Wat is een slapende rekening?

Wat is een slapende rekening en vooral hoe kunt u dit voorkomen of opsporen? Maes Group -uw architect in financiën- geeft uitleg.

Wat is een slapende rekening?

We spreken van een ‘slapende rekening’ wanneer er gedurende minstens vijf jaar geen verrichting meer is gebeurd op een rekening. Ook mag er geen contact meer zijn geweest tussen de titularis of rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening enerzijds en de financiële instelling anderzijds.

Bovendien geldt er een belangrijke uitzondering. Bent u bij eenzelfde instelling houder van verschillende rekeningen? Dan wordt geen enkele rekening als slapend beschouwd indien er voor minstens een van uw rekeningen een tussenkomst (contact, verrichting, …) heeft plaatsgevonden tijdens de laatste vijf jaar. Ook het uitlezen van bijvoorbeeld uw nieuwe identiteitskaart geldt als een contact.

Eind 2020 stond er in België meer dan 500 miljoen euro op slapende rekeningen.

Naast zicht- en spaarrekeningen kunnen ook effectenrekeningen, kluizen en levensverzekeringen waarvan u recht op uitbetaling heeft, worden beschouwd als slapende tegoeden.

Slapende rekening

Heeft u slapende tegoeden?

De wet op slapende rekeningen verplicht zowel banken als verzekeraars om dergelijke tegoeden op te sporen. Een financiële instelling zal u met andere woorden proberen te vinden en te contacteren. Hiervoor heeft elke instelling een stappenplan dat moet worden gevolgd.

Voor verzekeringsovereenkomsten geldt een maximale opzoektermijn van twaalf maanden vooraleer de verzekeraar ze na 5 jaar inactiviteit moet overdragen aan de Deposito- en Consignatiekas.

 

Meer of minder dan 60 euro?

De financiële instelling stuurt in eerste instantie een brief naar het laatst gekende adres per titularis. In dit schrijven wordt u als titularis uitgenodigd om contact te maken zodat uw rekening niet slapen wordt. CKV Spaarbank biedt u bijvoorbeeld zo de mogelijkheid om via een antwoordkaart (voorbeeld) uw rekening te behouden.

Vervolgens ontvangt u wanneer u niet reageerde na een maand een aangetekend schrijven vanuit de financiële instelling.

Wanneer u finaal niet reageert, zal de instelling wettelijk verplicht zijn om een maand later uw rekening(en) af te sluiten en de tegoeden over te maken aan de FOD Financiën Deposito- en Consignatiekas. Vanaf dat moment kunt u zich enkel nog wenden tot de Deposito- en Consignatiekas om uw gelden te recupereren.

De kosten die de instelling moet maken om u op te sporen mogen zij debiteren van de tegoeden.

Bedragen de tegoeden 60 euro of minder dan storten de banken anoniem de gelden door aan de betrokken overheidsdienst. Deze gelden kunt u nooit meer recupereren! Als de kosten die moeten worden gemaakt om u op te sporen meer dan 10% bedragen van het geld dat op de slapende rekening(en) staat, ook dan wordt bovenstaande procedure toegepast.

CKV Spaarbank rekent geen kosten meer aan voor het opsporen van klanten met een slapende rekening. Meer info op www.ckv.be

Bovendien zijn ook hier enkele uitzonderingen:

 • Zo kunnen rekeningen van rechtspersonen nooit slapen worden.
 • In geval van een minderjarige titularis zullen ook de wettelijke vertegenwoordigers worden aangeschreven. Een minderjarige van < 12 jaar ontvangt normaliter zelf geen brief.
 • Wanneer de titularis is overleden, dan ontvangen de erfgenamen volgens het rijksregister de brief conform de procedures.

Wat moet ik nu doen?

Indien u wilt nakijken of u slapende tegoeden heeft, kunt u dit op twee manieren doen.

 1. Online: via de website www.slapendetegoeden.be kunt u a.d.h.v. uw eID zoeken in het register van Slapende Tegoeden.
 2. Offline: via dit formulier kunt u een schriftelijke aanvraag opstarten. Vergeet zeker niet een recto-verso kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Ook als de gelden bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort, brengt uw geld nog rente op. De rentevoet wordt vastgesteld door de Minister van Financiën. Echter sinds mei 2016 is de rente vastgesteld op 0%.

Dertig jaar houdt de overheid slapende tegoeden bij. Nadien is de dertigjarige verjaring van toepassing en belandt het tegoed definitief in de Schatkist.

Dé specialist voor uw spaargeld

Voor uw spaar- en termijnrekening kunt u ons als bankagent en voor uw spaar- of beleggingsverzekering kunt u ons als verzekeringsmakelaar in Diest en online makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?

Wat is een fiscale lijst?

Een fiscale lijst, wat is dat juist?

Administratie is een feit

Als iemand dierbaar overlijdt, is dit een emotioneel moment. Tegelijk wordt u geconfronteerd met een hele hoop administratie. Het zorgaspect in de uitvaartverzekering kan u van deze kille administratie ontlasten.

 

Wat moet u doen als er iemand overlijdt?

Banken en verzekeraars inlichten

Elke bank en verzekeraar waar de overledene of de echtgeno(o)t(e) een rekening, contract of polis heeft lopen, bezorgt u een akte van overlijden. Want aan een overlijden zijn ook verschillende financiële gevolgen verbonden.

Wanneer u als erfgenaam geen duidelijk zicht hebt op de verschillende banken waar de overledene een rekening heeft of bv. een koffer / kluis huurt, kunt u zich richten tot Febelfin. Dit is de Belgische Federatie van de financiële sector. Zij kunnen u bancair verder helpen, maar met spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen kunnen zij niet helpen.

Fiscale aangifte

Elke bank en verzekeraar is wettelijk verplicht om op datum van overlijden de fiscale administratie een overzicht te bezorgen van de tegoeden op naam van de overledene en of de echtgenoot / echtgenote.

Omdat het overzicht nog geen rekening houdt met specifieke elementen, dient de fiscale lijst slechts als basis. Wanneer u bijvoorbeeld bent gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan kan dit een belangrijke impact hebben.

Een fiscale lijst is met andere woorden een overzicht dat overheidsdienst ontvangt. Ook de erfgenamen en eventueel de notaris ontvangen dergelijk overzicht.

Vervolgens zullen de notaris of erfgenamen een attest (of akte) van erfopvolging moeten bezorgen aan de bank(en) en verzekeraar(s). Het afleveren van dergelijk attest door de notaris of het lokale registratiekantoor neemt gemiddeld een drie tot vier weken in beslag. Hierop staat onder andere vermeld wie optreedt als erfgenaam of er schulden zijn ten laste van de overledene of een van de erfgenamen.

Finaal zal elke maatschappij de instructies tot vereffening of verdeling van de tegoeden vragen. Let wel, voor verzekeringscontracten betekent een overlijden niet noodzakelijk dat het beleggingscontract komt te vervallen bij een overlijden van de verzekeringsnemer. Zo kan dergelijke polis een ideale tool vormen in successieplanning.

Bent u tevreden hoe wij u informeren?

Geef ons dan een 5-sterren review op Google

Stel uw vraag

Heeft u een vraag?

Wonderbaarlijke vakantie

Een wonderbaarlijke vakantie voor uw rentevoet en verzekering via bankagent en verzekeringsmakelaar Maes Group Bank & Verzekeringen.

Een wonderbaarlijke vakantie

Na een bewogen coronaperiode wensen wij u graag een rustgevend verlof toe. Een moment dat u tot rust komt, de energie vindt en uw dromen kunt omzetten. Kortom maak van deze vakantie een memorabel moment.

Spaarrente

Op 17 juni meldde VRT Nieuws dat online spaarbank Rabobank.be het voor bekeken zal houden in België. In mei dit jaar kregen we berichten dat ING Nederland haar spaarders adviseert een andere (spaar)bank te zoeken. En is het een publiek geheim dat verschillende banken die vandaag de minimumrente geven op hun gereglementeerde spaarrekening, lobbyen om deze minimale rentetarieven te laten schrappen?

Het DNA van een spaarbank zijn quasi alle banken door de jaren heen verloren. En net dàt maakt CKV Spaarbank anders. Eenvoud en transparantie! Meer weten over de spaarrekening >

Termijnrente

De langetermijnrente (OLO 10 jaar) blijft al heel wat maanden rond de 0% schommelen. De kortetermijnrente met bv. de Euribor op 3 maanden dook een 6-tal jaar terug negatief en zinkt nog steeds dieper weg tot -0,55%. De middellange termijnrente met bv. OLO 5 jaar kwam in 2018 tweemaal kort boven water, boven de 0%. Maar sinds eind 2018 staat deze rente negatief met momenteel ongeveer -0,52%.

Raadpleeg hier voor een termijnrekening de rentevoeten >

Dé specialist voor uw sparen, beleggingen en uw verzekeringen

Voor sparen, beleggen en verzekeringen kunt u ons als CKV-bankagent en onafhankelijk verzekeringsmakelaar makkelijk bereiken: telefonisch, online en offline.

Kantoor Diest

Telefonisch, online en offline

Stel uw vraag

Online

Werkwijze rekeninguittreksels CKV

Gratis & zonder omzien

Uw rekeninguittreksels gratis en zonder omzien ontvangen? Het is realiteit bij CKV Spaarbank. En dit volledig veilig via het gekende platform Doccle. U ontvangt een klassieke e-mail zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht als er afschrift(en) op u wachten.

Doccle

Bijna 2 miljoen mensen gebruiken het digitaal platform Doccle om centraal op een plek hun documenten van heel wat bedrijven te bewaren en af te handelen. Dit kan zowel via pc als mobiel.

Wat is een handgift of bankgift?

Bankgift

Bij een bankgift spreken we over een onrechtstreekse schenking via overschrijving. De schenker schrijft via een zuiver bancaire transactie rechtstreeks de gelden over van zijn bankrekening naar de bankrekening van de begiftigde. Dergelijke schenkingen per overschrijving bent u niet verplicht te registreren. Hierop dient u ook geen schenkbelasting te betalen. Het kan aangewezen zijn om met aangetekende brieven te werken om o.a. de intentie duidelijk kenbaar te maken.

Wenst u een bank- of handgift registreren dan kan u langsgaan bij een notaris of het kantoor Rechtszekerheid (vroegere registratiekantoor).

Handgift

Bij een handgift is er geen officiële procedure wanneer de goederen over gaan van de ene hand in de andere. Voor de roerende goederen zoals bijvoorbeeld geld, (familie)juwelen, een goudstaaf of -munt, een auto, antiek, … Voor dergelijke giften geldt geen registratieverplichting. De begiftigde (ontvanger) betaalt ook geen schenkbelasting op de handgift.

bankgift

Waarom zou u een hand- of bankgift overwegen?

Uw nalatenschap of erfenis is het totaal van uw roerende en onroerende bezittingen en schulden die u als overledene achterlaat. Omdat uw erfgenamen hierop successierechten of in Vlaanderen erfbelasting verschuldigd zijn, kan het interessant zijn de grote van uw nalatenschap te beperken. Dit kunt u plannen door o.a. te werken met hand- en bankgiften voor wat betreft roerende goederen.

Wanneer onroerende goederen in België van eigenaar veranderen, dient u steeds langs een notaris te passeren. De notaris is verplicht op het ogenblik van de notariële akte (overdracht) de verschuldigde belastingen zoals bijvoorbeeld registratierechten af te rekenen.

Verdachte periode

Bij zowel een handgift als bankgift moet de schenker nog minstens drie jaar in leven blijven om de begiftigde vrij te stellen van erfbelasting. Het financiële risico van deze transactie binnen de risicotermijn van drie jaar kan worden opgevangen. Meer weten >

Er was langer sprake om de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen te verlengen van 3 naar 4 jaar na de schenking. De doelstelling hierachter was dat belastingplichtigen gemotiveerd zouden worden om hun schenkingen van roerend vermogen te registreren. Voor de overheid zou dit de inkomsten via schenkbelasting ten goede komen. Maar door de sluiting van de ‘kaasroute’ sinds 20 december 2020 op federaal niveau is de verlenging op Vlaams niveau van de baan (art. 2.7.1.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit).

Het bankgeheim lijkt dood, fiscus kan saldo raadplegen

Bestaat het bankgeheim nog?

Mocht u nog overtuigd zijn van het bankgeheim in België:

De fiscus mag het saldo van uw bankrekeningen raadplegen

Saldi van uw bankrekeningen voortaan in het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Banken en andere financiële instellingen moeten sinds 31.12.2020 saldi van de rekeningen van hun klanten verplicht meedelen aan het CAP.

Het CAP is een databank die de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen. Of deze personen woonachtig zijn in België of niet, maakt niet uit. Wanneer ze een of meerdere rekening aanhouden bij een financiële instelling in België worden ze opgenomen in de database.

Welke informatie wordt opgenomen?

 1. ·         identiteit van de cliënten;
 2. ·         nummers van hun bankrekeningen en de eventuele mandatarissen van die rekeningen;
 3. ·         aard van de met de financiële instellingen gesloten contracten.

De nieuwe wet zal de belastingadministratie de mogelijkheid bieden om in het CAP tevens saldi te raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen. Ook het geglobaliseerd bedrag van de contracten van de belastingplichtigen zullen ze op eenvoudige wijze kunnen raadplegen. Tot nog toe moest zij hiervoor een specifieke aanvraag indienen Dit kon enkel bij vermoeden van fraude. De wetswijziging laat de belastingadministratie toe deze informatie te raadplegen, zonder verplichte aanvraag.

Deze wetswijziging verhoogt aanzienlijk de hoeveelheid informatie die de belastingautoriteiten kunnen gebruiken. Ze kunnen hiermee niet enkel belastingfraude bestrijden maar ook de belastbare basis van een belastingbetaler beter beoordelen.

Vanaf wanneer?

De maatregel trad al in werking op 31 december 2020. De balansinformatie over de jaren 2020 en 2021 wordt uiterlijk 31 januari 2022 meegedeeld met het CAP.

Bron: Axis Finance, dd. 19/01/2021

Hoe worden de regels rond het ‘bankgeheim’ toegepast?

Een Koninklijk Besluit moet nog enkele zaken bepalen i.v.m. de regels rond het ‘bankgeheim’:

 • periodiciteit saldi
 • vanaf welk bedrag saldi moeten worden meegedeeld

 

In principe wijzigt er niets aan het inzagerecht voor de fiscus. Deze mag het CAP enkel raadplegen als:

 • er aanwijzingen zijn van belastingontduiking;
 • wanneer er een verzoek tot bijstand wordt ingediend van een buitenlandse overheid;
 • ze u willen taxeren op een zogenaamd indiciair tekort.

Bij vermoeden van belastingontduiking of indiciair tekort moet de fiscus zich eerst tot u als belastingplichtige richten. Wanneer u niet antwoordt of uw antwoord onvoldoende is, kan de fiscus om inzage in het CAP verzoeken. Het verzoek kan worden ingewilligd door een ambtenaar met minstens een graad van adviseur-generaal. Wel een kleine kanttekening, want ambtenaren van btw en invordering moeten niet eerst langs u passeren.

Conclusie

Van een ‘bankgeheim’ kan dus nu echt geen sprake meer zijn. Maar het stelt u misschien wel enigszins gerust dat een controleur niet op eigen houtje kan beginnen grasduinen in het CAP en even kan gaan kijken hoeveel er op uw rekeningen staat.

ECB verlaagt depositorente

ECB Depositorente
Om de haperende economische motor opnieuw aan te zwengelen verlaagd de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw de depositorente. Maar wat is de impact hiervan?
Depositorente
De depositorente is de rente die de banken krijgen wanneer ze hun 'geldoverschotten' (verplicht) bij de ECB moeten parkeren. Deze rente stond intussen al op -0,40% wat betekent dat de ¨financiële instellingen verlies maken wanneer ze geld plaatsen bij de ECB. Nu verlaagt de centrale bank de rente verder van -0,40% richting -0,50% met de bedoeling dat de banken sneller krediet verlenen. Extra kredieten betekent extra investeringen wat op zich goed is voor de economie.
ECB laat geldpersen overuren draaien
Tegelijk drukt de ECB wat extra euro's, koopt hiermee obligaties (schuldbewijzen bv. van Europese landen) op en pompt hiermee opnieuw extra geld in de economie. Het spreekt voor zich dat hierdoor de marktrente hierdoor verder wordt gedrukt.
2 gevolgen voor u:

Gevolg 1 - Uw spaargeld

Meer en meer banken passen de wettelijke minimumrente toe en hier lijkt niet snel verandering in te komen. Een van de uitzonderingen op deze regel is de Belgische spaarbank CKV met een spaarrekening en termijnrekening.

Meer en meer wordt er gezocht naar alternatieven van tak 21 over fondsen tot zelfs buitenlands vastgoed als investering? De eerste vraag die u hier moet beantwoorden: is beleggen iets voor mij?

Gevolg 2 - Uw woonkrediet

De laatste 15 jaar gingen experts er al meermaals prat op dat de bodem was bereikt, het tegendeel leek waar. Op korte termijn wordt niet meteen een economische opflakkering verwacht, rekening houdend met de lage inflatie en de Brexit die al geruime tijd het nieuws domineert. Laat uw hypothecair krediet herfinancieren door een onafhankelijke specialist in kredieten. Bent u van plan om te kopen of te (ver)bouwen? Ook u kunt uw voordeel doen met het ECB-beleid. Uw onafhankelijk kredietmakelaar vergelijkt samen met u de Belgische kredietmarkt en zoekt het meest passende krediet.