Hoe MyPension opzoeken en printen?

MyPension is het online pensioenportaal van de overheid

MyPension is het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke (pijler I) en aanvullende pensioenen (pijler II).

Omdat uw pensioendossier evolueert vanaf uw eerste stappen op de arbeidsmarkt tot aan uw pensioen biedt MyPension hulp. Zo kunt u via het portaal uw eigen pensioendossier op de voet volgen.

STAP 1

STAP 2

Om de 80%-regel te kunnen berekenen binnen bv. uw tweedepijlercontract IPT hebben we heel wat informatie nodig. Om het u makkelijk te maken, kunt u ons uw dossier eenvoudig in pdf bezorgen. Deze drie stappen gidsen u doorheen het pensioenplatform van de overheid zodat u binnen de kortste keren het pdf-document kunt doormailen.

Aan de hand van drie eenvoudige stappen, vindt u meteen wat we nodig hebben.

 • Stap 1: ga naar MyPension (zie logo hierboven)
 • Stap 2: klik op ‘mijn aanvullend pensioen’;
 • Stap 3: kies ‘mijn volledig dossier’ en selecteert hier het recentste jaartal.

Nu kunt u de pdf eenvoudig toevoegen aan uw e-mailbericht. Vervolgens doen we de nodige berekeningen. Nadien bespreken we de verschillende mogelijkheden in functie van uw verschillende plannen.

STAP 3

De 80% regel, hoe begin je eraan?

Wat betekent de 80% regel?

De 80%-regel bepaalt dat de som van het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk (extralegale) pensioen niet groter mag zijn dan 80% van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar.

Voldoet het contract hieraan dan zijn de premies van de IPT en groepsverzekering voor bedrijfsleiders voor de vennootschap aftrekbaar als bedrijfslasten.

Art. 59, WIB 92 voor 80% regel

Om te weten welke inkomsten in aanmerking komen voor de berekening van de 80%-regel grijpen we terug naar het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 en in de Commentarr (Com. IB 195/8) vinden we het volgende:

Commentaar van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; Titel II Personenbelasting; Hoofdstuk II Grondslag van de belasting; Afdeling IV Beroepsinkomen; Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen; A Beroepskosten (aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood);

Art. 59, WIB 92 – Werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood worden als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde dat ze definitief worden gestort aan een in België gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor sociale voorzieningen en dat de wettelijke en extra-wettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging en worden berekend naar de normale duur van een beroepswerkzaamheid. Een indexering van de rente is toegelaten.

Laten we dit even vertalen:

 

Welke inkomsten tellen mee?

 • vaste maandelijkse bruto bezoldiging (maandelijks!)
 • extra bruto bezoldiging bedoeld als vakantiegelden (indien regelmatig, elk jaar terugkerend)
 • extra bruto bezoldiging bedoeld als eindejaarspremie (indien regelmatig, elk jaar terugkerend)
 • voordelen van alle aard die maandelijks worden geboekt (privégebruik bedrijfswagen, privégebruik onroerend goed vennootschap, privégebruik gsm, …)
 • persoonlijke sociale bijdragen die driemaandelijks door de vennootschap worden betaald en tevens worden geboekt als voordeel alle aard
 • maandelijkse huurinkomsten die ik ontvang van de vennootschap maar die als bezoldiging worden geherkwalificeerd
 • alle andere voordelen die ik regelmatig ontvang maar als bezoldiging worden geherkwalificeerd

 

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • bruto bezoldigingen die niet vast en of niet maandelijks zijn uitgekeerd, idem met uitzonderlijke bezoldigingen
 • huurinkomsten die ik niet maandelijks ontvang van de vennootschap die als bezoldiging worden geherkwalificeerd
 • tantièmes
 • bonussen zonder regelmaat
 • ‘bezoldigingen’ d.m.v. een boeking aanzuivering van het debetsaldo van een rekening courant

 

Welke inkomsten zijn misschien voor discussie vatbaar?

 • Voordelen alle aard die niet maandelijks worden geboekt

Hoe berekenen we de 80%-regel?

Enkel wanneer aan de 80%-regel wordt voldaan, zijn de premies aftrekbaar voor uw vennootschap. Daarom is het essentieel dat de berekening correct gebeurt. Geen nood, als professional nemen wij deze taak ter harte en bezorgen u het resultaat. Hieronder geven we u graag inzicht in de regels en parameters hoe het resultaat tot stand komt.

Bovenwettelijk pensioen ≤ (80% x ‘normale’ bruto bezoldiging – wettelijk pensioen)

X(n/D) x (coëfficiënt) – andere kapitalen

 • bovenwettelijk pensioen:  pensioen dat wordt opgebouwd binnen de tweede pijler van de pensioenen. Bv. pensioensparen valt onder de derde pijler en wordt dus niet meegenomen in de berekening.
 • ‘normale’ bruto bezoldiging: zie hierboven ‘welke inkomsten tellen mee’
 • wettelijk pensioen van bedrijfsleiders: dit kan worden geraamd op ±25% van de bruto bezoldiging, rekening houdend met het wettelijk minimum en maximum dat jaarlijks wordt herzien.
 • n/D: (het aantal gepresteerde + te presteren dienstjaren) / looptijd van een normale carrière, met een maximum van 1. Voor een zelfstandige is de looptijd van een normale carrière momenteel vastgelegd op 40 jaar.
 • Coëfficiënt: de bekomen jaarlijkse rente wordt omgezet in een kapitaal. De coëfficiënt is wettelijk vastgelegd en schommelt tussen de 11,3761 et 18,3749. Leeftijd, burgerlijke staat en al dan niet indexatie van die rente spelen hier een rol.
 • Andere extra kapitalen (uitgedrukt in rente): voorbeelden zijn groepsverzekeringen, RIZIV-contracten, individuele pensioentoezeggingen, VAPZ-contracten, …

Er wordt door de formule het maximale bovenwettelijke pensioen inclusief de winstdeelname berekend. Deze winstdeelname wordt forfaitair geraamd op 20%. Om het maximale te verzekeren kapitaal te kennen, moeten we het bedrag dus nog delen door 1,20.

Update fiscus

Verzekeraars worden de laatste maanden vaker geïnformeerd over een gewijzigd standpunt van de fiscus in het kader van de 80%-regel.

Wanneer een vennootschap besliste om geen inhaling / backservice te doen van de jaren gepresteerd buiten de onderneming (max. 10 jaar) dan moest de vennootschap tot nu toe geen rekening houden met de bovenwettelijke pensioenen opgebouwd buiten de huidige onderneming. Deze visie werd tot nu door alle verzekeraars gevolgd.

Dit standpunt wordt niet langer aanvaard door de fiscus en verdeelt de verzekeraars momenteel in twee kampen. Terwijl het eerste kamp achter de initiële interpretatie blijft staan, groeit de tweede groep. Zij passen uitsluitend het gewijzigde standpunt van de fiscus toe om hun klanten te beschermen tegen eventueel onheil.

Kiest u voor de oude interpretatie dan kan er geen garantie meer worden gegeven dat deze berekening nog fiscale aftrek van de premie(s) mogelijk maakt! Het risico bestaat dat in geval van een fiscale controle de fiscale aftrek van deze premies dan wordt verworpen.

Laat u daarom samen met uw boekhouder steeds bijstaan door een expert. Plan hier uw online afspraak.

 

Hoe bereken ik mijn netto belastbaar beroepsinkomen?

Bruto belastbaar beroepsinkomen

Bruto beroepsinkomen
Verplichte sociale bijdragen
Aanvullende sociale bijdragen ((S)VAPZ)

= Bruto belastbaar beroepsinkomen

Netto belastbaar beroepsinkomen

Bruto belastbaar beroepsinkomen
Werkelijke of forfaitaire beroepskosten
Beroepsverliezen met betrekking tot de vorige verliezen (enkel van toepassing voor zelfstandigen)
+/- Verliescompensatie tussen echtgenoten
+ Vervangingsinkomen
+/- Huwelijksquotiënt of toekenning meewerkende echtgeno(o)t(e)

= Netto belastbaar beroepsinkomen

 

Dit bedrag vindt u ook terug op de achterzijde van uw kwartaalbijdrage en op uw belastingaangifte.

Eerst pensioensparen of langetermijnsparen in 2021?

Belastingvoordeel in 2021?

U overweegt zelf te sparen in 2021 voor uw pensioen? Een goed voornemen om dit binnen de derde pijler van het pensioenstelsel te doen, want de fiscus beloont u hier fiscaal voor.

Dat u de hypothecaire lening in mindering kan brengen op uw belastingaangifte is geen geheim, maar wat wanneer dit krediet ten einde loopt of u daarnaast nog een bijkomend fiscaal voordeel wenst?

Er zijn dan twee opties die u beter niet mist:

- Pensioensparen
- Langetermijnsparen

Extra tip:

- Langetermijnsparen als schuldsaldoverzekering?

Pensioensparen of langetermijnsparen in 2021?

Pensioensparen kunt u bijna altijd, op voorwaarde dat u een belastbaar inkomen hebt. Om bij langetermijnsparen een fiscaal voordeel te halen, moet u nog ruimte hebben in uw fiscale korf.

Geen nood, wij als expert in pensioenplanning doen al het telwerk voor u.

Het langetermijnsparen zit in dezelfde fiscale korf als de belastingvermindering voor de kapitaalsaflossingen, intresten en schuldsaldo voor de hypothecaire lening van de eigen woning (2005-2014). Omdat die korf relatief snel vol zit voor wie nog een woning afbetaalt, zal een langetermijnsparen extra interessant worden van zodra het woonkrediet is terugbetaald.

Conclusie

Van zodra u een belastbaar inkomen geniet, raden wij u eerst aan pensioensparen te doen. Vervolgens berekenen wij de ruimte in uw fiscale korf, zodat u weet hoeveel fiscaal voordeel langetermijnsparen u bijkomend kan opleveren.

Hieronder de 6 verschillen tussen pensioensparen en langetermijnsparen:

Pensioensparen Langetermijnsparen
Max. premie / in 2021? € 990 of € 1270 € 2350
Belastingvermindering? 30% of 25%
+ gemeentebelasting
30%
+ gemeentebelasting
Optimaal sparen? U kiest zelf hoeveel u spaart. Max. premie hangt o.a. af van uw belastbaar inkomen.
Fiscaal voordeel? Bijna altijd, mits belastbaar inkomen. Er moet nog ruimte zijn in uw fiscale korf.
Premietaks of verzekeringsbelasting? Neen. 2% aan de Federale Overheid. De maatschappij houdt deze automatisch in en stort deze door zodat u hier verder niets voor hoeft te doen.
Anticipatieve heffing op uw 60ste verjaardag (of op de tiende verjaardag, als u het contract hebt afgesloten na 55 jaar): 8% 10%

Conclusie

Vraag hieronder vrijblijvend uw afspraak. Samen overlopen we uw mogelijkheden, berekenen we de ruimte in uw fiscale korf en optimaliseren uw pensioenplanning. Wij regelen alles van A tot Z.

Pensioensparen, hoeveel?

Pensioensparen

990 of 1270 euro pensioensparen?

Het federaal zomerakkoord van 2017 heeft ervoor gezorgd dat het pensioensparen in 2018 werd aangepast. Binnen de derde pensioenpijler kunt u van het gespaarde bedrag tot 30% (+ gemeentebelasting) in mindering brengen op uw belastingaangifte.

Voor 2020 krijgt u de keuze tussen:

   a) 990 euro (30% + gemeentebelasting)
   b) 1270 euro (25% + gemeentebelasting)

Kiest u voor centen of procenten?

Bij elke belegging moet u eerst voor uzelf uitmaken wat uw doelstelling is, deze kan verschillen per persoon. Kiest u voor centen of procenten?

Wenst u een zo groot mogelijk eindbedrag bij elkaar te sparen als aanvulling op uw pensioen? Dan lijkt het spaarbedrag van 1.270 euro aangewezen, terwijl u zo jong mogelijk start met pensioensparen.

Kiest u eerder voor procenten, dan ligt het fiscale voordeel misschien wel in het bedrag van 990 euro waarbij u kiest voor een zo hoog mogelijk fiscaal procentueel voordeel.

Conclusie

Laat beide spaarbedragen simuleren i.f.v. uw persoonlijke situatie en spaarwensen. Uw financiële situatie maar ook uw (start)leeftijd kunnen het eindrendement en dus ook uw keuze beïnvloeden.

Tip: enkel belastingplichtigen met een (jaar)inkomen van minimum +- 8.000 euro kunnen voordeel halen uit pensioensparen. Wanneer uw inkomen lager ligt, dan heeft u waarschijnlijk geen (fiscaal) voordeel om aan pensioensparen te doen.

Vastgoed via 2de pijler pensioenverzekeringen

Elk vastgoedproject is mogelijk

Alle types van vastgoed, komen in aanmerking kunnen hiervoor in aanmerking komen zolang de zelfstandige / bedrijfsleider eigenaar is of wordt van het onroerend goed.

 • een nieuw vastgoed verwerven
 • uw bestaande woning verbouwen
 • een handelspand
 • een garage
 • een bouwgrond
 • een tweede verblijf
 • een vast zwembad
 • de constructie van een veranda
 • het aanleggen van de tuin
 • zonnepanelen
 • een nieuwe keuken
 • ...

Vastgoed in België en daarbuiten

Het vastgoed moet in België of in een ander land van de E.E.R. (landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland) liggen.

Enkele voordelen

Een voorschot op uw extralegaal pensioen is een voordelig alternatief voor een hypothecair krediet:

 • geen schattingskosten
 • geen dossierkosten
 • geen notariskosten
 • geen hypotheekkosten
 • fiscale voordelen combineren
 • een soepele terugbetaling

IPT, het beste alternatief voor een loonsverhoging?

Een loonsverhoging wordt sterk afgetopt door hoge sociale bijdragen en een zware belastingdruk in België. Maar wat houdt dit concreet in?

Een voorbeeldje voor iemand van 40 jaar ... op basis van een marginaal belastingtarief van 50% en een gemeentebelasting van 7,5%.

Een verhoging van bruto 1000 EUR per maand toekennen als loon of een alternatief bekijken?

 

Wat blijft er netto over?

Via een loonsverhoging

4.000,00 EUR        5.000,00 EUR     (brutoloon per maand: + 1.000,00 EUR)

   -994,70 EUR       -1.205,58 EUR     (sociale bijdragen zelfstandigen)
     -90,00 EUR          -113,40 EUR     (forfaitaire beroepskosten)
-1.034,73 EUR      -1.425,42 EUR     (belastingen)

 1.880,57 EUR       2.255,60 EUR     (nettoberoepsinkomen +375,03 EUR)

Kapitaal via IPT

288.624,66 EUR     (basispensioenkapitaal aan 0,50% + eventuele winstdeling)

 -10.246,18 EUR     (3,55% R.I.Z.I.V.-bijdrage)
   -5.772,49 EUR     (2% Solidariteitsbijdrage)
 -29.568,89 EUR     (10,09% bedrijfsvoorheffing en 7,5% GB) 
                                 (indien actief tot 65 jaar, zo niet 16,66% bedrijfsvoorheffing)

243.037,10 EUR     (netto pensioenkapitaal + eventuele winstdeling)

Conclusie

Indien u vandaag een brutoloon heeft van 4.000 euro per maand en uzelf een verhoging tot 5.000 euro per maand toekent, blijft er van deze bruto opslag van 1.000 euro slechts netto 375,03 euro over. Uw netto wettelijk rustpensioen zal slechts met 193,85 euro per maand stijgen.

Via IPT bereikt u een netto pensioenkapitaal van 243.037,10 euro ofwel een netto-rendement van 5,53% op jaarbasis t.o.v. de bruto loonsverhoging van 1.000 euro per maand (netto 375,03 euro).