voor uw werk of vrije tijd in het buitenland verblijft.

Bij sommige verzekeraars zijn personen die definitief het huis verlaten tot 12 maanden na hun verhuis verzekerd. Ook beschermen sommige verzekeringsmaatschappijen u als occasionele babysitter wanneer u soms op de kinderen van anderen let. Maar ook huisdieren die tijdelijk bij u verblijven, vallen onder uw familiale verzekering.

Wat is een begunstigde in een verzekering?

Wat of wie

Wat is een begunstigde? Of beter wie kiest u in uw begunstigingsclause van uw levensverzekering(en)? Het is een persoon of zijn meerdere personen die u vooraf aanduidt in uw bijzondere polisvoorwaarden.

 

Bij leven

Op einddatum van de overeenkomst ontvangt de begunstigde de waarde. Meestal zal dit de verzekeringsnemer zijn die bv. op einddatum bij een pensioenspaarverzekering de bespaarde kapitalen met intresten ontvangt.

 

Bij overlijden

Wanneer de verzekerde overlijdt, ontvangen de aangeduide personen de waarde van het contract (min eventuele kosten, taksen, e.d.).

In geval van een uitvaartverzekering kan het verzekerd kapitaal worden gebruikt om in eerste instantie de uitvaart, de koffietafel, het drukwerk, enz. te betalen. Het is in de verschillende polissen echter geen verplichting om het verzekerd kapitaal aan de uitvaartfactuur te besteden. Wanneer er nog tegoeden beschikbaar zijn, worden deze uitbetaald aan de vermelde begunstigde(n).

Begunstigde

Bij naam of generiek

De bevoorrechte in het verzekeringscontract kan zowel bij naam (bv. Peter Peeters) als generiek (bv. mijn kinderen) worden vermeld. De vermelding bij naam of generiek heeft andere fiscale gevolgen dan de aanduiding van bv. ‘de wettelijke erfgenamen’ als ontvanger.

Voorbeeld: Zo kunt u bv. bij naam ‘dochter 1’ vermelden in de lopende polis in geval van uw overlijden. Twee jaar later krijgt u er een zoon bij. U vergeet echter de clausule(s) aan te passen. Na uw overlijden zal de polis worden uitgekeerd aan uw dochter omdat alleen zij vermeld staat in het contract. Wanneer u echter generiek ‘mijn kinderen’ had opgenomen in de clausule, dan zou na uw overlijden een uitkering gebeuren aan zowel dochter als aan uw zoon voor elk de helft. Maar in sommige familiale situaties is het eerste geval niet eens zo slecht.

 

Geen begunstigde(n)

De wet vermeldt dat de tegoeden en of het verzekerd kapitaal naar de verzekeringsnemer gaan wanneer er geen begunstigde(n) werden aangeduid. Wanneer de verzekerde overlijdt en dit  ook de verzekeringsnemer blijkt, dan zal de uitkering gebeuren richting de nalatenschap van de overledene.

 

Wie beslist?

Enkel de verzekeringsnemer kan de begunstiging bepalen en aanpassen. Zolang de verzekeringsnemer leeft, kan hij de begunstiging wijzigen. Wijzigt uw familiale situatie? Dan is het belangrijk dat u tijdig de begunstigingclausules nakijkt en indien nodig aanpast.

Conclusie

Laat u bijstaan door een specialist en maak een keer per jaar tijd om samen uw situatie te actualiseren. Jaarlijks dergelijk moment inplannen, zorgt voor gemoedrust en nadien voor geen onaangename verrassingen. Plan uw gesprek >

Werkwijze rekeninguittreksels CKV

Gratis & zonder omzien

Uw rekeninguittreksels gratis en zonder omzien ontvangen? Het is realiteit bij CKV Spaarbank. En dit volledig veilig via het gekende platform Doccle. U ontvangt een klassieke e-mail zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht als er afschrift(en) op u wachten.

Doccle

Bijna 2 miljoen mensen gebruiken het digitaal platform Doccle om centraal op een plek hun documenten van heel wat bedrijven te bewaren en af te handelen. Dit kan zowel via pc als mobiel.

Wat is een handgift of bankgift?

Bankgift

Bij een bankgift spreken we over een onrechtstreekse schenking via overschrijving. De schenker schrijft via een zuiver bancaire transactie rechtstreeks de gelden over van zijn bankrekening naar de bankrekening van de begiftigde. Dergelijke schenkingen per overschrijving bent u niet verplicht te registreren. Hierop dient u ook geen schenkbelasting te betalen. Het kan aangewezen zijn om met aangetekende brieven te werken om o.a. de intentie duidelijk kenbaar te maken.

Wenst u een bank- of handgift registreren dan kan u langsgaan bij een notaris of het kantoor Rechtszekerheid (vroegere registratiekantoor).

Handgift

Bij een handgift is er geen officiële procedure wanneer de goederen over gaan van de ene hand in de andere. Voor de roerende goederen zoals bijvoorbeeld geld, (familie)juwelen, een goudstaaf of -munt, een auto, antiek, … Voor dergelijke giften geldt geen registratieverplichting. De begiftigde (ontvanger) betaalt ook geen schenkbelasting op de handgift.

bankgift

Waarom zou u een hand- of bankgift overwegen?

Uw nalatenschap of erfenis is het totaal van uw roerende en onroerende bezittingen en schulden die u als overledene achterlaat. Omdat uw erfgenamen hierop successierechten of in Vlaanderen erfbelasting verschuldigd zijn, kan het interessant zijn de grote van uw nalatenschap te beperken. Dit kunt u plannen door o.a. te werken met hand- en bankgiften voor wat betreft roerende goederen.

Wanneer onroerende goederen in België van eigenaar veranderen, dient u steeds langs een notaris te passeren. De notaris is verplicht op het ogenblik van de notariële akte (overdracht) de verschuldigde belastingen zoals bijvoorbeeld registratierechten af te rekenen.

Verdachte periode

Bij zowel een handgift als bankgift moet de schenker nog minstens drie jaar in leven blijven om de begiftigde vrij te stellen van erfbelasting. Het financiële risico van deze transactie binnen de risicotermijn van drie jaar kan worden opgevangen. Meer weten >

Er was langer sprake om de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen te verlengen van 3 naar 4 jaar na de schenking. De doelstelling hierachter was dat belastingplichtigen gemotiveerd zouden worden om hun schenkingen van roerend vermogen te registreren. Voor de overheid zou dit de inkomsten via schenkbelasting ten goede komen. Maar door de sluiting van de ‘kaasroute’ sinds 20 december 2020 op federaal niveau is de verlenging op Vlaams niveau van de baan (art. 2.7.1.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit).